Vil ikke opposisjonen ha barnehageplasser der behovet er størst?

Hvorfor vil ikke opposisjonen være med å regulere for barnehage der det helt klart er behov for det? Nå framstår de som motstandere av å bygge barnehage på Ørejordet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Barnehage

Foto: Thaulow bhg / Kristin Langaker

I formannskapet 30. januar anket opposisjonen styringsflertallets vedtak om å regulere for barnehager på Ørejordet, til bystyret. Opposisjonen hadde ikke forslag til andre løsninger, men anket saken likevel. Det betyr en utsettelse på en måned til. Hvorfor vil ikke opposisjonen være med å regulere for barnehage der det helt klart er behov for det?

Saken ble behandlet i formannskapet fordi utvalget for skole, oppvekst og kultur (SOK) enstemmig sendte saken dit. SOK bestilte saken "Alternative løsninger for ny barnehage i Melløs/Ørejordet-området" i november i fjor. I SOK 23. januar truet opposisjonen med å anke saken til bystyret.

Som utvalgsleder foreslo jeg heller å sende saken til formannskapet for å la alle partier vurdere den en gang til, med håp om å unngå en utsettelse til bystyrets møte 27. februar.
I saksframlegget beskrives det et stort behov for barnehageplasser i området. Høyre, FrP, Venstre og KrF foreslo derfor i formannskapet å regulere to tomter på Ørejordet til barnehage. Opposisjonen fremmet ikke alternativt forslag, men stemte mot.

Sindre Westerlund Mork

Foto: Helge Eek

I saksframlegget står det også "Kontantstøtteordningen legges om fra august 2012 slik at det kan forventes økt etterspørsel etter barnehageplasser for 2-åringer høsten 2012. ( ) Moss kommune (vil) trolig ha betydelige utfordringer når det gjelder innfrielse av barns rett til barnehageplass allerede ved hovedopptaket til barnehageåret 2012/2013." Styringsflertallet foreslo å utrede en ordning med kommunal kontantstøtte til å kompensere for reduksjonen i den statlige kontantstøtten. Dette som én metode for å imøtekomme et forventet økt behov for barnehageplasser.

Opposisjonen mente kontantstøtte er en prinsipiell debatt som hører hjemme i bystyret. Det hadde styringsflertallet stor forståelse for. Derfor ble opposisjonen oppfordret til kun å anke den prinsipielle delen av styringsflertallets vedtak. Det ville ikke opposisjonen gå med på.

Dermed blir reguleringen av tomter til sårt trengte barnehageplasser på Ørejordet utsatt i en måned til. Samtidig skal bystyret ta en debatt om utredning av kontantstøtte. Paradokset med anken er at ved å forsinke reguleringen av barnehagetomter, kan bli det enda mer aktuelt med en kontantstøtte som opposisjonen sier de er mot.

Det hadde vært mulig for opposisjonen å få en prinsipiell debatt om kontantstøtte uten å framstå som motstandere av å bygge barnehage på Ørejordet.

Sindre W. Mork (V)
leder av SOK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**