Behold fokus i sykehusdebatten

Det må ikke herske noen tvil om at det er pasienten som står i sentrum når den framtidige sykehusstrukturen diskuteres i Innlandet. I mange debattinnlegg og høringsuttalelser kan det se ut til at andre hensyn veier tyngre. Da er det dessverre nødvendig å minne om hva som må være
det aller viktigste, nemlig kvaliteten på de helsetjenester som skal leveres

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Morten Lang-Ree

Foto: HA

Administrerende direktør for Sykehuset Innlandet har nå lagt fram sitt syn på den framtidige sykehusstrukturen. Han anbefaler samling til ett mest mulig komplett sykehus for Innlandet. Det åpnes nå for en ny runde med høringer før styret og administrasjonen i sykehuset skal gi sin
innstilling til Helse SørØst, og da er det viktig at vi ikke mister fokus.
Alle de som for tiden er friske bør sette seg inn i hvilke krav og behov som oppstår den dagen akutt sykdom eller skade oppstår. I det øyeblikk vi blir syke ønsker vi å komme til et sted der vi møter best mulig kompetanse og kunnskap. Et sykehus som inneholder alle de spesialiteter som trengs, og som på døgnbasis kan ta seg av din sykdom eller skade. Da ønsker vi ikke et sykehus som mangler en spesiell kompetanse, et spesielt utstyr eller muligheten for umiddelbart å gi den behandling som trengs.
Vi har i dag muligheten for å behandle en rekke sykdommer og skader som for noen år siden var helt umulig å behandle. Det er mange grunner til dette, men en av grunnene er at medisinen er blitt mye mer spesialisert. Den teknologiske og medikamentelle utvikling har gitt uendelige muligheter som vi som pasienter kan glede oss over.
Det betyr også at de ulike fagfelt på et akuttsykehus må samarbeide tettere for at pasienten skal få best mulig behandling. Det er det nære samarbeidet mellom de ulike spesialiteter som kjennetegner et godt akuttsykehus. Manglende utstyr og kompetanse i ett samarbeidende spesialfelt gir dårligere behandling totalt sett. Det er derfor nødvendig med en samling av alle relevante medisinske fagområder for at vi som pasienter skal få den beste og tryggeste behandlingen når vi trenger det.

sykeepleier, kirurg, medisin, sykehus

Foto: microsoft

Det er naivt å tro at den mest spesialiserte delen av helsevesenet vil bli mindre spesialisert i årene framover, tvert imot. Liggetiden i sykehus vil fortsette å gå ned, flere pasienter kan behandles uten innleggelse og nye behandlingsmåter gir håp for alvorlig syke pasienter.
Vi etterspør robuste, tverrfaglige sykehus med høy kompetanse. Det er også en av grunnene til at det er tverrpolitisk enighet om en såkalt samhandling mellom spesialiserte sykehus og det kommunale helsetilbudet.
Hver kommune vil få et større ansvar for forebyggende helsetjenester, og et mye større ansvar for pasienter som ikke trenger høyspesialisert behandling i sykehus. Det betyr at kommunen, eller samarbeidende kommuner, må opprette mindre medisinske enheter i kommunen for å ta seg av de som ikke trenger avansert sykehusbehandling. Det blir lokale “småsykehus” som også må ha en høy faglig kompetanse og det vil Ringsaker Venstre bidra til.
Venstre er for et desentralisert helsevesen. Det betyr at det som kan behandles trygt og godt hjemme, eller i institusjoner i kommunen, bør behandles der. Vi ønsker å sette pasienten i sentrum. Kravet om trygghet og høy faglig kompetanse i behandlingen er ufravikelig. Det betyr at vi i Innlandet må ha et framtidsrettet helsetilbud med robuste fagmiljøer.
På denne bakgrunn er vi nødt til å samle de akuttfunksjoner som nå er spredt på 3-4 sjukehus rundt Mjøsa til ett komplett sykehus. Hvis vi fortsetter som nå med å spre kompetanse og funksjoner vil det gi et dårligere helsetilbud i Innlandet. Da vil mye mer av den spesialiserte
behandlingen gå til Oslo, og vi vil sitte igjen med mindre kompetanse i Innlandet. Det vil gi et dårligere tilbud for pasientene og det er de framtidige pasienter vi snakker om.

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

Morten Andersen
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**