Innspill til kommuneplan for Dovre “Enig og tro til Dovre faller” fra Dovre Venstre

Kommentarer og endringsforslag til teksten fra kapittel 5

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


s 22: Tilleggspunkt (etter punkt 3) under Veivalg:
– På Dovre og Dovreskogen skal det satses på variert botilbud, attraktive boligarealer, næringsarealer, gode kommunikasjoner, gang og sykkelvei fra Dovreskogen til Dombås og gode fritids- og oppveksttilbud. (jfr s. 54 — veivalg!)

Nytt tilleggspunkt
Dovre kommune skal legge til rette med utleieboliger, rimelige tomter og aktivt invitere folk utenfra til å bosette seg i hele kommunen.
Dovre skal bosette flere flyktninger etter en plan for flere år framover.

s. 23:
Tillegg (uthevet) under Mål, punkt 3:
Dovre kommune skal ha omdømme som en grunder-kommune, og ha en offensiv næringspolitikk.
Dovre kommune skal ha et næringsfond som kan gi støtte til bedriftsetableringer og utviklingsarbeid.

Tillegg under Veivalg
Tillegg i punkt 1(uthevet): Dovre ..og landbruk, i samarbeid med næringslivet og næringsforeningene.

Nytt pkt 7:
Toget skal stoppe på Dovre stasjon, for å lette kommunikasjon for elever på videregående skole og andre bosatt sør for Dombås.

Tillegg i siste punkt (uthevet):
Jobbe aktivt for å sikre og utvikle HVSKS og Hjerleid skole- og handverkssenter
(begrunnelse: ca 60 arbeidsplasser på Hjerleid, like viktig for kommunen som HVSKS)

s.25:
Tillegg under veivalg:
Punkt 1 (uthevet): ..tiltak overfor målgruppen, etablere møtested/klubb for ungdom, evt. i samarbeid med Lesja .

Erstatte de to siste punktene med dette tillegget:
Lete aktivt etter muligheter for å styrke elevgrunnlaget i hele kommunen, slik at kommunen kan ha to gode grunnskoler.

s. 26:
Tillegg under Mål:
-Bruke kirkene i kommunen som arenaer for kultur og fellesskapsopplevelser.

s.27:
Tilleggspunkt under Veivalg:
Legg til rette for godt samarbeid med frivillige, pensjonister, besøkstjeneste, som driver viktig forebyggende arbeid.

s.29:
Tillegg (uthevet) under veivalg, punkt 7:
Energi- stimulere til et aktivt skogbruk og skogpleie og til .
(begrunnelse: mer langsiktig og planmessig bruk av skogressursene forutsetter skogpleie, ikke bare drift)

s. 31:
Endring av punkt 6 under Veivalg: (endring uthevet)
– Videreutvikle den videregående opplæringen i kommunen, i samarbeid med regionen ..

Stryke siste punktet under veivalg, fordi det ikke kan være et veivalg i utviklingen av Dovre kommune å flytte kommuneadministrasjonen 12 km lenger nord. Det skaper ingen vekst, bare nedbygging av de andre tettstedene.

s. 35:
Tillegg under Mål i punkt 5 (uthevet)
– Øke tømmeravvirkning, og øke lønnsomheten i skogbruket ved aktiv skogpleie.

Tilleggspunkt, nytt punkt 8:
Stimulere til kompetanseheving i skogbruket, slik at vi kan få lokal sagbruksvirksomhet og aktiv skogpleie.

Kapittel 6:
s.37:
Tilleggspunkt under Veivalg, nytt punkt 4(uthevet):
Aktivt bygge opp om Hjerleid som et regionalt bygningsvernsenter i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea og fylkeskommunen, for utdanning av tradisjonshandverkere til kulturminnevernet.

(det samme kunne stå på side 38, 39 og 40)

s.41:
Tilleggspunkt under veivalg (uthevet):
– Lage en Kulturminneplan for kommunen.
(begrunnelse: alle kommuner er oppfordret til å lage en slik plan for å kunne planmessig sikre kulturminnene i egen kommune)

s. 50:
Et nytt punkt under Tilrettelegging for friluftsliv i Dovre:
Anlegg: Bygningshistorisk park
Eier: Stiftelse
Status/vedl.hold: Info under utarbeiding. Behov for universell utform.
Kommentar: Brukes av skoler, barnehager, fritid, fysak, seminar m.m

s 55:
Tillegg under veivalg, siste punkt(uthevet):
og arbeide for et kollektivtilbud, som stopper der folk bor, f.eks. Dovre stasjon.

For Dovre Venstre, 10. mai 2012

Helle Hundevadt (leder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**