Investeringene må følge veksten

Venstre har landsmøte på Fornebu første helgen etter påske. Fra Skedsmo reiser Boye Bjerkholt, som har levert en uttalelse om behovet for at statlige samferdselsinvesteringer må prioriteres til de områdene som har sterkest befolkningsvekst, med et spesielt fokus på skinnegående kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


— Vi opplever allerede nå at veikapasiteten i og rundt storbyområdene er sprengt i rushtiden. Hvis vi skal få 300.000-400.000 nye innbyggere i Oslo og Akershus over de neste par tiårene, så må vi allerede nå planlegge for hvordan denne trafikkveksten skal håndteres, mener Bjerkholt.

Romerike er en av de regionene som er ventet å få den aller største folkeveksten. Her er kollektivandelen i dag lav på korte og mellomkorte strekninger fordi kollektivtilbudet ikke er attraktivt nok. Samtidig står biltrafikken stille gjennom Lillestrøm på de travleste tidene av døgnet. Bjerkholt vil utnytte Lillestrøms beliggenhet i forhold til jernbanen for å bygge et finmasket skinnegående kollektivnett med Lillestrøm som knutepunkt.

— På sikt mener jeg vi trenger å få på plass en t-banering som knytter Ellingsrudbanen sammen med Grorudbanen via Ahus, Lillestrøm, Kjeller og Lahaugmoen. Da vil vi få koblet sammen store arbeidsplasser og studieplasser langs en strekning hvor det bor mange folk og hvor det er sterk vekst. Samtidig vil vi få en kobling mellom jernbanen og t-banen ved Lillestrøm stasjon, slik at man f.eks. kan ta bane til Lillestrøm og tog inn til Oslo, tog fra Eidsvoll og bane til Ahus, eller bane fra Grorud og tog til Gardermoen. En slik løsning åpner for mange muligheter og stor fleksibilitet for de reisende, forklarer Bjerkholt.

Første steg er å bygge t-bane til Ahus og Lillestrøm, og en ny metrotunnel under Oslo for å øke kapasiteten på t-banenettet.

— Dette er store løft som verken kommunene eller fylkeskommunen kan ta på egen hånd, og Oslopakke 3 er allerede massivt underfinansiert. Skal fremtidens transportløsninger gå på skinner, må staten inn med penger, avslutter Bjerkholt.

INVESTERINGENE MÅ FØLGE VEKSTEN
Forslag til uttalelse til Venstres landsmøte

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Foto: Kåre Pettersen

Folketallet i Norge passerte nylig fem millioner, og vil vokse sterkt i årene fremover. Sterkest vil veksten være i og rundt de store byene. For å håndtere veksten på en bærekraftig måte, må den møtes med en helhetlig areal-og transportpolitikk som innebærer offensiv fortetting og en storstilt satsing på utbygging av skinnegående infrastruktur.

Venstres målsetting er at all trafikkvekst skal tas kollektivt. For at det målet skal nås, kreves det et stort investeringsløft i de største vekstregionene. Dette er et løft som kommunene og fylkeskommunene ikke er i stand til å ta på egen hånd. For at Norge skal kunne håndtere befolkningsveksten på en bærekraftig måte, der vi tar hensyn til nasjonale klimamål og legger til rette for god bokvalitet, lave transportutslipp og et godt lokalmiljø, må staten bidra med betydelige investeringsmidler til utvikling av skinnegående infrastruktur i de store vekstregionene.

Samtidig må kommunene i storbyregionene forplikte seg til å følge opp statlige infrastrukturinvesteringer med fortettingsplaner langs skinnegående kollektivakser. Staten må prioritere investeringer til de områdene som tilrettelegger for størst befolkningsvekst.

Venstre mener at jernbanen må være hovedpulsåren i det skinnegående transportnettet i Norge. Dette er et åpenbart statlig ansvar. Samtidig er det viktig at jernbaneinfrastrukturen komplementeres med t-bane og bybaneløsninger i de mest befolkningstette områdene, og at disse lokale skinnegående transportnettene utvides. Et finmasket skinnegående kollektivnett der jernbanen frakter passasjerer over mellomlange og lange avstander må suppleres med et større og bedre lokalt banenett som frakter passasjerer over kortere avstander inn mot flere jernbanebaserte knutepunkter enn i dag.

Venstre vil
– at staten går inn med betydelige midler til en offensiv satsing på skinnegående infrastruktur for kollektivtrafikk i storbyregionene, både til tog og bane.
– at infrastrukturinvesteringer må prioriteres til de områdene som har størst befolkningsvekst.
– at det bygges ny metrotunnel under Oslo sentrum og at t-banenettet utvides til de mest folketette områdene i Akershus, herunder utvidelse til Ahus og knutepunktet Lillestrøm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**