Oppdaterte vedtekter

Troms Venstres årsmøte justerte vedtektene i tråd med VHOs mønstervedtekter og gjorde samtidig et par endringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Årsmøtet gjentok fra forrige vedtekter for Troms V at Svalbard tilhører Troms Venstre. I tillegg ble det enstemmighet om et benkeforslag om at Unge Venstre og Venstrekvinnelag skal ha årsmøterepresentanter fra hvert lokallag. I dag fins det ikke lokallag av disse. I tillegg har Troms Liberale Studenter en delegat. Vedtektene skal godkjennes av Sentralstyret, som allerede i forrige runde definerte Svalbard under Troms.

VEDTEKTER FOR TROMS VENSTRE

Vedtatt av fylkesårsmøtet 05.02. 2012. (§§1-7).
Basert på Normalvedtekter for fylkeslag i Venstre av 2011

§ 1. FORMÅL
Troms Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. MEDLEMSKAP
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

§ 3. ORGANISASJON
Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon. Troms Venstre består av medlemmer i Troms og Svalbard.

Venstres partiorganer i fylkene er fylkesstyret og fylkesårsmøtet.

Troms Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner, hvis representasjon i Troms Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive:
Troms Unge Venstre (TUV) med lokallag, Troms Venstrekvinnelag (TVK) med lokallag, og Troms Liberale Studenter (TLSF).

Troms Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO).

Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Troms Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner til Venstres landsmøter.
Folkevalgt for Troms Venstre blir man bare ved å stille til valg på Troms Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på Troms Venstres program, så er dette den kontrakten man har med velgerne.

Troms Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Troms Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

Troms Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

Troms Venstre folkevalgte representanter danner i fylkestinget sin egen gruppe med styre og gruppereglement.

Protokoller
Møteprotokoller fra fylkeslaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres Hovedorganisasjon.

Voteringsregler i fylkeslaget
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak.
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget.
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning.
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§ 4. FYLKESSTYRET
Fylkesstyret leder Venstres arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet. Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller 40 % av fylkesstyremedlemmene skriftlig krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktige når minst halvparten av fylkesstyremedlemmene, deriblant fylkeslederen eller en av nestlederne, er til stede.

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene.
Fylkesstyremøtene er i utgangspunktet åpne.

Fylkesstyret består av de årsmøtevalgte fylkesstyremedlemmene med tillegg av ett medlem valgt av Unge Venstre i fylket og eventuelt ett medlem valgt av Venstrekvinnelaget i fylket.
Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett.

Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet.

Fylkesstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, som for eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg, programkomité og nominasjonskomité.

Fylkesstyret har ansvar for å stifte nye lokallag samt å følge opp de eksisterende lokallagenes arbeid. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Venstre i alle kommuner i fylket.

Fylkesstyret skal i mellomvalgsår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret).

I fylkestingsvalgår sørger fylkesstyret for at det oppnevnes en programkomité som i god tid før fylkesårsmøtet skal utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i fylket.

Etter et fylkestingsvalg kaller fylkesstyret inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i fylkestinget til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sin gruppeleder.

Fylkesstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg som forbereder saker til behandling i fylkesstyret og følger opp vedtak fattet av fylkesstyret. Arbeidsutvalget skal ha et klart mandat som vedtas av fylkesstyret. Arbeidsutvalget består av lederen og to medlemmer valgt av og blant fylkesstyrets medlemmer. Protokoll fra arbeidsutvalgets forhandlinger sendes til fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer. Bemerkninger til protokollen må legges frem senest på neste fylkesstyremøte.

§ 5. FYLKESÅRSMØTET
Fylkesårsmøtet er Venstres høyeste myndighet i fylkeslaget og skal holdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kaller inn til møtet med minst en måneds varsel. I innkallingen settes det en frist for påmelding og for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret vedtar det eller når minst en tredjedel av lokallagene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.
Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel.
De valgte delegater til det ordinære årsmøtet er delegater til det ekstraordinære.

