Ny grønn, borgerlig regjering

For å få gjennomslag for Venstres politikk er det nødvendig med ett regjeringsskifte. Syv år med de rødgrønne er mer enn nok. Utviklingen har gått i feil retning på mange områder som er viktig for Venstre, skriver Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

De aller fleste gode og konstruktive forslag fra Venstre blir nedstemt på Stortinget og det er liten, om overhodet noen, vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole/utdanning, miljø/klima, en offensiv næringspolitikk og fattigdomsbekjempelse.

Ett godt eksempel er antallet fattige barn som har økt hvert eneste år, samtidig som Venstres forslag om fattigdomsbekjempende tiltak systematisk blir nedstemt på Stortinget uansett hvor gode de er. Dette til tross for løfter om å utslette barnefattigdommen med ett pennestrøk.

Omstilling
Dagens regjering har hatt eventyrlige inntekter til disposisjon over statsbudsjettet og derigjennom hatt en glimrende mulighet til å omstille oss mot ett grønnere og mer bærekraftig samfunn. Det er verdifulle år som kunne vært brukt lang mer progressivt, spesielt med hensyn til å satse på forskning og teknologi. Uten å virkelig satse på disse områdene har vi ingen sjanse til å møte fremtidens utfordringer i forhold til klima, matproduksjon, helsetjenester osv.

Bare tenk hvilket potensial som ligger i bruk av teknologiske hjelpemidler i eldreomsorgen, noe som vil være helt nødvendig dersom arbeidskraft skal kunne frigjøres til andre sektorer. Fornyelse i offentlig sektor har stanset opp, og den rødgrønne regjeringen har vist en konsekvent negativ holdning til det private eierskapet og en gründervirksomhet som er nødvendig for å skape framtidens velferd.

Prioriterer
Regjeringspartiene skryter nesten daglig i Stortinget av økt pengebruk til diverse formål. Det er langt mindre fokus på hvor smart og effektivt disse pengene brukes. Ett veldig godt eksempel er barnevernet som har fått store ekstrabevillinger,men hvor mesteparten forsvinner i byråkratiet uten å komme barna til gode. Det er lett å bruke penger, og vi er kanskje verdens heldigste land når det gjelder å ha penger å kunne bruke. Venstre har imidlertid enormt stor respekt hvor hvordan fellesskapets penger brukes. Derfor prioriterer vi knallhardt i hvert eneste alternative statsbudsjett, og vi prioriterer for fremtiden

Det er med andre ord mange ting Venstre vil endre og forbedre dersom vi kommer i regjering neste høst, og her følger noen eksempler:Vi ønsker å øke forskningsinnsatsen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler og økning avskatteFUNN-ordningen. Vi vil innføre femårig lærerutdanning med mastergrad og avvikle bruken av ufaglærte i skolen. Venstre ønsker både rett og plikt til videreutdanning av lærere, og at staten tar et større ansvar for finansiering av dette.

Sterkere og mer robuste kommuner
Lokalt selvstyret er nødvendig for vitale lokalsamfunn. Eierskap til sin egen hverdag og muligheter til å påvirke annet enn småpenger på budsjettet er avgjørende for demokratiet vårt. Langt flere oppgaver kunne vært løst i kommunen om de var sterkere og mer robuste. Venstre ønsker økt satsing på verdiskapningi kommunene, blant annet at kommunene får beholde mer av selskapsskatten. Derødgrønne fjernet denne ordningen og dermed forsvant ett viktig lokalt incitament for å drive næringspolitikk i kommunene.

Dersom Norge i fremtiden skal kunne tilby bedre helsetjenester og mer kvalitet i omsorgen, må kommunene overta flere statlige oppgaver, spesielt innen helse- og sosialfeltet. Da må kommunene bli større, sterkere og mer robuste. Det vil gjøre avstanden mellom folk og byråkrati mindre og tjenestene vil da bli bedre.

Barnevern
Venstre har spesielt tro på at dette vil føre til en høyere kvalitet blant annet i barnevernet, hvor det er spesielt viktig at de beste fagfolkene er de som er i kontakt med barnet og barnets familie. Med dagens organisering av barnevernet er det altfor mange statlige goder og incentiver som skyver fagfolk oppover i byråkratiet slik at avstanden til familien som skal hjelpes øker.

Dessuten er Barnevernet preget av byråkrati og samarbeidsproblemer mellom den statlige Bufetat og denkommunale førstelinjetjenesten. Regjeringens svar er å opprette Barnevernets tvisteløsningsnemnd, hvis eneste oppgave er å megle mellom det kommunale og statlige barnevernet. Altså mer ressurser til barnevernet som ikke tilfaller det trengende barnet. Venstre tror løsningen er at barnevernets oppgaver så langt det lar seg gjøre er plassert på det kommunale forvaltningsnivået slik at vi unngår interessekonflikter mellom forvaltningsnivåene.

Kollektivtrafikk
Venstre mener også at denne regjeringen svikter hovedstadsregionene når det gjelder kollektivtrafikk. Dette rammer også resten av landet i form av kø og kostnader for næringslivet. Det er lite interesse for å satse på kollektive løsninger i byene, et eksempel på det er satsing påbaneløsninger som er avgjørende i og rundt de store byene våre for at vi skal kunne vokse uten at biltrafikken vokser tilvarende. Venstre mener at staten bør ta et større ansvar for kollektivtrafikken.

Ny regjering
Et flertall mot den sittende regjering i 2013, vil gi en ny regjering. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. En mindretallsregjering er disiplinerende og godt for demokratiet, og vil kunne søke vekslende flertall for en ny og offensiv kurs innenfor kunnskap, verdiskapning, samferdsel og fornyelse av offentlig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**