Oppsummering av innlegg holdt i kommunestyret 21. mai 2012

Årsregnskap og årsmelding 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Av Olav Kasland

Det har vært stor aktivitet i Bø i 2011. Befolkningsveksten på 1,9 % ( 107 nye innbyggere) er blant de høyeste i landet. Dette betyr at vi nå er nesten 5800 innbyggere i Bø + et rekordantall studenter på omtrent 2000.
Antall byggsaker (som er en indikasjon på aktivitet) hos Teknisk avdeling er desidert den høyeste i Telemark, sett i forhold til innbyggertallet.
Totalvolumet av tjenester som kommunen yter til innbyggerne, har aldri vært høyere.

Kommunen drives også svært effektivt. Alle kommuner er målt ut fra en gjennomsnittsindikator. Når den legges på 100%, har Bø kommune en inntekt tilsvarende 92% av gjennomsnittet. Til tross for dette leverer vi tjenester på et nivå som tilsvarer 107%. Etter NHO sine målinger er Bø kommune den 22 mest effektive kommunen i Norge, av 430 kommuner.

Det er også viktig å legge merke til at sykefraværet har gått ned fra 9,7% til 8,1% i 2011. Dette betyr mye for kommunen og den enkelte arbeidstaker. Vi har fortsatt en liten vei til måltallet på 7,6%, men vi nærmer oss raskt.

Til tross for dette, eller kanskje på grunn av, er det økonomiske resultatet for 2011 ikke godt. Kommunen har brukt 5,9 millioner kroner mer en budsjettert. De fleste enheter har gått i minus, med noe få hederlige unntak, bl.a. Bø ungdomsskule og Gullbring barnehage. Det mest frustrerende for politikerene var at så sent som i desember 2011 og januar 2012, fikk vi beskjed om at vi ville gå i balanse eller med et lite overskudd. Det er også viktig å understreke at politikerene ikke kuttet i administrasjonens forslag til budsjett, men fant ekstra inntekter som vi prioriterte ut fra. Disse ekstra inntektene har kommunen fått.

Slik kan vi ikke fortsette å drive kommunen. Vi må få på plass bedre rapportering og kostnadskontroll. Allerede er det innført innkjøp og ansettelseskontroll, og rådmannen har hatt driftssamtaler med den enkelte leder. Poenget er at vi må ned i driftsnivå. Da budsjettet for 2012 ble laget, var utgangspunktet 2011-budsjettet. Når det viser seg å sprekke, har en også et for høyt driftsnivå i 2012. Dette må ned.
Den 21. mai var det et utvidet formannskap hvor økonomien ble gjennomgått. Det var tverrpolitisk enighet om at politiske kjepphester måtte vike, og en måtte få økonomien i balanse. Den 4. juni vil rådmannen legge frem forslag til revidert budsjett, som skal videre til kommunestyret 18. juni.

Oppsummert: Bø kommune er en atypisk kommune i Telemark med stor vekst. Utfordringen er at inntektene til kommunen ikke følger med. Vi blir aldri “budsjettvinnere” når det kommer til statlige overføringer. Etter mange år på Robeklisten kom vi ut av den i 2010, men vi gjorde det i hovedsak med “engangspenger” som f.eks. momskompensasjon. Dette er ikke varige inntekter som en kan basere seg på.
Til tross for dette er jeg optimist. Vi vil klare å tilpasse driften til de pengene vi har, fordi vi må det. Innsatsviljen hos de ansatte er forbilledlig, og alle er klar over at vi er i samme båt. Vi har ikke mer enn én kake å fordele, og penger i bank har vi ikke. Hvis noen bruker mer enn budsjett, må det tas fra andre enheter i kommunen. Uansett skal alle omprioriteringer og budsjettsprekker opp til politisk behandling.

La det imidlertid være sagt; Å være ordfører i Bø kommune er et privilegium. Alle andre kommuner i Telemark misunner oss aktivitetsnivået og befolkningsveksten. Og de aller, aller fleste av oss har det svært bra. Så skal vi gjøre alt vi kan for å ivareta de som trenger fellesskapets hjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**