Venstres miljøperspektiv i Kvitheiutbyggingen

Formannskapet i Sola behandlet idag de økonomiske planene knyttet til fremtidig utbygging av Kvithei. Anja Berggård Endresen fra Sola Venstre hadde flere kritiske spørsmål, som de nå avventer konkrete svar fra administrasjonen på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I sak 11/12 behandlet Formannskapet i dag budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Kvithei utbyggingsselskap. Sola Venstre hadde der flere merknader. Vi stilte spørsmål til økonomiplanen som ble forelagt, der det fra 2013 av estimeres med inntekter fra tomtesalg. Når vi vet hvor lang prosessen har vært hittil, og hvor mange innsigelser man har blitt møtt med, så mener Sola Venstre at man denne gangen må legge opp til en prosess der man tar innover seg de signaler som både Fylkesmannen, og også Venstre har presentert tidligere. Venstre spurte derfor om hvor reelt det egentlig da var å selge tomter allerede neste år?

Under Eventuelt stilte Venstres representant, Anja Berggård Endresen, også spørsmål til administrasjonen for å få klargjort hvordan den videre fremdriftsplanen ville bli, og om hvilke retningslinjer det videre reguleringsarbeidet vil følge? Sola Venstre mener at man må ta innover seg at i området Kvithei, er det flere rødlistearter og Naturmangfoldsloven vil for Venstres del være en svært viktig retningslinje å holde seg til i det videre arbeidet rundt Kvithei. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på utrydningstruet kystlynghei og dyrearter som er satt opp på rødlista fordi deres eksistensgrunnlag et truet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**