Styrk Forsvaret i nord

Troms Venstre mener at Forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR) er i strid med nasjonens strategiske satsing i nordområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Troms Venstres årsmøte 05.02. 2012
Styrk Forsvaret i nord
Troms Venstre mener at Forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR) er i strid med nasjonens strategiske satsing i nordområdet. Hvis FMR blir vedtatt, vil under 20 % av Forsvarets ansatte tilhøre avdelinger i den nordlige landsdel, noe som er en ytterligere skjevfordeling nord-sør. Forsvarssjefens løsning gjør det samtidig vanskeligere å holde oppe produksjon av mannskaper til internasjonale fellesoperasjoner.

Tre manøverbataljoner
Ved å fjerne to vernepliktbataljoner vil Forsvaret ikke ha nok relevant vervingsgrunnlag for grenaderer/avdelingsbefal. Nedleggelse av 2. bataljon på Skjold, slik FMR anbefaler, innebærer en dramatisk reduksjon av Hærens kampkraft og evne til å utdanne soldater. Dette vil direkte kunne undergrave et nasjonalt brigadenivå, kontinuitet og kompetanse. Vernepliktsprinsippet holder kompetansemomentet oppe ved at befal kontinuerlig er instruktører, og verneplikten danner selve grunnlaget for Heimevernet. En umiddelbar konsekvens av å redusere en manøverbataljon er en kraftig reduksjon i alle støttebataljoner.

Behold egen brigadestab
Troms Venstre mener at forslaget om sammenslåing av Hærstaben og Brigadestaben, med kraftig reduksjon av antall ansatte, ytterligere reduserer Brigadens operative oppdrag. Geografisk samlokalisering er ikke noen logisk grunn til å fusjonere to staber med henholdsvis forvaltnings-/styringsoppgaver og operative oppgaver.

Flybaser

Fly, jagerfly, forsvar

Foto: Microsoft

Uavhengig av hvor hovedbasen(e) for kampfly måtte bli, er det avgjørende at kampflyene har operasjonsbaser slik at de kan dekke de prioriterte havområdene i nord. Det er også viktig at de faktisk kan samvirke med Hæren og ha kort avstand til skytefelt der det kan øves med skarpe våpen.

Luftvernet som ble fjernet fra Bardufoss, må flyttes tilbake slik at Hæren og Luftforsvaret får øvet luftvern. Hovedbasen for helikopter bør ha eget luftvern.

Forslaget om bortsetting av flyplassdrift vil medføre at Forsvaret må opprette egen BRP-seksjon (Brann, Redning og Plass) i forbindelse med helikopterområdet og i forbindelse med den operative driften. Oppgaver som håndtering av allierte fly og helikoptre i trening, våpenhåndtering og andre oppgaver må ivaretas av militært personell, som dermed kan bidra med denne kompetansen også i utenlandske bidrag.

TMS tjener samfunnet
FMR foreslår også å legge ned Troms Militære sykehus (TMS), til tross for at avtalen mellom Forsvaret og Universitetssykehuset Nord-Norge stadfester at TMS har som primæroppgave å behandle militært personell, gi utdanningsmuligheter for mannskaper ved Sanitetsbataljonen, samt kunne inngå som militært beredskapssykehus. TMS har som sekundæroppgave å drive poliklinikk/ dagkirurgi for sivile pasienter. Både Forsvaret og det sivile samfunn vil få utfordringer med å rekruttere helsepersonell i fremtiden. Kort reiseavstand og kort ventetid gir også gevinst i mindre fravær fra arbeid, mer operativ tid for avdelingene, og ikke minst at ansatte i risikofylt aktivitet i langt større grad kan unngå varige skader. Derfor mener Troms Venstre at TMS må bestå.

Moderne CRC Sørreisa
Troms Venstre registrerer at NATOs mest moderne stridsanlegg, CRC Sørreisa, ikke er vurdert som enebase (ARS). Ut fra både kostnad, omdømme og operativ evne, anbefaler Troms Venstre på det sterkeste at det satses på stasjonen i Sørreisa. Hvis økonomi er drivkraften bak FMR, må det forventes at man evner å spare penger der det samtidig gir best kvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**