Trafikkveksten må tas kollektivt

Venstre har helt klare prioriteringer i samferdselspolitikken. Det viktigste samferdselsgrepet de neste årene vil være å få på plass en omfattende satsing på tog og kollektivtransport, spesielt i og rundt de store byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) som ble presentert 29. februar er en kjempeutfordring til politikerne. Tiltakene som er forslått innenfor dagens budsjettramme er kun helt nødvendige samferdselsinvesteringer. Det er åpenbart at rammene må økes betydelig for å kunne gjennomføre de nødvendige infrastrukturprosjekter i årene som kommer.

Venstre har helt klare prioriteringer i samferdselspolitikken. Det viktigste samferdselsgrepet de neste årene vil være å få på plass en omfattende satsing på tog og kollektivtransport, spesielt i og rundt de store byene. Det er, og vil være, Venstres hovedprioritering også i neste NTP.

En annen helt nødvendig satsing vil være statlige midler til planlegging, utbygging og drift av kollektivtrafikk i de store byene sammen med bedre infrastruktur for gående og syklende. Forslaget til ny NTP inneholder på langt nær nok virkemidler for å nå målsetningen om at all ny trafikkvekst må tas med kollektivtrafikk.

Vår tredje prioritering er derfor fortsatt utbygging av kyststamveien på vestlandet og forbedringer av E6 nordover fra Trondheim. Vi kommer ikke utenom at gode stamveier er viktig for næringslivet. Disse stamveiene vil binde landsdelene sammen, og bedre trafikksikkerheten. Venstres fjerde hovedsatsing er å utnytte det store potensialet for å få gods over fra vei til bane og sjø.

Vi må våge å tenke helt nytt om finansiering, planprosesser og organisering. Det er store etterslep både på vei og bane i Norge, og det er helt avgjørende at vi får mest mulig samferdsel ut av hver krone. Da er det behov for økt konkurranse, nye planprosesser og langsiktige og forutsigbare finansieringsmodeller.

Venstre foreslo i 2010 bruk av statlig garanterte obligasjoner som finansieringsmodell for utbygging av Intercitytrianglet på østlandet. En slik finansieringsmodell kan med fordel også brukes på flere store samferdselsprosjekter, i tillegg til tradisjonelle OPS-prosjekter og andre stabile finansieringskilder.

Julie Andersland
Nestleder i komité for miljø og byutvikling

Innlegget sto på trykk i Fanaposten tirsdag 30. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**