Lex Breivik bryter liberale prinsipper

– “Lex Breivik” er et angrep på demokratiet og rettssikkerheten, og bør stoppes og forkastes umiddelbart, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande LM2012

Helseministeren har i lagt frem et forslag om endringer i psykisk helsevernlov som bryter med flere av rettstatens grunnleggende prinsipper. Endringene fra det omstridte høringsforslaget som ble sendt ut tidligere i år er kun av mindre karakter.

Noe av det mest graverende som foreslås er en hjemmel som gir den faglige ansvarlige, dvs. en lege eller psykolog, rett til å holde en person innesperret dersom det for eksempel foreligger en "særlig risiko for angrep mot pasienten selv". Vedtaket kan påklages, heter det.

– Min liberale ryggmarg sier meg at det er domstolene som skal fatte vedtak om å holde folk innesperret når det ikke er medisinske grunner til det. I realiteten åpner dette for at en person uten juridisk kompetanse kan fatte vedtak om å holde en person innelåst i seks måneder av gangen, med ubegrensede muligheter til å forlenge vedtaket, uten at pasienten anses som farlig. Det er uakseptabelt sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

Venstre er prinsipielle motstandere av at psykiske helsevern driver med samfunnsvern, eller enda verre: Vern mot angrep på pasienten selv . De foreslåtte endringene kan innebære grove overgrep mot allerede svake og syke mennesker.

– Det er svært betenkelig, for å si det forsiktig, at en svært spesiell enkeltsak skal styre utformingen av et sett regler som er ment å være generelle. Lovforslagene vil nemlig også gjelde personer som aldri har brutt loven, men som er innlagt på psykiatriske institusjoner fordi de er en fare for seg selv eller andre, sier Grande.

Lovforslaget er sterkt preget av å være et hasteforslag, noe ikke minst høringsfristen er et resultat av. Helseministeren mener faktisk at ordinær høringsfrist må fravikes, og ga kun tre ukers høringsfrist. Og hun gjør det fordi Stortinget skal kunne vedta lovendringene før dommen mot Anders Behring Breivik faller. Dette er i praksis å gi loven tilbakevirkende kraft, og et eklatant brudd på de liberale rettsprinsipper.

– Her setter faktisk regjeringen grunnleggende rettsikkerhetshensyn til side. For et liberalt parti som Venstre er dette fullstendig uakseptabelt, sier Grande.

Venstre mener tiden er overmoden for en prinsipiell gjennomgang av og nytenkning om tvangslovgivningen innenfor psykisk helsevern. Men det nåværende forslaget legger ikke opp til en prinsipiell gjennomgang. Det har som hovedformål å sikre nødvendige hjemler for å holde Anders Behring Breivik innesperret på livstid, uansett. Høringsforslaget drøfter ikke hvordan vi faktisk kan løse de reelle utfordringene som foreligger. Det er uakseptabelt å gjennomføre en så inngripende lovendring uten debatt og med så kort høringsfrist.

– Forslaget er et angrep på demokratiet og rettssikkerheten, og bør stoppes og forkastes umiddelbart, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**