Referat fra årsmøtet i Frogner Venstre 2012

Frogner Venstre har nettopp avsluttet et spennende årsmøte! Bydelslaget har skiftet navn og Odd Einar Dørum har holdt appell om proaktivt eierskap, fellesskapsløsninger og ny giv for miljøpolitikk og – engasjement.
Frogner Venstre har lagt løpet for saker som skal jobbes fram i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


ÅRSMØTE FROGNER VENSTRE 16.1.12 KL. 18:00 — 20:00
Amalie Skram — Litteraturhuset.

ÅM 01/12 KONSTITUERING.
Innkalling og dagsorden godkjent.
Møteleder valgt — Jan Mesicek, referent er Marit Kamøy og til å underskrive protokollen velges Ingvill Elvestad og Einar Kjærschow.
Antall stemmeberettigede deltagere godkjent — 18 medlemmer til stede med stemmerett.

ÅM 02/12 ÅRSBERETNING.
Behandle styrets årsberetning for 2011. Andreas Dobloug presenterer årsberetningen — han fremhever at de viktigste utfordringene er å holde egne kjernesaker varme og drive medlemspleie slik at flere medlemmer aktiviseres.
For å få flere til å betale medlemskontingenten har lokallaget siste høst hatt ringerunder til alle nye medlemmer — medlemmene er veldig positive når vi ringer. Vi bør ringe flere og være inviterende ovenfor alle nye medlemmer.
Bydelslaget har nå 244 medlemmer, hvorav ca. 140-150 betalende medlemmer — vi er byens nest største bydelslag; kun Gamle Oslo har et større bydelslag med 2 flere medlemmer!
Valgkampen lærte oss at det å banke på dører er effektivt for å få og beholde medlemmer.
Årsberetningen godkjennes.

ÅM 03/12 INNKOMNE FORSLAG.
Ingen forslag innkommet.

ÅM 04/12 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN.

Diskusjon om aktuelle politiske spørsmål og behandle uttalelser.

Styret i Frogner Venstre har utarbeidet en politisk uttalelse rundt bystyrets plan for utbygging av Filipstad i sammenheng med å få E18 langs Frognerstranda under bakken. Frogner Venstre er kritisk til at Plan — og Bygningsetaten (HAV) kun jobber ut fra en løsningsskisse — dette er ikke etter ønskene til flertallet til beboerforeningene og velforeningene i området.

Bydelslaget ønsker debatt om dette forslaget — Einar Kjerschow er leder av aksjonsgruppen som har arbeidet fram den politiske uttalelsen og han resymerer kort at forslaget fra PBE/HAV innebærer at dagens tunnel forlenges til Hjortnes og at en vesentlig del av Frognerstranda blir ødelagt fordi E18 må opp i dagen i følge Statens Vegvesen. Frogner Venstres aksjonsgruppe vil at trafikken skal legges mest mulig under bakken og at evt åpning forblir der den kommer opp i dag. Frogner Venstre er og i mot at cruiseanlegget etableres ved Hjortnes og at trikkelinjen som planlegges utbygget mellom Tinkern og Filipstad via Skillebekk — istedenfor bygges som en T-baneløsning med videreføring til Fornebu via Bygdøy. Det forslaget som ligger ute vil medføre at trafikkbelastningen øker betydelig i området, at forurensningen øker ytterligere fra dagens uakseptable nivå og at viktige friluftsområder ødelegges med mange negative konsekvenser for befolkningen i 30-50 år framover.

Odd Einar Dørum mener at forslaget fra Frogner Venstre er urealistisk å få gjennomført — men at det også er viktig å være visjonær og få alternativer på bordet! Han berømmer at Frogner Venstre tar opp og vil jobbe med denne planen! Det er mange ting som taler for å jobbe videre med denne planskissen — det er bl.a. allerede drøftet å legge togtraseer mellom Lysaker og Homannsbyen i ulike varianter for blant annet å ivareta beredskaps- og sårbarhetsmessige hensyn. I tillegg kommer at forurensningen øker i bygatene og at det vil ikke være mulig å øke trafikken i sentrum utover alle rimelig grenser.

Det er veldig mange innspill i debatten rundt kollektivtrafikken — veldig mange er drevet fram av konsulent- og lobbygrupperinger. Derfor er det viktig å framheve de mer langsiktige politiske perspektivene som bygger på Venstres kjerneverdier. I følge Odd Einar Dørum.
Jan Mesicek nevner også at Frogner Venstre også tidligere har forsøkt å løfte forslaget om å erstatte busslinje 20 og 31 med en T-baneløsning mellom sentrum og Fornebu. Forslaget får støtte fra Odd Einar Dørum.

