Årsmelding for 2011

Årsmøte gikk av stabelen 30.januar 2012 i Ringerike rådhus. Foruten styret og valgkomite kunne vi ønske to andre medlemmer velkommen, en veteran med lang erfaring fra tidligere lederverv samt et helt nytt medlem med bred erfaring fra venstrelaget i Sauda. Hyggelig! At ikke flere av de resterende ca 40 medlemmene kom kan skyldes et meget hyggelig medlemsmøte med 15 deltagere uken før!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


PROTOKOLL FRA RINGERIKE VENSTRES ÅRSMØTE 30.01.2012

Tilstede: Marianne Wethal, Ole R. Mælingen, Ole- Gunnar Øhren, Paul Aage Bjerke, Olav Relling, Leif Jensen, Vegard Floa, Mary Gravdahl, og Kjetil Sudgarden.

Marianne Wethal ønsket velkommen til møtet, helt spesielt til Leif Jensen, mangeårig medlem og leder gjennom flere år, og til Vegard Floa som verdifull tilvekst fra et aktivt venstreliv i Sauda.

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
Marianne Wethal ble valgt som møteleder.
Paul Bjerke ble valgt som referent.
Mary Gravdahl og Kjetil Sudgarden ble valgt til å underskrive protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble godkjent. Den var sendt alle medlemmer 14 dager før møtet.
Marianne gjorde oppmerksom på en feil i sakslistens punkt 7. Det skal ikke velges vararepresentanter til Fylkesstyret, kun delegater til årsmøtet. Sakslisten ble godkjent med nevnte endring.

Årsmelding 2011
Årsmelding ble godkjent med enkelte tilføyelser/presiseringer.

Regnskap 2011
Regnskapet var ikke ferdig revidert grunnet nettbankproblemer (bestilt nytt passord). Årsmøtet godtok å få revidert regnskap til godkjenning etter årsmøtet.
(merknad 5/2: Regnskap er godkjent av revisor )

Innkommende forslag til behandling
Ingen skriftlige forslag var mottatt.

Kontingent 2012

Kontingenten endres ikke

Valg
Valg av styre i Ringerike Venstre
Valgkomiteen ved Kjetil Sudgarden la frem forslag til nytt styre.

Følgende styre ble valgt:

Leder og kasserer: Marianne Wethal
Nestleder: Ole R. Mælingen
Sekretær: Paul Bjerke
Styremedlem: Olav Relling
Styremedlem: Mary Gravdahl
1ste vara Ole-Gunnar Øhren
2.vara Vegard Floa

Valgkomite

Kjetil Sudgarden og Øystein Lid Larsen ønsket avløsning som valgkomite. Årsmøtet rettet en stor takk for mangeårig innsats.
Ingen aktuelle av de fremmøtte kunne velges da de hadde andre verv.
Det ble besluttet at ny valgkomite nedsettes av styret i god tid før neste årsmøte.

Revisor
Kjetil Sudgarden og Per Stubbråten ble gjenvalgt.

Miljøpriskomite
Miljøpriskomiteen ble gjenvalgt.
Leder Ole – Gunnar Øhren fra Ringerike Venstre
Kjetil Sudgarden (R.Venstre), Grethe Tollefsen (Ringerike kommune), Liv Skretteberg og
Andreas Groseth (uavhengige)

Delegater til årsmøte i Buskerud Venstre 18-19 februar

Følgende delegater ble valgt:

Anne-Marit Lillestø, Ole-Gunnar Øhren, Olav Relling, Vegard Floa, Ole R.Mælingen, Marianne Wethal.
Vararepresentanter Frode Haugseth og Terje Bårdseng

Helge Stiksrud møter fra Buskerud Venstre,

Eventuelt
Årsmøtet besluttet at Ringerike Venstre formulerer en politisk uttalelse vedrørende fortgang i beslutningsprosessen rundt Ringeriksbanen. Denne skal oversendes til Buskerud Venstres årsmøte. Helge Stiksrud hadde på forhånd sagt seg villig til å ta ansvaret for dette.

Mary Gravdahl

Kjetil Sudgarden

(protokollen er bygget på referat fra Paul Bjerke)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**