20 gode grunner til å bytte regjering

Venstre er utålmodige etter å få gjennomført venstre-politikk, og legger i dag fram 20 gode grunner til å skifte regjering. – Videreutdanning av lærere, færre fattige barn, økt satsing på jernbane og sikring av risikokapital for gründere er saker Venstre prioriterer høyt, sier partileder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Terje Breivik, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen.

Terje Breivik, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen.
Foto: Helene Skulstad

– Venstre vil arbeide for å få en ny regjering etter valget i 2013, og for at denne regjeringen fører mest mulig Venstre-politikk, slår Skei Grande fast.

– I løpet av den siste stortingsperioden har vi nesten daglig fått eksempler på hvorfor landet bør bytte regjering. Vi har kommet med mange hundre gode forslag i Stortinget og løftet mangfoldige debatter, uten at de rødgrønne viker en tomme fra det som kommer fra regjeringen. I dag legger vi fram 20 forslag som synliggjør Venstres prioriteringer fram mot valgkampen. Alle disse forslagene har blitt stemt ned av regjeringspartiene i Stortinget. Samtlige forslag har imidlertid fått støtte fra minst to av de andre opposisjonspartiene.

– Venstres forslag handler om å investere i framtida. Det handler om å skape en skole for kunnskap og like muligheter, om å komme i gang med omleggingen til et klimavennlig samfunn, om å legge til rette for et kreativt og nyskapende Norge, og om å prioritere velferd der folk trenger det, sier Skei Grande.

– Venstre vil videreutdanne flere lærere, slik at alle lærere får en utdannelse i faget de underviser i. Høyere kompetanse hos lærerne er det viktigste grepet vi kan ta for norsk skole i dag, fortsetter hun.

Ola Elvestuen trekker frem klima og miljøutfordringene som en av de viktigste sakene for Venstre. – I dag er kommunene overlatt til seg selv for å løse klimaproblemene, men utfordringene er for store til at kommunene skal kunne klare det alene. Staten må spille en større rolle i utbyggingen av kollektivtilbudet i og rundt de store byene, sier han.

Terje Breivik

Terje Breivik
Foto: Kåre Pettersen

– Nesten annenhver nordmann har et ønske om å starte bedrift, men for de aller fleste er risikoen for stor. Venstre vil redusere risikoen gjennom å sikre risikokapital i oppstartsfasen, sier Terje Breivik.

Skole:
1. Øke forskningsinnsatsen, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler og økning av skatteFUNN-ordningen.
2. Innføre femårig lærerutdanning, med mastergrad.
3. Avvikle bruken av ufaglærte i skolen: Rett og plikt til videreutdanning av lærere.
4. Innføre fagkrav i alle fag på alle trinn.

Miljø:
5. Kollektiv- og jernbaneløft.
6. Mer offensive klimatiltak.
7. Grønt skatteskifte.
8. Skattefritak for Enøk-tiltak.

Småbedrifter:
9. Styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.
10. Sikre risikokapital i oppstartsfasen for gründere (kapitalreform).
11. Endre arbeidsmiljøloven for å gi større fleksibilitet for arbeidstaker og arbeidsgiver.
12. Innføre norsk Regelråd: Forenkling for næringslivet.

Velferd:
13. Innføre statlig minstenorm for sosialhjelpsatser.
14. Løft for helsesøstre og skolehelsetjenesten: 1000 nye helsesøstre.
15. 24 timers behandlingsgaranti etter akuttavrusning.
16. Bedre barnevern: Flytte midler fra statlig byråkrati til kommunalt barnevern (legge ned Bufetat regionalt).

Andre liberale saker:
17. Reversere innføringen av Datalagringsdirektivet.
18. Legge mer vekt på barnets beste i innvandringssaker.
19. Innføre stemmerett for 16 åringer.
20. Gjennomføre lokaldemokratireform: større og sterkere kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**