Å legge lokk over trafikken på Filipstad har vært fremhevet som eneste mulighet for å muliggjøre bygging av boliger oppå lokket. «Lokk» er generelt ikke veldig populær fordi det er svært krevende å sørge for god nok utlufting i en svært lang tunell som f.eks. tunell mellom Ekebergåsen og Asker — den ideen er derfor ikke realiserbar. På den annen side kunne man tenke seg et «lokk» over Frognerstranda slik at dette området ikke spoleres for rekreasjon og «fjordby-ideen» styrkes.
Kjærschows framhever at et av forslagets hovedpoenger er å se Frognerstranda, Filipstad og havneutviklingen under ett — ikke hver for seg og med en plan for hvert sted. Viktig for Frogner Venstre å se området under ett! Fra Ruseløkkas driftsstyre framheves at dersom det kommer en ny skole på Filipstad vil rive bort grunnlaget for fortsatt skole på Ruseløkka.
Årsmøtet har ingen innvendinger til aksjonsgruppens forslag til adressater.
Etter disse kommentarene tas forslaget opp til votering og det voteres slik: enstemmig vedtatt uttalelse.

Hva skal være Frogner Venstres politiske markeringssaker i bydelen?
Viktige saker for bydelslaget har vært og skal fortsatt være:
Filipstad — jmf forslaget over.

Frognerstranda — jmf forslaget over.

Bygdøy Alle som miljøgate — bred politisk enighet om at det er på tide å gjøre noe med den økende trafikken og forurensningen.

Skolebehovsplanen — viktig å ha mening om dette slik at nødvendige utbygginger og tilpassinger av bygningsmasse ikke skjer på bekostning av grøntområder. Saken er foreløpig sendt tilbake til byrådet for utredning.

Bydelens bad må vernes og holdes i gang — laget uttalelse rundt dette i 2011 til BU. Forebyggende helsearbeid bør vektlegges — der bør blant annet et stort badebasseng/badeanlegg prioriteres. Dette er viktig også for folkehelsearbeidet som nå skal vektlegges gjennom Samhandlingsreformen.

Bedriftsprisen drøftes — hvordan finne gode kandidater? Hvordan engasjere medlemmene i arbeidet med å besøke og bli kjent med småbedriftene i nærområdet? Odd Einar Dørum foreslår at en aksjonsgruppe velger seg bedrifter som man rett og slett besøker og gir en presentasjon av. Tidligere bedriftsaksjoner har vist at det småvirksomhetene særlig er opptatt av er husleie og mulighet for parkering i nærområdene. Bedriftsstafett? Bruk av sosiale medier — nå de gjennom FB? Venstre har «næringsministeren» i Oslo i 4 år framover og det arbeidet som Frogner Venstre gjør mot næringslivet er en viktig erfaringspool for politikkutforming.

Borgerlig samling fram mot 2013 — et tema som opptar mange flere enn på lenge — åpen møter om samarbeid med andre borgerlige politiske partier framover?? Hvem samarbeider Venstre egentlig med? Hvordan forholder Venstre seg til FrP?? Det er stemning for å ha en annen og mer pragmatisk holdning til samarbeidsspørsmålet enn det som har vært praksis tidligere.

Kollektivtrafikkforholdene i bydelen er et viktig tema å jobbe videre med.

Forslag til møter og aktiviteter i 2012
Ny møtekalender lagt fram — laget slik at bydelslagets møter legges i forkant av møter i BU. Styret jobber videre med dette og vil legge stor innsats i å jobbe aksjonsbasert med de sakene som er viktige for bydelslaget.
Alle politiske møter er åpne — gjelder også bystyregruppens møter, styremøter og andre møter. Venstre har en stor grad av åpenhet rundt sin politiske aktivitet.

Saker til Oslo Venstres årsmøte 2012.
Oslo Venstre har årsmøte i februar 2012 og Frogner Venstre ønsker å legge fram den ovenfor vedtatte politiske uttalelsen på Oslo Venstres årsmøte. Dørum støtter forslaget — forslaget legger opp til et langt perspektiv, det er bra!

Lokallagene bør få råderett over egne midler — kunne ha egne innsamlinger osv. slik at ikke lokallaget skal trenge å «tigge» småpenger sentralt. Lokallaget har eget org.nr. og kan opprette egen konto. Det er motstand mot dette i Oslo Venstre sentralt — grunnen til det er det langt tilbake i tid ble satset på en felles kasse for hele byen og ikke lokallagene for seg. Dette er en sikkerhet for at Oslo Venstre har en økonomisk ryggrad når det av og til er nødvendig å stå for egne standpunkter uten bindinger. Dette er et argument for å la hovedstrømmen penger gå til Oslo Venstre. Men dette betyr ikke at ikke lokallagene kan ha en liten økonomisk buffer.
Det reises forslag om å endre valgvedtektene slik at bydelslaget kan ha 7 medlemmer — innebærer dersom dette forslaget vedtas under sak 06/12 at styremedlemmer med vara møter til hvert styremøte.

