Uttalelse: Trafikkveksten må tas kollektivt

Fagetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) ble presentert på onsdag. Venstres landsstyre mener forslaget er en kjempeutfordring til politikerne. Tiltakene som er forslått innenfor dagens budsjettramme er kun helt nødvendige samferdselsinvesteringer. Det er åpenbart at rammene må økes betydelig for å kunne gjennomføre de nødvendige infrastrukturprosjekter i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les også ANB: – Veksten må tas kollektivt

Mann som sykler med buss i bakgrunnen

Foto: Lisensiert fra BizArt

Venstres landsstyre har helt klare prioriteringer i samferdselspolitikken. Det viktigste samferdselsgrepet de neste årene vil være å få på plass en omfattende satsing på tog og kollektivtransport, spesielt i og rundt de store byene. Det er, og vil være, Venstres hovedprioritering også i neste NTP. En annen helt nødvendig satsing vil være statlige midler til planlegging, utbygging og drift av kollektivtrafikk i de store byene sammen med bedre infrastruktur for gående og syklende. Forslaget til ny NTP inneholder på langt nær nok virkemidler for å nå målsetningen om at all ny trafikkvekst må tas med kollektivtrafikk. En tredje prioritering for Venstre er derfor fortsatt utbygging av kyststamveien på vestlandet og forbedringer av E6 nordover fra Trondheim. Venstre mener gode stamveier er viktig for næringslivet. Disse stamveiene vil binde landsdelene sammen, og gi langt bedre rammevilkår enn dagens veistandard. I tillegg er trafikksikkerheten på dagens veier en stor samfunnsutfordring. Venstres fjerde hovedsatsing er å utnytte det et store potensialet for å få gods over fra vei til bane og sjø.

I tillegg mener Venstres landsstyre at vi må våge å tenke helt nye tanker rundt finansiering, planprosesser og organisering. Det er store etterslep både på vei og bane i Norge, og det er helt avgjørende at vi får mest mulig samferdsel ut av hver krone. Da er det behov for økt konkurranse, nye planprosesser og langsiktige og forutsigbare finansieringsmodeller. Venstre foreslo i 2010 bruk av statlig garanterte obligasjoner som finansieringsmodell for utbygging av Intercitytrianglet på østlandet. Venstre mener en slik finansieringsmodell med fordel også kan brukes på flere store samferdselsprosjekter, i tillegg til tradisjonelle OPS-prosjekter og andre stabile finansieringskilder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**