Budsjettvedtak gir ikke nødvendig befolkningsvekst

Etter at flertallsvedtaket fra Sp og Ap om kommunale skatter og avgifter ble klubbet igjennom i kommunestyret den 14 desember, har det nå oppstått en debatt som har skapt stor misnøye blant bygdefolket, skriver Kai Ove Sandåker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det viser at det hadde vært fornuftig og stått seg bedre å inngå et budsjettsamarbeid med oss i opposisjonen, slik at vi kunne ha fått et bredt tverrpolitisk flertall. Håper ikke vi i opposisjonen til neste år blir møtt med samme arroganse og avvisning under budsjettbehandlingen som vi ble møtt med denne gang.

Kai Ove Sandåker

Kai Ove Sandåker
Foto: Jan Kløvstad

Den største utfordringen i åra som kommer, blir å øke kommunens innbyggertall og samtidig legge til rette for nye arbeidsplasser. Dette har et tverrpolitisk og samlet kommunestyre jobbet for i mange år. For å få det til så må vi ha gode tjenestetilbud, positivitet og god service i alle kommunale tjenesteområder. Da blir det for meg veldig feil å øke de kommunale skatter og avgifter. Dette gir en utvilsom negativ signaleffekt, som vanskeliggjør økt tilflytting og bosetting, da vi nå trenger det som mest.

Vår tanke fra opposisjonen, (H, KrF, Frp og Venstre) om økt befolkningsvekst, gikk ut på aktivt å markedsføre at vi er landets mest effektive kommune, har flott natur og rekreasjonsmuligheter, gode tjenestetilbud med positivitet og god service, og ikke minst frysing av skatter og avgifter på dagens nivå ut denne fireårsperioden.

Dette hadde vi funnet god inndekning for i forslag til budsjett.

Alle er vi vel enige om at den kommunale lånegjelda er stor. Hovedtyngden av gjeld er plassert på flere store prosjekter over lang tid, det være seg helt tilbake til ombygging av Gjerstadheimen, Brokelandsheia, Abel ungdomsskole, og vann og avløp.

Til det siste kan jeg si at vi har nå tatt det meste av vann- og kloakkutbygging for mange år fremover. Det som gjenstår er rehabilitering av det gamle renseanlegget i Gjerstad.

Det må ikke glemmes i debatten at en god del av disse store låneopptakene har vært statlige lovpålagte ting, som kommunen ikke har kunne styre fullt og helt på egen hånd.

I debatten har det fremkommet litt forskjellige summer på hvor stor gjelda er. Jeg har i dag sjekket med økonomisjefen i kommunen, og han kan bekrefte at Gjerstad kommunes totale lånegjeld er pr i dag på kr 247 millioner. Det synes som om budsjettdebatten har engasjert mange mennesker med forskjellige politiske innspill, som jeg synes er veldig positivt i et lokalsamfunn som Gjerstad.

Jeg håper derfor at noen av dere også vil ta aktivt del i de politiske partiene i bygda, slik at vi kan få et så bredt og representativt politisk miljø, som igjen kan speile hele Gjerstad sin befolkning.

Som en liten trøst kan jeg si at en del av våre nabokommuner i de nærmeste åra også få en betydelig økning av kommunale skatter og avgifter. De må også som oss, investere mange millioner i lovpålagte utbedringer innenfor vann og avløp.

Kai Ove Sandåker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**