Få debatten inn på et framtidsrettet spor for Vestfold

Det er viktig med en levende debatt om ny dobbeltsporet jernbane mellom Nykirke og Barkåker. Horten Høyres fremste ledere mener vi dessverre har sporet av — selv om ordfører Børre Jacobsen ser ut til å komme seg på sporet igjen i Gjengangeren torsdag 22. mars, skriver Aina Dahl og Kåre Pettersen i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


En av våre hovedoppgaver som folkevalgte i denne perioden er å sørge for at vi får bygget ut en moderne og framtidsrettet Vestfoldbane snarest mulig, til en realistisk kostnad og med minst mulige inngrep i forhold til natur og miljø. Vi som ble valgt til å representere innbyggerne i Horten og Vestfold for ca. 6 måneder siden, må ha mot og framtidstro på å gjøre et vedtak. Det fortjener de som gikk til valg. Det blir en for lettvint løsning å spørre innbyggerne i en kommune om hva som er best for framtidens Vestfold.

Alternativer Horten

Alternativer Horten
Foto: Jernbaneverkets KVU

I den store sammenhengen handler dette ikke om jernbanestasjonen skal ligge i Re eller Horten kommune. Vi skal prise oss lykkelige for at Vestfold er på prioriteringslista, og det er en fullstendig avsporing å gjøre fremtidens jernbane til et lokalpatriotisk spørsmål slik ledende representanter for Høyre gjør.

For Venstre er det fire tungtveiende argumenter som taler for alternativet Skoppum vest:

1. En framtidig linje via Bakkenteigen vil ha svært negative konsekvenser for natur, miljø og ikke minst hensynet til jordvern.

2. En linje via Bakkenteigen er langt dyrere enn Skoppum vest. I en situasjon der det mangler titalls milliarder kroner til utbygging av Intercity-strekningene på Østlandet er det helt urealistisk at Bakkenteigen-alternativet lar seg realisere i overskuelig framtid. Dette alternativet vil medføre at prosjektet realistisk sett skyves ut i tid.

3. En moderne Vestfoldbane må så langt det er mulig bygges med rette linjer, og man må så langt som mulig unngå kurvaturer, slik at toget kan holde høy hastighet.

4. En lokalisering av linje og stasjon på grensen mellom Horten og Re gir god tilgjengelighet, også for innbyggere fra Re og innlandet i fylket vårt.. Det er grunn til å minne om at avstandene internt i Horten er svært beskjedne — sett i forhold til arbeidspendling til Oslo.

Venstre vil konsekvent kjempe for alternativet Skoppum vest. Vi ser dette som det eneste realistiske og miljøvennlige alternativet. Etter Venstres syn er dette også det klart beste alternativet vurdert ut fra hensynet til en effektiv klimapolitikk. Det kan være transportpolitiske grunner for Bakkenteigen-alternativet, men med nedbygging av store jordbruksarealer lar det seg ikke forsvare. Det er påfallende at det såkalte miljøpartiet SV ikke ser slike sammenhenger.

En ny stasjon vil uansett Skoppum vest eller Bakkenteigen, ha behov for tett sammenkoblet tilbringertjeneste mellom stasjonsvalget og Horten sentrum.

Aina og Kåre, august 2011

Foto: Thor Dahl

Det er avgjørende at Horten samler seg om Skoppum vest som alternativ for framtidens jernbane. I motsatt fall risikerer vi at andre intercitystrekninger på Østlandet blir prioritert på bekostning av Nykirke — Barkåker.

Det beste for Vestfold vil også være det beste for Hortens innbyggere!


Aina Dahl og Kåre Pettersen
Fylkestingspolitikere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**