Stedsutvikling og bolyst i Østre Toten

Den siste tiden har mange innbyggere i Østre Toten tatt til orde for en mer målrettet satsing på steder og tettsteder i kommunen. Lena har spesielt vært nevnt: En frykter for stedets utvikling ettersom det ikke foreligger en helhetlig plan for Lena som det arbeides etter, og en føler at Lena regulereres bit for bit, uten at helheten ivaretas. Innbyggerne er usikre på hva de kan vente seg. Hvordan ser nabolaget mitt ut om 2 år? De etterlyser klarere signaler fra politikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har vært tydelige på at vi ønsker et slikt målrettet arbeid for alle stedene våre, og har hele tiden arbeidet for det. En helhetlig stedsanalyse ble gjennomført på Kapp, etter forslag fra Venstre. Venstre har allerede etterspurt – og fått gjennomslag for — en stedsanalyse på Lena, og har tatt til orde for at kommunedelplan for Lena tas opp igjen så fort som mulig. Det er viktig å ha med linjene fra begynnelsen, ellers mister steder sitt særpreg. Og nå haster det litt.

Venstre mener tettstedene våre skal være urbane oaser i jordbrukslandskapet, som har særpreg og som dekker beboernes behov. Vi må i tillegg være klare over hvem vi legger til rette for. Dersom vi ønsker tettsteder som ikke har “gettopreg” må vi arbeide målrettet for å legge til rette for flere grupper: Unge, gamle, nye landsmenn etc

Venstre er i mot trenden med utvikling av kjøpesentra utenfor sentrum. Vi vil jobbe for at Østre Toten skal konkurrere om handel på sine egne premisser: Ved å tilby noe ikke alle andre har. En tett bygdeby med personlighet, særpreg og sjarm.

Venstre skal fortsette å jobbe for de gode stedene i kommunen: Tettsteder og grender. Når det gjelder Lena spesielt vil vi stille forslag om følgende:
-Det opprettes et sentrumsråd der representanter fra kommunen (politikere og administrasjon), handelsstand, næringsliv og beboere er representert. Rådet skal sørge for samarbeid, generering av ideer og at det holdes fokus på en god utvikling både når det gjelder steder å bo, steder å møtes, handel og næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**