Uttalelse: En styrket språkopplæring

Norge er et lite land — også i språksammenheng. Det er ingen motsetning mellom å være stolte av og ta vare på de offisielle språkene i Norge og å være best mulig rustet til internasjonal samhandling. Både næringslivet og samfunnet for øvrig er avhengig av at flere har en bred sammensatt språkkompetanse. Venstre vil derfor styrke språkopplæring i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Ferdigheter i norskfaget er grunnleggende for mestring i andre fag, særlig andre språkfag. Venstre mener derfor skolen må legge stor vekt på leseopplæring i de første årene av grunnskolen. Sidemålsopplæring skal fremdeles være en del av norskfaget og Venstre vil beholde egen karakter i sidemål.

Venstre vil at sidemål i større grad skal integreres i andre skolefag enn norskfaget, slik at elevene blir eksponert for begge målformer gjennom hele skolegangen. Venstre vil også vurdere å innføre sidemålsundervisning tidligere i utdanningsløpet enn på ungdomstrinnet.

Venstre mener elevene må få tilbud om undervisning i langt flere språk enn i dag. Globaliseringen, internasjonal handel og internasjonalt samarbeid gjør at norske elever må få flere valgmuligheter, også til undervisning i ikke-europeiske språk. Venstre vil også legge bedre til rette for at elever som ønsker det får anledning til å velge det språket de har lært hjemme som annet fremmedspråk, eller som valgfag. Det vil også bidra til å mangfoldiggjøre språktilfanget i Norge og øker kulturforståelsen.

Det er avgjørende for en styrket språkopplæring at undervisningen tilpasses den enkelte elev. Venstre er opptatt av å forebygge og tilrettelegge for elever med dysleksi og andre skrivevansker.

I tillegg til å øke omfanget av fremmedspråkundervisningen, vil Venstre innføre obligatorisk 2. fremmedspråk som fag fra og med 5. klasse i grunnskolen. En slik innføring krever at faget innrettes praktisk og at lærerkompetansen styrkes; både i lærerutdanningen og for dagens lærere, og at skolene må legge vekt på å rekruttere kompetente lærere i ulike fremmedspråk. Dette kan også kombineres med større deltakelse i europeiske og internasjonale utvekslingsprogrammer, spesielt i ungdomsskolen.

Alle barn har rett til et språk. Barn som i dag har et kommunikasjonshandikap gis et varierende tilbud fra kommune til kommune. Venstre ønsker å styrke retten til språkopplæring til denne gruppen, bl.a. gjennom opplæring i og bruk av "tegn til tale".

Venstre vil:
– Gi elever undervisningstilbud i flere språk enn i dag.
– Styrke retten til språkopplæring for barn med kommunikasjonshandikap.
– Styrke den språkfaglige kompetansen i skolen, både gjennom nyrekruttering og etterutdanning av språklærere.
– At det utarbeides et tilbud i alle kommuner for de ungdomsskoleelevene som vil ta språkfag på videregående skole.
– Stimulere til samarbeid mellom skoler for å øke tilgangen til språkfaglig kompetanse.
– Opprettholde obligatorisk sidemålsundervisning.
– Styrke nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, slik at det kan utarbeides felles IKT-løsninger for å sikre muligheten til å bli undervist i et mangfold av språk i hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**