Venstre vil styrke etikken i oljefondet

Venstre har lagt frem forslag i Stortinget for å se på hvordan etikken kan styrkes ved Statens pensjonsfond utlands investeringer. – Vi ber regjeringen treffe tiltak som sikrer at Etikkrådets uavhengighet opprettholdes og styrkes, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tjener penger på å rasere regnskog
Venstre viser til årsrapporten til Statens pensjonsfond utland (SPU) hvor det kommer frem at fondet ved utgangen av 2010 hadde investert minst 16 milliarder kroner i 38 selskaper som er involvert i regnskogsrasering. Verdien av investeringene i disse selskapene har økt dobbelt så raskt som fondets øvrige investeringer.

– Statens pensjonsfond utland tjener store penger på næringer som er ansvarlige for ødeleggelsen av enorme regnskogsområder, slik som tømmerhogst, gruvedrift, visse typer oljeutvinning, samt produksjon av palmeolje, cellulose og kjøtt i regnskogsområder, sier Trine Skei Grande.

Grande vil ta etikk-makt fra Sigbjørn Johnsen

Norges forpliktelser under klimakonvensjonen
Avskoging i utviklingsland står for ca 15 prosent av verdens samlede utslipp av klimagasser. På klimatoppmøtet i Cancún i 2010 ble partene enige om at alle land har et ansvar for å gjennomføre tiltak for å redusere sine bidrag til drivkreftene bak avskoging.

Ecologia

Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

– Norges desidert største bidrag til avskoging er investeringene til Statens pensjonsfond utland, og Norge har derfor en klar forpliktelse til å treffe tiltak for å begrense fondets skogsødeleggelse, påpeker Skei Grande.

Venstre fremmet følgende fire forslag:
1. Stortinget ber regjeringen om å utrede Statens pensjonsfond utlands påvirkning på avskoging i utviklingsland, og hvordan situasjonen kan bedres. Utredningen bør undersøke konsekvensene av SPUs investeringer på utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse, biologisk mangfold og skoginnvåneres menneskerettigheter, samt foreslå hensiktsmessige endringer i rammeverk og forvaltningspraksis for fondets etiske retningslinjer.

2. Stortinget ber regjeringen treffe tiltak for å sikre at Etikkrådets uavhengighet opprettholdes og styrkes, samt begrense Finansdepartementets mulighet til å overprøve eller trenere Etikkrådets tilrådninger. Regjeringen bes vurdere om Etikkrådet bør gis myndighet til selv å fatte bindende vedtak om eksklusjon fra SPUs investeringsunivers.

3. Stortinget ber regjeringen påse at Etikkrådet systematisk gjennomgår alle SPUs investeringer i bransjer hvor alvorlig miljøskade er utbredt, med særlig fokus på regnskog. Regjeringens bes om å øke bevilgningene til Etikkrådet for å muliggjøre raskere behandlingstid av saker.

4. Stortinget ber regjeringen å treffe tiltak for å sikre at Finansdepartementet og Norges Bank sitt eierskapsarbeid blir mer åpent og gir mulighet for innsyn, slik at det blir mulig å kontrollere framdrift og kvalitet på arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**