Vil ha mer fleksibilitet i arbeidslivet

Trine Skei Grande fremmet i dag 11 konkrete forslag i Stortinget for å styrke varsleres rettigheter, forhindre langvarige midlertidige ansettelser og å senke terskelen for å komme innenfor arbeidslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les også:
Brutal korreks
Avbrutalisering

Venstre ønsker et åpent og inkluderende arbeidsliv, med mer fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker. idag var det debatt om arbeidsmiljøloven i Stortinget. Hele debatten kan du lese her.

Vil senke terskelen

 Trine Skei Grande vil sørge for flere ansettelser.

Trine Skei Grande vil sørge for flere ansettelser.
Foto: Microsoft

Midlertidige ansettelser er et viktig tiltak i kampen mot diskriminering i arbeidslivet. Det har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å få utsatte grupper i arbeid, og senker terskelen for å ansette nye arbeidstakere. Dette gir en fot innenfor, og med det også arbeidserfaring og kontaktnettverk. Venstre mener likevel at faste ansettelser skal være hovedregelen, og ingen skal gå årevis i en usikker arbeidssituasjon mot sitt ønske. Venstre vil derfor øke adgangen til midlertidige ansettelser, men samtidig redusere lengden til to år mot dagens ordning på fire.

Skei Grande vil også gi mer frihet til å avtale overtid.
– Dagens overtidsbestemmelser er detaljerte og rigide. Dette rammer særlig små bedrifter, men det rammer også arbeidstakernes frihet til å styre egen arbeidshverdag. I Venstre tror vi det er mulig å finne gode løsninger uten at staten trenger å detaljregulere det, og vi foreslår derfor en oppmykning av dagens overtidsbestemmelser, sier Skei Grande.

Varslernes rettigheter må sikres
Skei Grande mener det er viktig at arbeidslivet er preget av trygge og forsvarlige rammer. Trygghet i lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø og stillingsvern må derfor gjelde for alle, uavhengig av fagorganisering. I tillegg er det viktig at det gis beskjed når forholdene ikke er forsvarlige, og hun foreslår derfor å lovfeste varsleres rettigheter.

– Resultatet av Venstres 11 forslag er et bedre arbeidsliv for både ungdom og seniorer, praktikere og teoretikere, kvinner og menn, nordmenn og utlendinger, funksjonsfriske og mennesker med redusert arbeidsevne, avslutter Skei Grande.

Venstres 11 forslag for et mer fleksibelt arbeidsliv:
1. Styrke arbeidsmiljøloven slik at varslers rettigheter lovfestes (§ 2-4)

2. Opprette en egen varslerenhet under Arbeidstilsynet

3. Gjøre det lovlig å avtale at ordinær arbeidstid kan tas ut som avspasering (§ 10-
6)

4. Mer fleksible regler om overtid som gjør at det tillates 200 timer i løpet av et år
og at det etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngås
avtale om 400 timer. (§ 10-6)

5. Klargjøre arbeidsmiljølovens bestemmelser om hva som menes
med "uavhengig stilling" (som unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om
arbeidstid/overtid m.m.) (§ 10-12)

6. Oppheve lovformuleringer om fagbevegelsens vetorett når det gjelder
turnusordninger m.m. (§ 10-12)

7. Innføre en "generell mulighet" til midlertidige ansettelser i 6 + 6 måneder.
Hovedregel skal fortsatt være fast ansettelse (§ 14-9).

8. Likestille tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven når det gjelder
midlertidige ansettelser. I staten (tjenestemannsloven) er det i realiteten fritt
fram, mens det i privat sektor (arbeidsmiljøloven) er strengt regulert.

9. Stramme inn arbeidsmiljøloven når det gjelder maksimal varighet for
midlertidige stillinger fra 4 til 2 år (§ 14-9).

10. Gjøre myndighetens forpliktelser og virkemidler i IA-avtalen gjeldene for alle

bedrifter og alle arbeidstakere (i dag gjelder bare IA-avtalen for bedrifter med
tariffavtale).

11. Foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendig
næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer nå det gjelder rettigheter
knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og
pensjon.

I tillegg støtter Venstre forslag om å utrede en nasjonal minstelønn og lovfeste alle
arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**