Også forslag om å ta opp visse sider av den nye pensjonsreformen — en reform som Venstre har vært med å vedta. Dog enkelte uheldige utslag som bør tas opp og forsøkes endret gjennom politisk prosesser — gjelder mennesker som av helsemessige grunner ikke har vært i stand til å ha full opptjeningstid. Disse svake gruppene kommer forholdsmessig dårlig ut.

Situasjonen til papirløse i vårt samfunn er svært vanskelig — i mange tilfeller berører dette mennesker som er godt integrert og barn som er oppvokst i Norge.

Valget 2011 oppsummering.
Årsberetningen resymerer kort arbeidet og resultatet rundt valget i september 2011 — Frogner Venstre er godt fornøyd med resultatet! Venstre beholdt to i BU med et nødskrik!

ÅM 05/12 VALG.
Valgkomiteen leder av Pål Kloumann har laget et forslag til nytt styre for 2012:
Leder: Anne-Lise Bergenheim
Nestleder: Andreas Dobloug
3 styremedlemmer: Marika Nilsen, Ellen Stenslie og Jan Mykleset.
5 varamedlemmer: Thomas Syvertsen, Håkon Ragnvald Krogenæs, Svein Juul Marthinsen, Jan Mesicek, Natasza P. Sandbu.

Alle foreslåtte kandidater er spurt og har — med ett unntak — sagt «ja» til å sitte i styret kommende år. Jan Mesicek ønsker ikke å sitte i styret i kommende periode og i hans sted foreslås Marit Kamøy. Alle kandidater ble valgt enstemmig og med akklamasjon.

Valg av utsendinger til Oslo Venstres årsmøte.
Årsmøtet gir det nye styret myndighet til å velge ut delegater.

ÅM 06/12 VEDTEKTER.
Forslag om å endre navn til Frogner Venstre.
Det er historiske tradisjoner for navnet Frogner-Majorstuen Venstre; Oslo har hatt mange flere bydeler tidligere. Frogner Venstre er mer moderne og mer inkluderende!
Det stemmes slik: stemmer for å beholde navnet Frogner-Majorstuen Venstre: 3 stemmer.
Vedtak: navnet blir Frogner Venstre.

ÅM 07/12 AVSLUTTNING.
Odd Einar Dørum holder appell:
For ham er Venstre et parti som står for frihet og ansvar — særlig ansvar for fellesskapsbygging. Partiet ønsker å ha innflytelse — for sine kjerneverdier som er en liberal og grønn utvikling. Det har ingen hensikt å starte framtiden med en diskusjon om hvem man liker og ikke liker — det drar fokuset bort fra verdiene og politikken som Venstre representerer.

Mennesker teller mer enn systemene — derfor vil Odd Einar nå som pensjonist gå inn i miljøpolitikken på nytt!! Han er forskrekket over lavt kunnskapsnivå i samfunnet generelt — og blant Venstres medlemmer. Han har engasjert seg i å få på beina et ikke-statlig alternativ til Enova. Dette er nå i gang, Enøk-etaten — lite, ubyråkratisk, effektivt. Han maner til kamp mot sløsing og overbyråkratisering. Utfordringen er å se litt større sammenhenger, perspektivet må endres. Energifellesskap er fornuftig — klokt! Man trenger ikke å være for EU, det er uansett lurt å selge/dele kraft.

God forvaltning av kraftressursene er også god næringspolitikk — det handler ikke bare om å selge ut våre innovative virksomheter, men utvikle og dele. Et større fellesskap, et annet perspektiv enn bare å tenke profitt i alt vi gjør. Venstre er rystende bedre enn Høyre på å koble miljø og næring; det samme gjelder skolepolitikken til Venstre som har allmenndannelsen i fokus. Kunnskap satt inn i en sammenheng. Venstre skal fronte politiske løsninger på det vi er gode på — det er Venstres kjernekompetanse. Politikk som folk kan være stolt av, konkretisert gjennom humørfylte og utfordrende spørsmål. Det er oppskriften for en god kampanje mot «presidentkampanjen Stoltenberg» i 2013.

Venstre er for arbeidstakerrettigheter (selvsagt) — men ikke for å verne organisasjonene. Å tørre å ta diskusjoner — ikke bare dele ut ferdige posisjoner, har vært et av Venstres valgspråk! Einar Dørum er opptatt av at eierskap kan være aktivt, proaktiv — eller passivt. Venstre er for et proaktivt, aktivt eierskap. Vi skal forvalte det vi eier — ikke selge for rask profitt!

Venstres motto for byrådet — Høyre gikk til valg på Fabian — Venstre tar seg av resten!

Protokoll undertegnet av Einar Kjerschow og Ingvill Elvestad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**