Slutt for jernbanestasjon i Stokke?

I en kommentar i Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad denne uke reiser alle gruppelederne i opposisjonen spørsmålet knyttet til framtidig togstopp i Stokke. I alle høringer og arbeidsverksteder har et nærmest enstemmig Vestfold gått inn for å beholde Stokke, mens Jernbaneverket i ett av sine to alternativ foreslår å fjerne stasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Stokke stasjon

Stokke stasjon
Foto: Rom Eiendom AS

Innlegget gjengis i sin helhet nedenfor:

Planleggingen av ny Vestfoldbane har nå pågått i over tre år. Jernbaneverket (JBV) er i ferd med å trekke sine konklusjoner med hensyn til hvilke trasevalg / utbyggingskonsepter de vil anbefale at det skal arbeides med i den videre planprosessen.

De fire alternativene som ble lagt fram i "Mulighetsstudien" for ca ett år siden, er nå redusert til to. Begge alternativene som JBV anbefaler, går under Nøtterøy og Vestfjorden mot Torp. I det ene konseptet (4A) er det fortsatt stasjon i Stokke. I det andre (4C) er Stokke stasjon borte. Dette alternativet er ca. 10 milliarder dyrere enn den traseen som muliggjør fortsatt stasjon i Stokke. Merkostnadene skyldes i hovedsak at dette alternativet er tilpasset en hastighet på 250 km/t.

På et stort arbeidsseminar i Larvik for et drøyt år siden ga mange sentrale aktører – ordførere og administrasjon i stasjonsbyene, Vestfold fylkeskommune, NHO og LO m.fl. — uttrykk for at vi må få en ny jernbane som stopper der folk bor — dvs. det bør også i framtiden være stasjoner i alle byene og tettstedene i Vestfold. Det betyr at det også ble gitt støtte til fortsatt stasjon i Stokke.

JBVs mulighetsstudie

JBVs mulighetsstudie
Foto: JBV

JBV har lagt stor vekt på bred medvirkning i planprosessen. Det er derfor svært skuffende at de velger å se bort fra de klare anbefalinger som ble gitt i nevnte møte. I Ressurs- og Samarbeidsgruppa for KVU Vestfoldbanen i begynnelsen av januar i år ble denne støtten til Stokke gjentatt. Det ble bl.a. pekt på at Stokke er den mest typiske stasjonsbyen i fylket.

Opposisjonspartiene i Stokke kommunestyre. V, SP, SV og AP, mener det er helt uakseptabelt at vi får en ny dobbeltsporet jernbane gjennom Stokke kommune uten at det bygges en ny stasjon i eller nær Stokke sentrum.

I forutsetningene for alternativet som bygger på 200 km/t " heter det bl.a. at "stasjonene på den nye Vestfoldbanen må ligge mest mulig sentralt i forhold til sentrumsfunksjoner, arbeidsplasser og bosetting. Flest mulig bør ha gang- eller sykkelavstand til stasjonen." ( ) "Stasjonene skal være gode kollektivknutepunkter." — De nevnte fire partiene mener det er disse forutsetningene som må ligge til grunn for den anbefaling Jernbaneverket skal gi Stortinget.

V, SP, SV og AP mener at det er fullt mulig både å ivareta ønsket om en god løsning for Tønsberg med nedsenket stasjon og trase under Nøtterøy og Vestfjorden — og hensynet til å opprettholde Stokke stasjon. Det er mulig å tilfredsstille de tekniske krav til kurvatur dersom man senker hastigheten mellom Tønsberg og Stokke.

Vi registrerer at det brukes flere milliarder kroner på en god jernbaneløsning, for eksempel i Holmestrand. Og det drøftes svært kostbare anlegg for å få til gode løsninger i flere av byene. Stokke kommune er den av Vestfold kommunene som har hatt størst prosentvis gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste årene. Og Stokke er i prognosene fram til 2040 den kommunen som vokser mest. Dette gjenspeiler seg i NSBs passasjerprognoser, som er svært positive for Stokke. Stokke har allerede i dag over tusen flere innbyggere enn Holmestrand.

Kommunen har Vestfolds største regionale næringsområde på Borgeskogen med 200 bedrifter og 2000 ansatte, og vi har Norges største konferansesenter, OCC. Og ikke minst – vi har et raskt voksende sentrum med store muligheter for videre utvikling. En moderne jernbanestasjon er en forutsetning for at denne positive utvikling skal fortsette.

 Dørene igjen for Stokke?

Dørene igjen for Stokke?
Foto: Rogaland Venstre

V, SP, SV og AP er glad for at Jernbaneverket selv i den senere tid mer og mer har vektlagt samfunnsmessige perspektiver i sitt arbeid. JBV har bl.a. uttalt at "Det viktigste er ikke hvor toget går, men hvor det stopper!" og "Her bygges ikke jernbane — her bygges utvikling!" – Det gjenstår å se om JBV er villig til og evner å gjøre dette til noe mer enn bare ord og anbefaler løsninger som nettopp setter samfunnsutvikling i sentrum. Dersom vi skal ta JBV på alvor, håper vi det vil bety fortsatt stasjon i Stokke.

Hvilken framtid Stokke stasjons får, er etter vår mening ett av de aller viktigste politiske temaer i lokalpolitikken, og vil være helt avgjørende for utviklingen av Stokke sentrums utvikling i mange tiår framover. Vi er derfor svært forundret over at det nye politiske flertall i Stokke kommunestyre overhode ikke er på banen i en så viktig sak.

Jill Eirin Undem — gruppeleder Stokke SP
Kåre Pettersen — gruppeleder Stokke V
Jan Magnar Antonsen — gruppeleder Stokke SV
Nils Ingar Aabol — gruppeleder Stokke AP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**