Fosenvegene må revurdere

For å få 50% rabatt på ferja Flakk-Rørvik og bomstasjonen må en etter nyttår betale inn kr 4080 i forskudd. Tidligere var det 2300 kr som skulle betales inn for å få samme rabatt.
Dette betyr at folk med dårlig økonomi, og som har problemer med å forskuttere så store beløp, må betale full pris på ferja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Nasjonal turistvei - Riksvei 13

Prisen på ferje og bompenger blir da 204 kr hver vei med personbil. Det er dyrt å være fattig i Norge.
I tillegg skal det også betales bompenger ved Krinsvatn, og her må en også betale inn på forhånd for å få 20% rabatt. Dette er uavhengig av om en har betalt inn på forskudd for Flakk-Rørvik. Det er viktig å sjå hele bompakken i sammenheng når en bestemmer hvor mye som skal betales på forskudd.

Venstre vil ta denne saken opp i Fylkestinget. Vi vil be om at forskuddsbetalingen ikke økes på grunn av bompengeinnkrevingen. Det vil si at det tidligere beløpet på 2300 kr opprettholdes, eller eventuelt justeres i henhold til prisutviklingen.

Det har vært veldig mye rot i bompengeinnkrevingen, og de ansvarlige myndigheter må nå rydde opp og sørge for at innkrevingen skjer i tråd med vedtatte retningslinjer for denne virksomheten.

Venstre ønsker også en gjennomgang av innkrevingen for å få en vurdering av om den strider imot det grunnleggende prinsippet om at de som betaler skal ha nytte av veiprosjektet. Slik det ser ut nå er det høyst usikkert om rissværingene får noen nytte av prosjektet «Ei tim`te`byn». I så fall bør de heller ikke betale bompenger.
Det må avklares innen 1.1.2013 om det er mulig å bygge de to prosjekterte veitrekningene Sund – Bradden og trasèen langs fjorden fra Stadsbygd kirke til Rørvik. Det er ikke bare på strekningen Sund — Bradden det er kvikkleire, det samme er tilfellet for Stadsbygd — Rørvik. Hvis det viser seg at det er umulig å bygge veiene som planlagt må resten av prosjektet vurderes på nytt.

Anne Jorid Gullbrekken, fylkesleder Venstre
Elisabeth Paulsen, fylkestingsrepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**