Kommunesammenslåing — på tide med handling

Stokke Venstre har i sitt valgprogram for inneværende periode sagt at vi kan akseptere en sammenslåing av flere kommuner til en større enhet. Dette er en sak som bare blir mer aktuell for hver dag som går, og det er veldig viktig at vi tar diskusjonen nå. Det er viktig at vi deltar fra starten av prosessen, slik at vi kan være med og ha innflytelse. Da kan vi få et bedre resultat enn om andre tar beslutningen for oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Vestfolds kommunevåpen

Vestfolds kommunevåpen
Foto: Wikipedia

I Norge har vi 22 kommuner som har like stort eller større areal enn Vestfold fylke. Den største kommunen i Norge er Kautokeino, som er mer enn 4 ganger større enn Vestfold fylke. Skal vi snakke om avstander, har vi egentlig få argumenter i Vestfold for å beholde dagens kommunestruktur. På E-18 tar det ca. 6 minutter å kjøre gjennom Stokke. Det tar oss ca 15 minutter å komme til sentrum av våre fire omkringliggende kommuner. Med ny forbindelse til Nøtterøy vil det være mulig også dit. I Vestfold har vi i dag 14 kommuner, det har vært 26.

Hvorfor har vi alle de små kommunene?

Dette er noe som er historisk betinget, fra en tid hvor vi manglet dagens kommunikasjonsmidler. Vi brukte hest, og vi hadde ikke engang telefon. Det tok en dags reise gjennom Vestfold. Med dagens muligheter for å ta seg fram, eller kommunisere med andre via elektroniske tjenester, er det ikke lenger nødvendig å ha små enheter. Vi ser det på alle områder, fra service til varehandel. Små enheter legges ned og flyttes til sentra. Noe ganger også ut av kommunen. Hver kommune hadde lensmann og ligningskontor. Det var mange postkontor og banker, og en mengde butikker. Mye av dette er borte, men samfunnet fungerer med det som er igjen.

Er dagnes kommunegrenser blitt en sperre?
Det kan være en stor hindring for rasjonell drift å opprettholde en liten kommune. Dagens kommuner er pålagt langt større oppgaver enn hva som var tilfelle for bare 50 år siden. Den gang hadde vi i Stokke en kontorsjef som tok seg av det meste av det kommunens innbyggere hadde behov for å avklare med kommunen. I dag er det så mange lovpålagte oppgaver for en kommune, at vi må ha personell som er spesialister innen sitt arbeidsfelt.

I noen kommuner er dagens grenser slik at innbyggere må kjøre gjennom 2 andre kommuner for å komme til skole og eget kommunesenter. Det tilsier at også de gamle kommunegrensene kan være uhensiktsmessige.

Tidligere var det forskjellig inntektsskatt i kommunene. Dette er nå utjevnet slik at alle kommuner har samme inntektsskatt.

Nye tider

I dag kan en stor del av kommunikasjonen foregå elektronisk. Veldig mye av det man tidligere måtte reise til rådhuset for å ordne eller spørre om, kan nå gjøres på telefon, internett eller via e-post.

Nye utfordringer
De nye utfordringene kommunene står overfor blir vanskelig å løse i små kommuner. Det blir store utfordringer innen eldreomsorgen, kanskje en av de største utfordringene vi står overfor.
En annen utfordring vi ennå ikke har sett virkningen av er samhandlingsreformen. Den fører til at kommunene får ansvaret for alle pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Dersom disse pasientene ikke kan tilbakeføres til kommunen, må kommunen betale for sykehusoppholdet, noe som koster nesten det dobbelte av å ha en pasient på sykehjem.

Den største utfordringen for små kommuner er sannsynligvis å få ansatt og beholdt kvalifisert personell til alle de oppgavene kommunene er lovpålagt. Det blir stadig mer tydelig i Stokke at fagmiljøet for ansatte blir så lite at det ikke er interesse for å ta en slik jobb. En stor kommune får et større fagmiljø, ved at det er behov for flere personer innen samme fagfelt til å løse arbeidsoppgavene. Da vil ikke den enkelte føle seg så alene om oppgavene. Stokke er målt etter innbyggertall den 6. største kommunen i Vestfold, men opplever allikevel at det er veldig vanskelig å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Dette vil føre til dårligere service til innbyggerne grunnet lang saksbehandlingstid, eller at oppgavene settes bort til eksterne konsulenter. Det siste vil på grunn av store kostnader føre til nedskjæringer på andre områder. Venstre er redd dette vil gå ut over gamle og unge. Vi vil merke det både innen eldreomsorgen og i skole/ barnehage.

Måten kommunene løser mange oppgaver på i dag, er gjennom interkommunalt samarbeid. Dette kan være en god løsning, men det fører til at våre folkevalgte ikke er med i beslutningsprosessen i samme grad som tidligere. Det undergraver vårt demokratiske system at veldig mange beslutninger tas av byråkrater. Venstre vil ikke svekke vårt demokratiske folkestyre, og ser derfor på denne utviklingen som veldig uheldig.

Små kommuner skulle nettopp sikre innbyggerne en demokratisk og god tilgjengelighet og god service, nå blir resultatet det motsatte.

En kommunesammenslåing utløser store følelser hos mange. Den enkelte bør ta en runde med seg selv, og veie disse følelsene opp mot de store utfordringene vi står overfor i norske kommuner. Etter vår mening er det bare positive sider ved en sammenslåing.

Arvid Nodland

Arvid Nodland

En sammenslåing går ikke på økonomi på kort sikt, men mest på det at vi kan få et godt fungerende fagmiljø på alle områder. Dette vil gi det beste grunnlaget for å løse alle de oppgavene en kommune er pålagt å løse for sine innbyggere.

Arvid Nodland
Styremedlem Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**