Uttalelse: Beskytt personvernet og digitale rettigheter

Presset mot personvernet øker over hele verden. Venstres landsstyre mener borgere har rett til personvern og privatliv også på internett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Nylig signerte 22 av 27 EU-medlemsland ACTA-avtalen. I Norge arbeider regjeringen med å innføre Datalagringsdirektivet og en omfattende omlegging av åndsverksloven. I tillegg har EU lagt fram en ny personvernforordning som vil påvirke norsk personvernlovgivning sterkt. Forordningen gir borgerne en rekke rettigheter, som f.eks retten til å bli glemt, rett til innsyn i lagrede data og krav om å bli informert ved sikkerhetsbrudd. Her må Norge tidlig på banen for å sikre at personvernrettigheter sikres over landegrensene.

ACTA er en multilateral, internasjonal avtale som har flere fellestrekk med SOPA og PIPA. ACTA ble initiert av underholdningsindustrien for å ivareta opphavsrettighetene, styrke merkevarebygging og forebygge forfalskning. Det vil i praksis bety at det nå blir internasjonale, koordinerte regler mot piratkopiering, ulovlig fildeling og brudd på patenter. ACTA vil pålegge internettleverandører å overvåke kundene sine for å bekjempe piratkopiering.

Det er ikke underholdningsindustrien som skal operere som politi på nettet. Norske borgere vil risikere å bli ransakt for materiale som bryter med opphavsretten på flyplasser og andre grensestasjoner. Venstre mener at både ACTA-avtalen og Kulturdepartemenets foreslåtte endringer i åndsverksloven bryter med prinsippet om at du skal holdes uskyldig inntil det motsatte er bevist. Venstre stiller seg kritisk til nettovervåking, nettsensur og lagring av IP-adresser og andre trafikkdata.

Vi lever i et informasjonssamfunn. Venstre mener fri flyt av informasjon er vitalt for ett samfunn der fri kunnskap, kultur og informasjonsflyt gir økt innovasjon og teknologiske fremskritt. Materiale tilgjengelig for alle på like vilkår kommer hele samfunnet til gode. ACTA vil bli et hinder for kommunikasjonsfrihet, kulturspredning og idéutvikling over hele verden. Åndsverkloven bør ikke preges av kriminalisering og forbud med mediebransjens profitthensyn som førsteprioritet. Borgerrettighetene skal vernes like godt i den digitale som i den analoge verden.

Venstre vil:
• At Norge ikke skal signere ACTA-avtalen
• At man ikke blokkerer all P2P trafikk
• At man ikke skal lagre IP-adresser og andre trafikkdata uten at det er nødvendig
• At blokkering, sensurering eller fysisk sletting av nettsteder og servere ikke tillates
• At internettleverandører ikke skal overvåke brukerne sine

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**