FRAMTIDA ER I KLASSEROMMET

Årsmøtet 21.01.12 innebar også et miniseminar om skole; med fokus både på strukturdebatten, men også på framtidig kvalitet. Følgende politisk uttalelse ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I Harstad har fokuset de siste par år vært på hvor klasserommene skal være. Harstads økonomi, sammen med Harstad befolkningsutvikling og nedgang i elevtall, er sammen årsakene til at Harstad har måttet gjennomgå sin skolestruktur, og i januar 2012 må fastsette en ny skolestruktur for Harstad. Harstad Venstre søker alternativet som i størst mulig grad bevarer kvalitet og gir den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner – der eleven bor.

Læreren er den fremste garantist og viktigste ressurs for en god skole. For å satse på elevene må man gjennom læreren. Det innebærer at Harstad Venstre prioriterer lærertetthet, kvalitet på undervisning og spesialpedagogikk framfor skolebygninger og byråkratiske rapporteringssystemer. Innen 2020 vil vi på landsbasis mangle 13600 lærere dersom statistisk sentralbyrås anslag slår til. Venstre jobber for å motvirke dette gjennom et løft for lærerutdanningen og gjennom å gi utviklingsmuligheter i etter- og videreutdanningen. Regjeringens forslag om en nasjonal lovbestemmelse for lærertetthet vil være verdiløs så lenge det ikke er lærere å sette inn. Skal vi lykkes i å skape kunnskapssamfunnet trenger vi dyktige og motiverte lærere som har gode arbeidsvilkår.

Venstres mål er at alle mennesker skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Det innebærer også at alle elevene må behandles med sine individuelle styrker, svakheter og behov. Harstad Venstre mener vi fortsatt må jobbe for en reell tilpasset undervisning for den enkelte. Tidlig innsats med forebyggende tiltak i grunnskolen vil minke frafallet, være ressursbesparende for samfunnet, og viktigst mulighetsskapende for enkeltmennesket.

Den norske fellesskolen er også en integreringsarena, en oppvekstarena, en lekearena og skal være et sted å føle seg hjemme. Harstad Venstre mener at barnas behov for nærhet og trygghet er viktig. Harstad Venstre ønsker derfor i så stor utstrekning som mulig å bevare en spredt skolestruktur tilpasset et spredt bosettingsmønster.

Harstad Venstres 5 punkt for en bedre Harstadskole:
– Styrke læreren gjennom å tilrettelegge for gode etter- og videreutdanningsmuligheter
– Sømløs overgang mellom barne-, ungdomsskole og videregående skole
– Tilpasset undervisning til den enkelte elev
– Vurdere mulighetene for etablering av en internasjonal skole i Harstad
– Harstads skolestruktur bør etter januar 2012 være fastsatt for en lengre tidsperiode, og gi politikere, lærere og skoleledere rom for å fokusere på videre utvikling av kvalitet i Harstadskolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**