Entrepenørskap og innbyggervekst

Leste med interesse Aslak Stensrud i Utdanningsforbundets kronikk i OA i januar. Siden Venstres forslag om entreprenørskap ble nevnt i denne artikkelen, fikk undertegnede lyst til å utdype noen av grunnene til at Venstre ønsker mer fokus på dette i handlingsprogrammet for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Østre Toten kommune er en kommune som har slitt med negativ befolkningsutvikling, og dermed mindre inntekter til å drive offentlige sektorer. Her mener vi en må starte med barn og ungdoms forhold til sin hjemkommune og oppvekstmiljø. I skolen må en gi dem kunnskap om og innsikt i ulike næringsveier i bygda vår. En må gi dem tro på at en kan skape sin egen arbeidsplass eller at en kan få jobb i kommunen vår etter endt utdanning.

Undertegnede mener at entreprenørskap også kan lære de teoretiske og praktikerne noe om hvordan bedrifter drives, og deres betydning for samfunnet vi lever i. Som kjent er det sammenheng mellom «liv og lære». Venstre er av den oppfatning av at man må se helheten og at skolen har en viktig funksjon i så henseende. Elevene er framtida. Skolen må forberede elevene på samfunnet og yrkesmulighetene vi har i Østre Toten.

I noen kommuner er entreprenørskap lagt inn i faget utdanningsvalg. I Østre Toten kommune bør det foreligge planer som sier noe om gjennomføringen av dette i de tre årene elevene er på ungdomsskolen og hvordan man skal samarbeide med næringslivet om dette. Hva gjør skolene i Østre Toten? Det mener vi i Venstre at politikerne bør informeres om, og at det satses på dette innenfor rammene vi har, det er jo en viktig del av Kunnskapsløftet.

Fra august 2012 kommer det nye valgfag for 8.-klassingene som begynner på ungdomsskolen. Valgfagene skal ha et totalt omfang på 171 timer over tre år, som betyr 57 timer per trinn og gjennomsnittlig 1,5 klokketime i uken. Læreplanene skal kunne brukes av aldersblandede elevgrupper. Valgfagene skal være praktisk innrettet og føre til økt motivasjon og læring. De skal være tverrfaglige og ha innholdselementer fra minst to fag.

Er Østre Toten klar for dette? Er Østre Toten klare for å tenke et entreprenørskap i sammenheng med disse? Etter det vi har funnet ut ser det ut til at flere av forslagene til de åtte nye valgfagene er knyttet til praktiske fag og utvikling av bedrifter. Det er også gjort ulike forsøk rundt om i Norge som virker både spennende og relevante. Vi må forberede elevene på hva de kommer til å møte i yrkeslivet, både teoretisk og praktisk. Vi må også gi eleven tro på egne evner og bygdas muligheter til å være en framtidig arbeidsplass. Vi må få ungdommen til å bli i bygda eller komme tilbake etter endt utdanning i videregående skole eller høyskole.

Entreprenørskap og de nye valgfagene gir muligheter for utvikling, og på sikt kanskje nye næringsveier. Dette er et viktig samfunnselement i seg. Politikere og skolene må jobbe for å få til gode valgfag, selv om noen vil hevde at det følger for lite penger med til dette. Vi har lite penger å rutte med, men man må begynne et sted, og elevene er framtidas ressurs som bør ha tro på seg selv og sin egen skaperevne i et samfunn som stadig vil kreve mer av dem. Vi kan ikke grave oss ned og skylde alt på dårlig økonomi, man må prioritere innenfor rammene vi har. Venstre mener en bør prioritere dette, med for eksempel en koordinator ved ungdomsskolene. Ved å satse på entreprenørskap/nye valgfag kan en få kreative innbyggere tilbake, og dermed penger tilbake i kommunekassa. Vi har også god tro på at disse fagene kan redusere frafallet i videregående skole og motivere elevene til videre utdanning. Elevene i dag er også bedre tjent med at vi voksne tenker positivt og nytt. Selvtillit og tro på framtida er viktig for dagens unge.

Vi i Venstre mener at skole og næringsliv bør gå hånd i hånd for å få til utvikling og skape nye arbeidsplasser. Når man også vet at 90 prosent av bedriftene i Norge har færre enn ti ansatte, bør man se en mulighet for å satse på gründere og småbedrifter i kommunen vår. Det passer vår demografi og befolkningsmønster bra. To som vil begynne et sted for å skape positiv befolkningsutvikling,

Unn Sethne og Peder Jarle Amlie,

Østre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**