Større andel til boligformål fremfor forretningsarealer

– Vi kan ikke lage reguleringsplaner for deler av Lena som lager motstrukturer for sentrum. Sier Helga Feste Hunter i Østre Toten Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Førstegangshøring av reguleringsplanforslag for Vallejordet har vist et stort engasjement og en sterk motstand mot å legge til rette for etablering av kjøpesenter på Vallejordet. Et entydig fagmiljø frarår også etablering av detaljvarehandel på Vallejordet av hensyn til framtidig sentrumsutvikling, jf. høringsuttalelser fra Fylkesmannen, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune samt Forprosjektrapport for miljøgata og Handelsanalyse for Lena. På bakgrunn av dette fastholder Østre Toten Venstre sitt standpunkt om ikke å tillate etablering av detaljvarehandel/kjøpesenter på Vallejordet. I tråd med handelsanalysen for Lena mener derimot Venstre at etablering av en større dagligvareforretning på opptil 1500 m2 bør kunne tillates.

Eksempler i nær og fjern omkrets viser at etablering av store handelskonsentrasjoner (ofte kjøpesentra) i utkanten av sentrum fører til utarming og handelsforskyvelse fra det samme sentrum. Venstre frykter i likhet med handelsstanden i Lena at utvalgte forretninger i sentrum får tilbud om å flytte fra sentrum til Vallejordet. Dette vil raskt kunne gi tomme forretningslokaler i sentrum og starten på en negativ utvikling for Lena som helhet.

Lokalisering av et nytt helse- og omsorgssenter på Østre Toten er enda ikke avklart. Vallejordet har vært lagt fram som et mulig alternativ. Til tross for dette stenger nå reguleringsplanforslag for Vallejordet for denne muligheten. Venstre mener at dette er svært uheldig, særlig ettersom Forstudie for Østre Toten Helse- og omsorgssenter utarbeidet av Kontur anbefaler nettopp L15 Vallejordet til slikt formål. Begrunnelse er tilgjengelighet, nærhet til sentrumsfunksjoner, tomtestørrelse, utsikt til kulturlandskap og nærhet til bomiljø osv. Både Kontur og Brannsjefen frarår å benytte byggeområde mellom ny omkjøringsveg til Lena og Felleskjøpet (L16) til nytt helse- og omsorgssenter.

Lena har gjennom allerede vedtatte reguleringsplaner et stort tilbud av arealer til Bolig/Forretning/Kontor i sentrum. Lena har derimot ikke et tilbud om rimelige småhus/rekkehus for unge etablerere og små familier. Vallejordet egner seg godt til dette og Venstre mener derfor at en større andel av byggeområde B/F/K må avsettes til boligformål på bekostning av forretningsarealer. Reguleringsplan må også kunne åpne for etablering av et nytt Helse- og omsorgssenter på dette arealet og arealformål må endres til offentlig tjenesteyting. Kontorvirksomhet bør ikke legges til Vallejordet, men kanaliseres inn mot sentrum for å bidra til vekst og vitalisering der, og følge opp satsinga som planlegges gjennom Miljøgateprosjektet.
Planforslag må endres fra "Bolig/Forretning/Kontor" til "Bolig/Forretning/Offentlig". Forretningsarealet må begrenses til 1500 m2 for dagligvareforretning for å unngå etablering av en motstruktur til sentrum.

Med vennlig hilsen
Østre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**