Uttalelse: Gi kulturlivet frihet

Venstre er opptatt av et fritt og mangfoldig kulturliv. Det sikres gjennom å gi aktørene frihet og handlingsrom, et mangfold av finansieringskilder og å organisere politikken på en mest hensiktsmessig måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gjennom regjeringens politikk på kulturfeltet har kulturpolitikken blitt en arena for å nå andre samfunnspolitiske mål, ikke for å sikre den selvstendige egenverdien til frivilligheten, kulturlivet og idrettsbevegelsen. Siden 2008 har Kulturdepartementet satt krav om holdningsmessige programmer og innholdsproduksjonen til kulturinstitusjonene med statlig medfinansiering. Venstre mener kulturinstitusjonene er bedre egnet enn Trond Giske og Anniken Huitfeldt til å styre egne kunstneriske produksjoner og valg, og vil befeste retten til å velge annerledes i kulturproduksjonene.

Kultur

Foto: Luth

Et fritt og mangfoldig kulturliv er også avhengig av et mangfold av finansieringskilder. Norge er preget av høy offentlig støtte til kulturlivet, idretten og det frivillige Norge. Dette er en villet politikk, også fra Venstres side, men det er betenkelig når det offentlige nesten har monopol på finansiering og dermed styring av kulturfeltet. Derfor vil Venstre dreie støtten fra direkte bevilgninger til gaveforsterkningsordninger for å øke innslaget av andre finansieringspartnere i norsk kulturliv. Venstre vil også gå gjennom hele ordningen med Norsk Tippings spillmonopol og fordeling av tippemidler, med sikte på økt uavhengighet for og styrking av frivillige organisasjoner og norsk kulturliv.

De regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk bidrar til utvikling av bransjen og musikkmiljøene og skaper møteplasser for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Kompetansesentrene fungerer også som talerør og er et viktig bindeledd mellom aktører i musikkbransjen, samt mellom musikkbransjen og andre instanser. Venstre ønsker å sikre like og stabile driftsvilkår for disse sentrene.

Gjennom avdemokratiseringen av Norsk kulturråd har Regjeringen økt styringen over kulturfeltet. Venstre vil gi folkevalgte og kulturen selv økt innflytelse ved at utnevnelsen flyttes ut av Regjeringen og inn i Stortinget.

Kontrollregimene for mottakere av offentlig støtte, særlig til frivillig arbeid, er kraftig opptrappet de siste årene. Venstre er bekymret for den økte administrasjonen og byråkratiseringen av frivillig sektor, særlig på barne- og ungdomsfeltet.

Venstre vil:
– sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger til kulturinstitusjoner og kulturproduksjoner
– dreie støtten til kulturlivet fra direkte støtte over statsbudsjettet til egne ordninger gjennom Norsk kulturråd og gaveforsterkningsordninger
– forenkle støtteordninger og momskompensasjonsordningen for frivillig aktivitet, kultur og idrettsliv
– gi de regionale kompetansesentre i rytmisk musikk driftsstøtte på lik linje med Brak i Bergen.
– likestille idrettsorganisasjoner som ikke er medlem av Idrettsforbundet med øvrige når det gjelder offentlig støtte
– gjennomgå støtteordningene til nasjonale og regionale idrettsanlegg og kulturinstitusjoner, med sikte på å bedre dialogen mellom staten og øvrige tilskuddspartnere, og samtidig sikre større forutsigbarhet for tilskuddsmottakerne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**