Trafikksikker ny E18 — en ulykke for Stokke?

I en kommentarartikkel i dagens Tønsbergs Blad tar de fire gruppelederne for opposisjonspartiene i kommunen opp den uheldige trafikkutviklingen Stokke innbyggere kan få i fanget. Dette som en konsekevens av høye bomsatser på E18 samt nye store utbygginger som vil belaste veiene i kommunen betraktelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

E-18 ved Tassebekk i Vestfold

E-18 ved Tassebekk i Vestfold
Foto: Statens Vegvesen

Hele innlegget kan du lese nedenfor.

Hele Vestfoldsamfunnet mottok med glede meldingen om at vi ville få en ferdig utbygd trafikksikker firefelts E18 gjennom fylket i 2016. For næringslivet er også kravet til en effektiv varetransport av avgjørende betydning. For Stokke kommune vil åpningen av parsellen Gulli-Langåker i 2014 være en milepæl.

Lenge var tidligere E18 blant de mest ulykkesbelastede veiene når det gjaldt alvorlige ulykker. Selv med nåværende E18 trase gjennom kommunen fører stor trafikk, stor fart og mange kryss til et høyt antall ulykker. Bare i femårsperioden 2005-09 var det over 60 personskadeulykker på denne del av strekningen i vår kommune.

Stokkesamfunnet så derfor fram til åpningen av en ny firefelts trase i 2014. I stedet ser det dessverre ut til at en ny veiløsning kan bli en stor ulykke for Stokke kommune. Dette gjelder både for bokvaliteter, miljø og trafikksikkerhet.

Det ble opprinnelig kalkulert med en bompengesats på kr 77 for hele den nye veistrekningen i fylket. Nye prognoser fra Statens vegvesen viser imidlertid at hver billist vil bli pålagt en veiavgift på kr 106, bl.a. som følge av ny miljøløsning på E18 utenfor Larvik sentrum. Innkrevingen vil skje i form av 7 antennepunkter langs E18-strekningen

Den årlige gjennomsnittlige døgntrafikken (ÅDT) på Stokke Ravei (FV 522) sør for Semsbyen vil øke med ca 8.000 kjøretøy. Dette vil komme i tillegg til dagens ÅDT på ca 3.000. Gamle E18 er planlagt å ha en bredde på ca 6 meter når den er ferdig oppjustert.

Vi vil da få en ÅDT på FV 522 som er større enn da trafikken ble flyttet over på den gangen ny E18. Det er helt uakseptabelt å ha 11. 000 kjøretøyer på en vei med en slik standard som Stokke Ravei og som både er skolevei og boliggate for nærtrafikken.

Paradokset er at staten nå bygger ny trafikksikker E18 mens lokale fylkes — og kommunale veier må ta konsekvensene av trafikklekkasjene og de trafikksikkerhetsutfordringer det garantert vil medføre.

Det som er spesielt knyttet til trafikklekkasje er nærheten til alternativ kjørevei for de som ikke ønsker å betale 25 kroner ved antennepunktet Holmene på ny E-18. Det vil ikke medføre vesentlig omvei å benytte tidligere E18 (FV 522) for trafikkantene.

Det er dessverre ikke bare tidligere E18 som vil få økt trafikk. Også for FV 303 (Melsomvikveien) har Statens vegvesen kalkulert med en trafikkvekst på 25 % fra dagens ÅDT på 8.000 ved Vear, til drøye 10.000 kjøretøy, og det før en utbygging av konferanseområdet på Brunstad og boligutbyggingen på Nedre Solnes i Melsomvik.

I tillegg sier også prognosene at vi vil få vesentlig økte belastninger på andre veistrekninger i kommunen, som på FV 560 i Stokke sentrum. Allerede i dag opplever kommunes befolking biltrafikken gjennom sentrum som en stor belastning. Hvis trafikken økes med flere tusen biler i døgnet, er det grunn til å frykte store negative konsekvenser i form av køer, venting og medfølgende miljøskader.

Også på FV 303 (Bogen) og FV 270 (Kleppanveien) mellom Stokke og Sandefjord vil trafikken ventelig øke mye. Det samme gjelder vest for dagens E18 på FV 520 (Dalenveien).

Den økte trafikken på sideveinettet som følge av trafikklekkasje etter økte bomavgifter på E18 er svært bekymringsfull. Vi ber derfor Statens Vegvesen følge opp trafikken på sideveinettet med nye og konkrete beregninger, og at nødvendige tiltak gjennomføres fortløpende når den nye E18 er åpnet og den faktiske situasjonen er kjent.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

I tillegg til økt statlig finansiering av ny E18, må staten åpne for lengre innkrevingstid samt tillate at reell rentesats på byggelånet benyttes ved kalkulering av avgiften. Videre må staten framskynde utbetalingen av sin andel av byggekostnadene mye tidligere i prosessen, slik at prosjektet kan spare unødvendige rentekostnader.

Hovedhensikten bør være å få flest mulig til å benytte en ny trafikksikker firefelts E18 gjennom fylket, for på den måte få en raskest mulig nedbetaling av gjelden samt sørge for at vi får trafikksikre løsninger både på ny trase men ikke minst på det lokale sideveinettet.

Vi må for all del ikke oppleve at en nye flott og trafikksikker E18 gjennom Stokke blir en eneste stor ulykke for vårt lokalsamfunn!

Stokke, februar 2012

Nils Ingar Aabol, gr.leder Stokke Arbeiderparti
Jill Eirin Undem, gr.leder Stokke Senterparti
Jan Magnar Antonsen, gr.leder Stokke Sosialistisk Venstreparti
Kåre Pettersen, gr.leder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**