Økt tilpasning til virkeligheten

Framtidens arbeidsliv vil kreve nye, annerledes og mer fleksible løsninger. Venstre mener at utfordringene ikke er å bevare alt som i dag, men å skape et åpent og mer moderne arbeidsliv hvor det er plass til flest mulig. Dette skriver fylkesleder Hilmar Flatabø i en kommentarartikkel i flere av fylkets aviser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hele kommentaren fra Hilmar Flatabø kan du lese nedenfor:

Framtidens arbeidsliv vil kreve nye, annerledes og mer fleksible løsninger. Venstres mener at utfordringene ikke er å bevare alt som i dag, men å skape et åpent og mer moderne arbeidsliv hvor det er plass til flest mulig. Det vil gi et inkluderende arbeidsliv i motsetning til dagens som på flere områder virker ekskluder.

Ur

Foto: Microsoft

Venstre har gjennom historien gått i bresjen for en rekke universelle ordninger. Det handler om alt fra innføring av folkeskole, via lovfesting av 8-timersdagen, til innføring av universell folketrygd. Venstre ønsker at arbeidsmiljøloven blir enklere, mer effektiv og lik for alle sektorer. Vi mener at noen regler må fjernes og ønsker en økt tilpassing av regler til virkeligheten. Dette står i sterk kontrast til regjeringens politikk med Arbeiderpartiet i førersetet.

I framtiden vil det være mer naturlig å veksle mellom rollene som arbeidstaker, arbeidsgiver og selvstendig næringsdrivende. Vi er i ferd med å gå fra et enkarriere – samfunn til et flerkarriere – samfunn. Venstre vil tilpasse arbeidslivets rammer til dette. Framtidens arbeidsliv krever basistryggheter for alle i bunn, og en større grad av fleksibilitet og individuell frihet.

Venstres vil derfor sikre et mer inkluderende arbeidsliv gjennom å bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, lovefeste rettighetene knyttet til permittering slik at de også uorganiserte får rettigheter, implementere EUs vikarbyrådirektiv og innføre en nasjonal minstelønn som gjelder for alle som arbeider i Norge.

Norges Lover Lov Justis

Foto: Stein Inge Dahn

Venstres vil skape et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom å endre arbeidsmiljøloven slik at midlertidige stillinger tillates i alle sektorer, men maksimalt i 2 år. Venstre vil tillate større fleksibilitet når det gjelder overtidsarbeid, men fortsatt ha tak på hvor mye som maksimalt kan arbeides pr. dag, måned og år og Venstre vil gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for å legge til r ette for lokalt handlingsrom og alternative turnusordninger.

Venstre vil ha et samfunn som skaper så mange jobbmuligheter som mulig. Det er den store nøkkelen til et inkluderende arbeidsliv for alle.

Det skal være trygghet i arbeid gjennom stillingsvern, anstendig lønn og klare regler for arbeidstid og arbeidsmiljø og alle skal ha de samme rettighetene og er like viktige uansett om man har valgt

Hilmar Flatabø

medlemskap i en fagbevegelse eller ikke.


Hilmar Flatabø
Leder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**