Returrett og politiske valg

Venstres velgere er utålmodige og bevisste, og de vil gjerne se tydelige prioriteringer og resultater. Slik er også jeg, og likeså Jan Andre Solvang ut fra hans innlegg, nyttårsaften, om returrett på valgstemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres politikk i Moss baserer seg på langsiktige målsettinger, noe som gjenspeiles i vårt partiprogram. Det betyr at vi ikke kan love eller levere alt det alle innbyggere vil ha. Samtidig er vi og alle andre partier, avhengig av samarbeid for å få gjennomslag. Velgerne vil ha variert oppfatning av hva partiene enkeltvis får gjennomslag for.

Statue, skolebarn

Foto: Marianne Wethal

For Venstre er politikk å prioritere noe framfor noe annet. For å kunne gjøre det, må vi skaffe oss handlingsrom. Dette er et viktig felles mål for Venstre, Høyre, FrP og KrF som nå styrer sammen. Vår erfaring etter valget er at kommunens økonomi er på vei til å utarmes fordi, satt på spissen, den eneste politiske prioriteringen som er gjort før, er å si ja til det meste og justere eiendomsskatten opp i takt med det.

Dagens styringsflertall ønsker å skape handlingsrom i økonomien. Da må vi først få orden på den slik at vi får mulighet til prioritere opp våre viktigste saker. Det bærer da også budsjettet for 2012 og økonomiplanen 2012-2015, preg av.

Vi har fått kritikk, og deler av det er berettiget, for hva vi har gjort og ikke gjort i våre ti første uker med flertall. Dog er ti uker veldig kort tid å bruke som «sannhetsvitne» på hva vi kommer til å gjøre fram til neste valg. Av erfaring tar det tid å snu en skute, og det vet jeg også Solvang kjenner til.

Sedler

Foto: Venstre

Endringer er tvingende nødvendig for å skaffe til veie et handlingsrom på rundt regnet 150-200 millioner, som kan rette opp skuta. Jeg mener vi må bruke en krone mindre av hver tier i budsjettet dersom vi skal få muligheter til å prioritere de viktigste tingene. Jeg er i tvil om det er tilstrekkelig. I bystyrets behandling av budsjett og økonomiplan sa jeg at vi har laget et stramt budsjett men vi har i realiteten ikke vært tøffe nok og burde strammet inn mer.

Venstre, Høyre, FrP og KrF er åpne på å ha en full gjennomgang av våre planer underveis. Vi har bedt rådmannen om å ta utgangspunkt i de mål vi har satt i vedtatt økonomiplan og vurdere dem fram mot sommeren. Dette er nytt i Moss. Det forrige styringsflertallet har, for å sette det på spissen, vedtatt en rekke gode tiltak for så å be rådmannen finne inndekning når budsjett og økonomiplan skal vedtas i desember.

For å ta større og synlig politisk ansvar for hvordan kommunen skal utvikle seg, er parlamentarisk styre et bedre virkemiddel enn dagens styreform. Selvsagt kunne prosessen vært bedre men den bestilte utredningen vil vise hva som må på plass for å få en god modell for Moss.

Begge styreformene har styrker og svakheter, men byråd gir mer politisk handlekraft og synliggjør ansvar bedre enn formannskapsmodellen. Det gir kortere beslutningsvei som raskere viser politiske prioriteringer. Politikerne må stå fram med et tydelig ansvar, på godt og vondt. Men vi skal selvsagt ha med oss en fortsatt like kompetent administrasjon til å utrede saker.

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Både Venstre og jeg har fått kritikk for å være åpne og tydelige, også på de vanskelige politiske sakene, som realitetene rundt eiendomsskatten, innsparinger i kulturbudsjettet og parlamentarisk styreform. I tråd med styringsflertallets politiske plattform mener vi åpenhet og dialog er viktig for å utvikle fellesskapet til beste for alle oss som bor her.

Venstre ønsker et engasjert lokalsamfunn og setter pris på alle innspill som bidrar til det. Vi kommer derfor fortsatt til å være åpne og tydelige. I lengden er det den eneste måten å opptre redelig overfor ansatte og velgere på.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**