Køene på skinner

Jernbanekapasiteten er sprengt og trafikkveksten kommer derfor på våre veier. Det er derfor svært viktig at de åtte Østlandsfylkene nå står sammen om at en utbygging av InterCity strekningene er det viktigste når en ny nasjonal transportplan skal vedtas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jernbaneutbygging i Tønsberg

Jernbaneutbygging i Tønsberg
Foto: Kåre Pettersen

Dette er noe av det fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) og hovedutvalgsleder for samferdsel, areal og miljø Kåre Pettersen (V), skriver i en kronikk som er å lese i Vestfoldavisene denne uke.

Alle Østlandsfylkene står sammen om at utbygging av InterCity er viktigst i ny nasjonal transportplan. Tradisjonelt har vi kjempet mot hverandre om penger til samferdsel. Nå står vi samlet om å prioritere jernbane.

Det er første gang noen sinne at alle de åtte Østlandsfylkene har samme hovedsak i sine innspill til Nasjonal transportplan (NTP). Den offentlige høringen på planen som styrer alle investeringer i samferdsel ble avsluttet 29. juni. Nå ligger ballen hos regjeringen, som skal fremme den endelige saken om ny transportplan for Stortinget. Dit ventes saken en gang på nyåret 2013.

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg
Foto: Kåre Pettersen

Jernbanekapasiteten er sprengt. All ny trafikkvekst vil dermed komme på allerede overbelastede veier. Uten satsingen på jernbane får vi en kollaps i transporten på Østlandet. Dette vil også resten av landet merke. Det meste av gods- og persontrafikken til lands og til sjøs er avhengig av god gjennomfart på Østlandet. Dobbeltspor vil gjøre det mer effektivt å bruke jernbanen mellom landsdeler og til resten av Europa. Derfor er InterCity-utbyggingen landets viktigste samferdselssak.

Jernbaneverkets utredninger i forslaget til ny nasjonal transportplan gir et klart bilde av behovet og hvilke resultater man kan vente: Kraftig kutt i reisetid, mye bedre kapasitet for både gods- og persontrafikk, og økt trafikksikkerhet. Dette vil flytte køen av pendlere og godstrafikk fra vei til bane.

Dobbeltspor vil forsterke mulighetene for nye markeder. Det blir lettere å bo i Vestfold og jobbe i eksempelvis Oslo eller Grenland. Effekten vil merkes også bortenfor siste stopp på InterCity-strekningen, på steder som Hønefoss eller Kongsberg eller i Telemark.

For oss handler ikke InterCity-utbyggingen om å gjøre det enklere å pendle til Oslo. Den handler først og fremst om å gjøre det enklere å etablere arbeidsplasser og binde sammen hele Østlandet.
Oppgraderingen av InterCity vil kutte reisetiden til Oslo med omlag en time fra Lillehammer, Skien og Halden. Det vil være mulig å få fire avganger i timen, i tillegg til bedre kapasitet for lokaltog, godstog og fjerntog. Det vil føre til at svært mange pendlere får kortere arbeidsreise. Utbygging vil dermed gi en helt ny hverdag for svært mange mennesker, enten de ferdes på veiene eller tar toget.

 Venstres fylkestingsgruppe på perrongen

Venstres fylkestingsgruppe på perrongen

Full utbygging vil være helt avgjørende for å kunne møte utfordringene vi ser i boligmarkedet, transportsystemet og for miljøet. Både distrikt og pressområder inn mot Oslo vil dra nytte av at man utvider radiusen for hvor det er mulig å bo og arbeide. Nye InterCity gjør det mulig å ta hele Østlandet i bruk på helt nye måter.
Både LO og NHO er tydelige på at InterCity-utbyggingen må prioriteres. De ser at dette er viktig for å drive transport og annen næringsvirksomhet rasjonelt. Man får større tilfang av fagfolk og nøkkelpersonell. Slik skapes flere bo- og jobbmuligheter godt utenfor byene på Østlandet.

I dag taper jernbanen for godstransport på veiene, rett og slett fordi kapasiteten er sprengt. Ved å få gods- og passasjerkøene over på skinner, vil køer, veislitasje og de lokale miljøbelastninger reduseres betydelig. Desto raskere et dobbeltspor på InterCity-triangelet er på plass, desto raskere høster vi gevinstene. Investeringen må vurderes i perspektiv av de ringvirkninger den gir for hele landet, for mennesker, næringsliv og miljø.

Det er 20 år siden Stortinget første gang vedtok ambisjonen om dobbeltspor i hele InterCity-triangelet. Fortsatt er det bred politisk enighet på Stortinget. Klimaforliket denne våren slår fast at det raskeste utbyggingsalternativet skal benyttes. Saken har fått en klar prioritering i utkastet til ny nasjonal transportplan. Nå må vi komme oss fra velvilje til gjennomslag.

Om ti år kan nye InterCity være på plass. Så snart planer, finansiering og arealer er klare, kan alle strekninger være ferdig utbygd i 2023.
Her er en utfordring fylker og kommuner må ta: Lokale reguleringer skal ikke hindre jernbaneutbyggingen. Hovedutfordringen ellers består i at man må vente på årlige statsbudsjett for å sikre framdrift. Derfor er vi opptatte av at Stortinget vedtar når utbyggingen skal stå ferdig. Nasjonale myndigheter må også sørge for en organisering og finansiering som sikrer full framdrift. Hele landet vil tape på nye utsettelser for InterCity-utbyggingen.

Per-Eivind Johansen (H), fylkesordfører
Kåre Pettersen (V), hovedutvalgsleder for samferdsel, areal og miljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**