Saksdokumenter sendes lokallag/påmeldte delegater minst 7 dager før årsmøtet. Innkomne forslag som kommer inn etter den fastsatte frist, må på fylkesårsmøtet få 2/3 flertall for å kunne bli tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer, én utsending fra Troms Liberale Studenter, én utsending fra hvert Venstrekvinnelag, én utsending fra hvert Unge-Venstrelag, samt delegater valgt av lokallagsårsmøtene i Venstre etter følgende regler:

a) Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 delegat
26-50 medlemmer: 2 delegater
51-100 medlemmer: 3 delegater
Videre 1 delegat for hvert påbegynt 50 medlemmer.

og

b) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket:
Inntil 150 stemmer: 1 delegat
For overskytende antall inntil 1.900; en delegat for hvert påbegynt 250
For overskytende antall inntil 7.900; en delegat for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en delegat for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes per 31. desember og kun betalende medlemmer regnes med.
I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar fylkesårsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall.
Delegater skal ha fullmakter underskrevet av leder i sitt lokallag.

Det er en forutsetning for representasjonsretten til de tilknyttede organisasjoner, lokalt eller regionalt, at de har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette.
Venstres fylkesråder og fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter fra fylket og statsråder fra fylket har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtene.

Fylkesårsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Konstituering
Fylkesårsmøtet åpnes av fylkeslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:
Møteledere
Fullmaktskomité med leder og to medlemmer som avgir innstilling om godkjenning av delegatenes fullmakter til fylkesårsmøtet.
Møtesekretærer og -referenter.
Tellekorps.
Redaksjonskomité for politiske uttalelser
To personer til å underskrive protokollen.
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet.

Valg
Fylkesårsmøtet skal foreta valg av:

Fylkesstyre
Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger et styre med minst 5 medlemmer, hvorav:
– Fylkesleder
– Én eller to fylkesnestledere
– Minst to eller tre fylkesstyremedlemmer
– Inntil 5 varamedlemmer

Revisor.
Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget.

Landsmøtedelegater.
Hvert fylkesårsmøte velger delegater og varadelegater til Venstres landsmøte i henhold til tildelt antall.

Valgkomité.
Det andre og det fjerde ordinære fylkesårsmøte i stortingsperioden velger en valgkomité etter forslag fra fylkesstyret, bestående av leder, to eller 4 medlemmer og fire varamedlemmer, som på det etterfølgende fylkesårsmøtet legger frem forslag til valg av fylkesstyre, revisor og delegater til Venstres landsmøte. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

Andre arbeidsoppgaver
Alle ordinære fylkesårsmøter skal:
Behandle fylkesstyrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret.
Fastsette fylkeslagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
Behandle fylkesstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for fylkeslagets virksomhet.
Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
I stortingsvalgår skal fylkesårsmøtet behandle og eventuelt fremme endringsforslag til utkast til stortingsvalgprogram.
I valgår skal fylkesårsmøtet behandle og vedta en plan for fylkeslagets valgkamp
I fylkestingsvalgår skal fylkesårsmøtet (eller etter vedtektene for det enkelte fylkeslag et annet representativt møte i fylkeslaget) behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i fylket.

§ 6. NOMINASJON
Nominasjonsmøter i Venstres fylkeslag i forkant av hhv. Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og innkalles av fylkesstyret med minst 1 måneds varsel.

Nominasjonsmøtets sammensetning og representasjon er den samme som til fylkesårsmøtet.

For fylkeslag som velger å avholde nominasjonsmøtet før årsskiftet, tas det utgangspunkt i medlemstallet pr. 1. november samme år som nominasjonsmøtet avholdes.

Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

Valg av delegater fra lokallagene skjer på lokallagsårsmøte eller eget medlemsmøte i det enkelte lokallag. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget.

§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Fylkeslagets vedtekter endres av fylkesårsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for fylkesstyret og sendes ut senest innen en måned før fylkesårsmøtet til de tilknyttede organisasjoners fylkesstyrer og Venstres lokallag i fylket. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Venstres sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til landsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**