Klimameldingen: – For lite, for sent

I dag la regjeringen endelig frem klimameldingen. – Venstre mener vi ikke når de norske klimamålsetningene med denne klimameldingen. Det er imidlertid positivt at Stortinget omsider får en klimamelding slik at arbeidet med å få på plass en ambisiøs klimapolitikk kan sluttføres i parlamentet, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre mener det er behov for kraftige justeringer i et eventuelt kommende klimaforlik.

Les: 15.02.2012: Venstres fremmet klimamelding i Stortinget

– Etter å ha vært utsatt så mange ganger hadde vi forventet at klimameldingen skulle inneholde nok tiltak til å sannsynliggjøre at man vil nå de nasjonale klimamålene. Det er dessverre ikke tilfelle, sier Skei Grande, som mener denne meldingen både kunne og burde vært lagt fram for lenge siden.

Symbolpolitikk
Venstre er glad for de nye tiltakene som er varslet, men er klar på at de ikke er i nærheten av å kunne oppfylle målet om at to tredjedeler av innsatsen skal gjøres gjennom tiltak innenlands. Klimameldinga legger opp til 6% reduksjon ift 1990-nivå, fra 49,8-47m tonn co2 innen 2020, et mål som ble vedtatt i forrige klimaforlik, men som er langt fra FNs klimapanel sine anbefalinger.

Se video: 03.12.2011: Skei Grande gir regjeringen klimaargumentene

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Økt CO2-avgift på sokkelen, passivhusstandard fra 2015, et lite klimafond for industrien og løfter om kollektivsatsing fører dessverre ikke til at målet oppfylles. Et skikkelig grønt skatteskifte er for eksempel helt fraværende, og det er lite konkrete virkemidler for å redusere utslippene på norsk sokkel. Derfor blir målsetningen om innenlandske CO2-kutt dessverre ren symbolpolitikk fra regjeringen side, sier Skei Grande.

Stortinget må gjøre klimajobben
Skei Grande mener likevel det er riktig at meldingen blir lagt frem nå, men frykter at regjeringens klimamelding er ferdigprutet før behandlingen i Stortinget.

– Som Kristin Halvorsen i dag skrev på Facebook: – "Lengre enn dette var det ikke mulig å komme". Nå har vi i alle fall en klimamelding å forholde oss til, og nå skal endelig Stortinget få sluttføre arbeidet med å få på plass en ambisiøs klimapolitikk. Jeg håper derfor at ikke uenighetene har vært så store internt i regjeringen at det ikke er rom for forbedringer i forhandlinger i Stortinget, sier Grande.

Venstre la tidligere i år frem sin egen klimamelding for Stortinget etter en rekke utsettelser fra regjeringen sin side.

– Venstres klimamelding er både langt bedre og mer tilpasset dagens utfordringer. Det er nå en stor jobb som må gjøres i Stortinget for å få en klimapolitikk som kan møte den utfordringen vi står ovenfor, men den jobben er Venstre klar til å begynne på, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**