Enklere regler for milliardbesparelser

I dag fremmet opposisjonen felles forslag til forenkling for næringslivet. — Næringslivet bruker årlig om lag formidable 54 milliarder kroner på administrasjon i tilknytning til offentlige rapporteringskrav. Venstre har et sterkt engasjement for å få til forenkling, og mener de forslag vi i dag fremmer vil være svært positivt for næringslivet, sier Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


En rekke felles forslag
Opposisjonspartiene ønsker derfor å opprette et regelråd tilsvarende som i Sverige, bedre måling av forenkling, samt mer konkrete forenklingsforslag innen skatt, bokføring og oppbevaring av dokumentasjon, regnskap, aksjelov, med mer.

– For oss er det en hovedoppgave å forenkle hverdagen til bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter. Dette er noe næringslivet lenge har etterspurt, sier Tenden.

Fire forslag for forenkling:
1. Etablering av et eget Regelråd
2. Resultatmåling av forenklingsløftet
3. Endring av bestemmelser om oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter
4. Forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet

Få på plass et regelråd
Sverige etablerte i 2009 «Regelrådet» for å bistå forvaltningen i arbeidet med regelforenkling for næringslivet. Regelrådets oppgave er å etterprøve konsekvenser av nye regler og endringer i eksisterende regler.

Line Henriette Holten (KrF), Nikolay Astup (H) og Borghild Tenden (V) markerte 4års-dagen for Storti

Foto: Jan Christian Kolstø

– Et regelråd er et viktig bidrag for å få redusert næringslivets kostnader knyttet til et stadig øktende skjemavelde. Dette har vært svært vellykket i Sverige og på høy tid at vi får gjennomført i Norge, sier Tenden.

Alle forslagene:
Statistikk og rapportering:
1. Stortinget ber regjeringen legge skjemaene for statistikkrapportering til rette slik at spørsmål som ikke vedrører virksomheten ikke stilles gjentatte ganger.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at innsendelse av skjemaer i forbindelse med oppfølging av sykefravær kan skje elektronisk.

3. Stortinget ber regjeringen erstatte kvartalsvis statistikkrapportering for utenrikshandel via IDUN med årlig statistikkrapportering.

4. Stortinget ber regjeringen innføre plikt til å gjenbruke registrerte opplysninger, slik at næringslivet ikke må rapportere de samme opplysningene flere ganger, og herunder
sørge for systemer som gjør at bedriftene slipper å levere strukturstatistikk ved at opplysningene isteden hentes fra Næringsoppgaven.

5. Stortinget ber Regjeringen flytte fristen for rapportering av lønnsstatistikk fra begynnelsen av januar til slutten av januar.

Innrapportering, Altinn
6. Stortinget ber regjeringen sørge for forbedring av Altinn og fremme forslag om enklere rutiner for å logge seg på Altinn slik at daglig leder eller styreleder ikke nødvendigvis må signere.

7. Stortinget ber regjeringen utvide Altinn med "Altut", dvs sikker elektronisk toveiskommunikasjon med næringslivet ett samlet sted.

8. Stortinget ber regjeringen snarest sørge for hendelsesbetinget innrapportering på lønnsområdet for skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift, herunder i hvilken grad dette innebærer forenklinger for næringslivet.

9. Stortinget ber regjeringen gjennomgå antallet koder i lønns- og trekkoppgaven med sikte på å redusere antallet koder.

10. Stortinget ber regjeringen påskynde EDAG-prosjektet med sikte på å redusere omfanget av skjemaer, slik at skatteetaten genererer lønns- og trekkoppgaver selv og at dette skjemaet samt årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og skattetrekk og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp kan fjernes.

11. Stortinget ber regjeringen frembringe enklere og bedre løsninger for side 4 i næringsoppgaven for fordeling av personinntekt på næringer.

Toll
12. Stortinget ber regjeringen begrense næringslivets rapportering til tollvesenet ved at man ikke plikter å fylle ut varedeklarasjoner for hver inn- eller utførsel, men går over til terminvise deklarasjoner.

Enklere skatteregler
13. Stortinget ber regjeringen forenkle fradragsordningen for kontingenter og ber om en vurdering om det i større grad kan brukes sjablonregler med et beløpsmessig tak.

14. Stortinget ber regjeringen innføre direkte fradragsføring for FoU-kostnader.

15. Stortinget ber regjeringen gjennomgå reglene i skatteloven med sikte på å redusere vurderingsforskjeller i forhold til regnskapsmessige vurderinger.

16. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at representasjon er skattemessig fradragsberettiget opp til et passende beløp rundt dagens nivå og at betingelser for fradragsrett forenkles.

Revisjon
17. Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om at terskelverdiene for revisjonsplikt skal beregnes på konsolidert basis, slik at man ser omsetning, balansesum og antall årsverk samlet for selskap som kontrolleres gjennom samme eierskap. Formålet er at også morselskap i små konsern skal unntas fra revisjonsplikten.

18. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at revisjonsplikten for ansvarlige selskap med flere enn fem ansatte og mindre enn 5 mill. kroner i omsetning oppheves.

19. Stortinget ber regjeringen la stifterne av små selskap bestemme om årsregnskapet skal revideres.

20. Stortinget ber regjeringen gjennomgå revisors lovpålagte særattestasjoner med sikte på å fjerne de som ikke forsvarer kostnad i forhold til nytte.

Regnskap og bokføring
21. Stortinget ber regjeringen vurdere å oppheve krav om årsberetning for småbedrifter.

22. Stortinget ber regjeringen gjennomgå og gjennomføre fornuftige forenklinger ihht. Bokføringsstandardstyrets anbefalninger.

Aksjelov
23. Stortinget ber Regjeringen innarbeide hendelsesstyrt rapportering for aksjonærregisteroppgaven.

24. Stortinget ber regjeringen fjerne kravet til åpningsbalanse ved stiftelse av selskap.

25. Stortinget ber regjeringen innføre en hovedregel i aksjeloven om skriftlig saksbehandling, samt mer fleksible regler for hva som regnes som møte.

26. Stortinget ber regjeringen samordne aksjeeierbok og Skatteetatens Aksjonærregister.

27. Stortinget ber regjeringen gjennomgå og gjennomføre fornuftige forenklinger iht. Gudmund Knudsens-utvalgets anbefalninger.

Andre forenklinger
28. Stortinget ber regjeringen sørge for samordnet registrering av foretaksnavn, varemerke og domenenavn.

29. Stortinget ber regjeringen oppheve Omstillingsloven.

30. Stortinget ber regjeringen reversere kravet om at melding til konkurransemyndighetene skal inneholde navnet på de fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i markedene for de involverte foretakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**