Etterlyser bedre regelverk for asylbarna

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen “Barn på flukt”. Venstre beklager at meldingen ikke varsler noen regelendringer for asylbarna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er positivt at regjeringen gir signaler om at flere asylbarn skal få bli. Men Venstre er skuffet over at justisministeren ikke vil endre regelverket. Venstre mener meldingen ikke medførere politikkendring. Trine Skei Grande håper imidlertid at behandlingen av meldingen på Stortinget kan gi en mer human politikk overfor asylbarn.

– Hvis vi skal bedre situasjonen for asylbarna, må vi ha endringer i lov eller forskrift. Det holder ikke bare med en drøftingsoppgave, som denne stortingsmeldingen er, sier Venstre-lederen.

 Grande er skuffet over at regjeringen ikke vil endre reglene for når barn kan få opphold på humanitært grunnlag

Grande er skuffet over at regjeringen ikke vil endre reglene for når barn kan få opphold på humanitært grunnlag
Foto: Stine Bjørndal Osnes

Vil ha svar
Venstre har lenge etterlyst en avklaring for barn som har levd lenge i Norge uten lovlig opphold. Denne avklaringen etterlyser Venstre forsatt.

– Meldingen er så uklar og lite forpliktende at vi nå vil utfordre statsråden på om hun har reell vilje til å endre regjeringens politikk overfor asylbarna, sier Grande.

I meldingen sier regjeringen blant annet at det er behov for å klargjøre “gjeldende bestemmelse om opphold på grunn av barns tilknytning til Norge”, samtidig som den sier at dagens regelverk er “hensiktsmessig". Statsråden sier også at regjeringen vil endre praksis i asylforvaltningen uten å endre lov og forskrift, samtidig som det står i utlendingsloven at departementet ikke kan “instruere Utlendingsnemnda om lovtolkning eller skjønnsutøvelse”.

Venstre vil nå stille skriftlige spørsmål til justisministeren om hvordan regjeringens holdning skal tolkes ut fra disse tvetydige signalene.

– Man kan ikke bare instruere Utlendingsnemnda gjennom en drøftingsoppgave. De er satt til å håndheve et regelverk, og hvis vi skal endre deres praksis må vi endre regelverket, presiserer Grande.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

Tilknytning til riket
Trine Skei Grande mener lengeværende asylbarn må kunne få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

– Et av problemene i dag er at den tiden man har vært i landet etter at man har fått avslag på asylsøknaden, ikke teller med når man vurderer om et barn har særlig tilknytning til riket. Men når man går på norsk skole og spiller fotball på et norsk lag så knyttes man også til riket, selv om man har fått avslag på en asylsøknad, sier Grande. Å ikke legge vekt på denne tiden blir i noen tilfeller inhumant, mener Grande.

Regjeringens stortingsmelding gir ikke et klart svar på om de vil endre sin politikk på dette punktet. Venstre mener utlendingsmyndighetene må få klare signaler om at det er lov til å legge vekt på dette når menneskelige hensyn skal avgjøres.

Barnas beste
I mars i år fremmet Venstre forslag i Stortinget om regelendringer som ville ført til at hensynet til barna og deres rettigheter i behandlingen av asylsaker ville bli tillagt mer vekt. I dagens praksis ser vi at såkalte "innvandringsregulerende hensyn" tillegges vekt uten av det er klargjort når barnets beste må vike.

Kortere saksbehandlingstid
En ting Venstre er fornøyde med i stortingsmeldingen, er at Regjeringen erkjenner behovet for å korte ned behandlingstiden for asylsaker i forvaltningen. Dette er noe Venstre har satt fokus på flere ganger tidligere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**