Kultur og ukultur

Det er gjentatte ganger framstilt som om styringsflertallet (H, FrP, V og KrF) raserer alt av kulturtilbud i Moss. Det er en rådende kultur i Moss at andres synspunkter på kultur er et uttrykk for ukultur og ignoranse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Foto: AA

Alle føler seg kompetente til å vurdere hva som er god kultur og hva som er berettiget til støtte. Det er i utgangspunktet forståelig siden kultur for vanlige innbyggere og folkevalgte alltid vil være basert på individuelle vurderinger og erfaringer om hva en selv mener er god kultur. Jeg skal derfor ikke diskutere kultur som fag men her søke å informere om prosessen rundt kulturbudsjettet i Moss kommune.

Da rådmannen presenterte sitt budsjettforslag for politikerne, lå det et kutt i kulturbudsjettet på fire millioner kroner. Det ble blant annet foreslått en 20 prosent reduksjon til alle aktiviteter/organisasjoner som får fast tilskudd, 20 prosent kutt til fritidsklubbene, hele 60 prosent kutt i aktivitetstilskuddet til lag og foreninger samt hele 65 prosent kutt i kulturutvalgets frie midler.

Rådmannen selv sa dette er smertelige kutt. Ingen politikere er uenig i det, men med kommunens økonomi er det helt nødvendig med stramme budsjetter i minst to år framover. Dermed er det nødvendig å skjerme de tjenesteområder hvor kvalitetskravene setter rammer for driften. Det gjelder som eksempel skole og eldreomsorg.

Kor

Foto: stock.xchng

Når styringsflertallet skulle vurdere kulturbudsjettet var det derfor nødvendig med en omfordeling i tråd med hva vi samlet har lovet i vår politiske plattform. Det var blant annet å skjerme aktivitetsstøtten og fritidsklubbene så langt det er mulig. Disse områdene dekker i stor grad aktiviteter til barn og unge.

Siden kuttene da ble store for de andre målgruppene valgte vi å styrke kulturutvalgets frie midler. Det er disse midlene festivalene og andre enkelttiltak har søkt og fått støtte fra tidligere. Derfor var det viktig for oss å ikke svekke muligheten til å søke tilskudd her. De frie midlene har sikret mange ulike kulturaktiviteter nødvendig lokalt tilskudd som gjerne har medført støtte både fra fylket og staten. Derfor økte vi denne posten slik at det er mer frie midler i 2012 enn i 2011.

I et stramt budsjett med kutt i praktisk talt alle områder, vil kulturområdet nødvendigvis bli rammet hardt. Da mener styringsflertallet at også Punkt Ø må ta sin andel av reduksjonene. Selv om det er forståelig å lage et poeng ut av at Punkt Ø samtidig risikerer å miste støtte fra fylke og stat, mener vi det er å prioritere feil å ikke stille krav om at denne store institusjonen også må bidra sammen med alle de andre.

Fylkesgalleriet Punkt Ø omhandler i dag Galleri F15 på Alby, Momentum med kunsthallen i sentrum og Kunsthall Østfold som omfatter vandreutstillinger og enkeltprosjekter i samarbeid med andre Østfoldkommuner samt kunstformidling gjennom den kulturelle skolesekken. I budsjettvedtaket lovet vi å ha en dialog med de andre eierne og ledelsen/styret i Punkt Ø for å avklare konsekvenser og videre utvikling for fylkesgalleriet.

Siste årsregnskap fra Punkt Ø (2010) viser et samlet offentlig tilskudd på 15,5 millioner kroner. Det året gikk Punkt Ø i overskudd med én million. I år er det offentlige tilskuddet på 16 millioner. Skulle Moss kommunes omdisponering i verste tilfelle resultere i et tilsvarende kutt fra fylke og stat, vil Punkt Ø i 2012 likevel ha 14 millioner kroner igjen i samlet offentlig tilskudd.

Sindre Westerlund Mork (V)
leder av skole, oppvekst og kulturutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**