Nytt komplett sykehus

Det synes nå å være et politisk flertall, både i
Oppland og Hedmark fylkesting, når det gjelder en samling av
eksisterende medisinske funksjoner i Innlandet. Dette er fordi de fleste
nå ser at nåværende sykehusstruktur i Innlandet ikke vil tilfredsstille
framtidas krav til spesialisert helsetilbud. Om et fullverdig komplett
sykehus havner på den ene eller andre sida av Mjøsa er i denne
sammenheng mindre interessant. Eksisterende fylkesgrense gjelder ikke
for sykehusinnleggelse, det er fritt sykehusvalg og innholdet og
kvaliteten i sykehuset er avgjørende. Vi bør konsentrere oss om
Innlandet som region og legge vekk lokale særinteresser. Dette er en så
viktig sak for framtida i vår region at tiden for kretsmesterskap og
omkamper for lengst er omme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Brenna blander viktige saker
Etter å ha lest innlegget til Eivind Brenna, gruppeleder for Venstre i
Oppland fylkesting, om nytt storsykehus ønsker jeg å komme med noen
kommentarer. Etter mitt syn så blander Brenna og Oppland Venstre en
rekke viktige saker. Oppland Venstre mener at et sykehus med alle nødvendige
funksjoner ogspesialfelt er en dårlig løsning for 95 % av pasientene.
Det skulle væresvært interessant og se hvordan et slikt prosenttall kommer fram.
Hva med de resterende 5 % som da synes å ha glede av et komplett sykehus?
Er det de mest alvorlig syke pasientene? Sitter Oppland Venstre på
opplysninger og kunnskap som ikke er tilgjengelig for andre, eller er
disse tallene bare antagelser? Brukerrepresentantene har vært tydelige
på at en samling og et større fagmiljø vil være det beste for
pasientene. De taler pasientenes sak.

Ikke de gamle fylkesgrensene som gjelder
Brenna viser til at andre fylker i Norge har flere enn ett sykehus med
akuttfunksjoner. Det er riktig, men tiden for fylkessykehus er forbi. Nå
er det ikke de gamle fylkesgrensene som gjelder, det er kompetansen og
tverrfagligheten i hvert sykehus som avgjør kvaliteten på den
behandlingen vi får som pasienter når vi trenger det.

Pasienttilfredshet er viktig
At Tynset og Gjøvik skårer høyt på pasienttilfredshet er kjempefint.
Vi kan imidlertid ikke bare bruke tilfredshet som parameter når vi
vurderer kvaliteten på et sykehus. Antall komplikasjoner, overlevelse,
reinnleggelser og en rekke andre forhold hører med i denne vurderingen.

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Økt kompetanse
Vi er alle enige om at intensjonene bak Samhandlingsreformen er god.
Sykehusene som stadig blir mer spesialiserte skal i større grad
konsentrere seg om spesialisert behandling og komplisert sykdom og
skade. Pasienter som ikke trenger spesialisert sykehusbehandling skal få
behandling og pleie lokalt i hver kommune, i nærhet til familie og hjem.
Et komplett sykehus vil ikke være til hinder for en slik samhandling
mellom de to behandlingsnivåer, snarere tvert imot. Det vil gi økt og
tiltrengt kompetanse til de kommunale helsesentra.

Behandlingsvolum og tett samarbeid
Det er ingen myte at mange pasienter i dag sendes mellom de ulike
enheter i Sykehuset Innlandet for behandling og utredning, spør de det
gjelder. Slik må det være når ingen av dagens enheter er tverrfaglig
komplette. Det Oppland Venstre også glemmer er at et økende antall
pasienter nå primært blir behandlet ved sykehusene i Oslo av samme
grunn. Den utviklingen vil bremses ved en samling av dagens funksjoner
ved sykehusene i Innlandet. Kompetansen vil øke i vår region, og det
trenger vi. Kravet til behandlingsvolum og tett samarbeid mellom ulike
spesialfelt vil stadig bli viktigere. Det er avgjørende for et best
mulig behandlingsresultat.

Miljøhensyn
Det hevdes at vi bør beholde alle sykehusene rundt Mjøsa slik det er i
dag utfra et miljøhensyn. Mindre reising. Det er å blande kortene.
Spesialisert sykehusbehandling skal være tilrettelagt for pasienter som
trenger høykvalifisert medisinsk behandling døgnet rundt. Da er det en
avsporing å hindre dette utfra et miljøhensyn. Om det ikke lykkes med en
samling av funksjonene i Innlandet vil en mye større andel av pasientene
måtte reise til hovedstadsområdet for behandling, og det vil på sikt gi
en mye større reiseaktivitet.

Styrke og beholde den medisinske kompetanse i Innlandet
Til slutt mener Oppland Venstre at de samfunnsmessige sidene ved
endring i sykehusstrukturen må vektlegges, og det er helt riktig. Det
primære er hensynet til pasientene, best mulig behandling med størst
mulig kvalitet. Like viktig er det å beholde og styrke den medisinske
kompetanse i Innlandet. Det er nødvendig for å lykkes med vårt primære
mål. En samling av de medisinske funksjoner og spesialiteter vil gi
positive ringvirkninger for hele Innlandsregionen på tvers av nåværende
fylkesgrenser. Nå går toget, og jeg er redd for at det blir lenge til
neste avgang.

Morten Andersen

Foto: Sjur Alhaug

Morten Andersen
Avtalespesialist i kirurgi og urologi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**