Veivesenets tunnelsyn

Oslofjordtunnelen er Norges desidert farligste tunnel. Som trafikkåre er den en tragedie. Likevel skal Statens Veivesen bygge nok et tunnelløp under Oslofjorden, skriver sentralstyremedlem Venstre, Rebekka Borsch, i avisen Vårt Land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kronikk Vårt Land: Veivesenets tunnelsyn (Rebekka Borsch)

Foto: Faksimile Vårt Land

Av Rebekka Borsch, Sentralstyremedlem Venstre og leder i Buskerud Venstre.

Som trafikkåre er Oslofjordtunnelen en tragedie: usikker i drift, alt for bratt og på toppen av statistikken over tunnelbranner. Dette hindrer ikke Statens Veivesen i å bygge enda et tunnelløp under Oslofjorden, ved siden av det gamle. Og det ser ikke ut som om noen kan stoppe dem i å gjøre det, til tross for økende usikkerhet rundt kostnadene og påbegynte utredninger om en bro over fjorden.

1000 tunneler
Norge har 1000 tunneler. Av dem er 31 undersjøiske og har en stigningsgrad på fem prosent eller høyere. En av disse er Oslofjordtunnelen. I tillegg finnes 10 veitunneler som har høy stigningsgrad. Til sammen utgjør disse 4 prosent av tunnelene her i landet, men likevel står de for nær halvparten av alle tunnelbranner og tilløp til brann i tidsrommet 2008-2011. I Oslofjordtunnelen har det vært sju branner og tre branntilløp i løpet av bare fire år. Ensom Norgesrekord, ifølge Transportøkonomisk institutt som har utarbeidet tallene. Nylig ble Oslofjordtunnelen gjenåpnet for tungtrafikk, ett år etter brannen som kunne ha endt i en katastrofe.

Problemet med Oslofjordtunnelen er at den er så viktig. Den sluker betydelige deler av godstrafikken som kommer med lastebiler fra kontinentet og som skal videre til Sør- og Vestlandet. Uten tunnel må alt via ferge i Moss eller gjenom hovedstaden. I Oslo er veikapasiteten sprengt fra før, dessuten kjemper man mot helseskadelig høy luftforurensning fra nettopp trafikken. Derfor har staten siden fjorårets brann brukt 50 millioner kroner på tunnelen, for å bøte på noen av de hårreisende sikkerhetsproblemene. Nå skal det være godt nok, mener veivesenet. Men alt er visst ikke helt som det burde ha vært. Ingen bør føle seg for trygge når de kjører ned i tunnelen nå.

Vei, tunell, tunnell

Foto: Microsoft

Bedre sikkerhet
Ole Bjørn Kaasa har i lang tid kjempet en ensom kamp for å bedre sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Han har gjentatte ganger advart mot et for svakt ventilasjonsanlegg og har ønsket seg totalforbud mot tunge kjøretøy. Ingen av delene har han fått gjennomslag for. Ole Bjørn Kaasa er ingen aktivist eller tunnelmotstander. Han er ansvarlig brannsjef for Oslofjordtunnelen. Hovedkravet hans har vært en industribrannbil som har kapasitet til å slokke bilbranner raskere og mer effektivt enn med dagens utstyr. Heller ikke brannbilen har brannsjefen fått. Veivesenet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) mente dette blir for dyrt. De fryktet dessuten at brannvesen over hele landet vil kreve det samme, dersom man gir etter for kravene fra Søndre Follo.

Det slutter ikke der. Lokalavisen Røyken Hurums Avis kunne for noen måneder siden avdekke at veivesenet har bygd tilfluktsrom som ikke har tilgang til surstoff. Et lite brudd mot forskriften. Hvis noen må flykte dit på grunn av brann, bør de krysse fingrene for at de blir funnet raskt. Man kan lure på hvorfor veivesenet kommer unna med alt dette. Kan hende at ønsket om å åpne tunnelen raskest mulig ble litt for stort hos enkelte høyt oppe i beslutningsapparatet?

 Rebekka Borsch

Rebekka Borsch

Alvorlige mangler
Uansett kan ikke sikringstiltakene kompensere for de alvorlige manglene Oslofjordtunnelen har. Den er bygget i strid med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. Den er så bratt at mange lastebilsjåfører kvier seg for å kjøre gjennom den. De frykter — med rette — varmgang både i motor og bremser. Ved ulykker forblir faren for alvorlige branner svært høy. Det bare er flaks at ingen har dødd enda.

Dette er situasjonen i en av de viktigste trafikkårene for godstrafikk på Østlandet. Likevel vil altså veivesenet bygge en slik tunnel til. Til tross for at den første tunnelen ble bygget mot veisesenet egne faglige råd. Forstå det den som kan.

Bro over Oslofjorden
Som lokalpolitiker for Venstre blir jeg, som så mange andre i Røyken og i Hurum, provosert over å måtte lese at veisenet i det stille har gjort planene klare for å lage et nytt tunnelløp. Allerede om noen få år skal tunnel nummer 2 stå ferdig. Hva med å involvere de folkevalgte på Stortinget i et slikt prosjekt? Hva med å utrede først om dette er så lurt? En ny tunnel vil ha de samme utfordringene som den gamle og dermed ikke oppfylle verken dagens eller fremtidens behov. Grunnen til at man har slikt hastverk med å komme i gang med byggingen, er at et nytt tunnelløp blir billigere å bygge enn det som er det åpenbare alternativet: en bro over Oslofjorden.

En slik bro kan skape en helhet i transportmulighetene rundt indre Oslofjord for den sterkt økende befolkningsmengden vi forventer de kommende 20 årene. Den vil kunne gi rom for alle typer trafikk: biler, syklende, gående og ikke minst jernbane. En bro over Oslofjorden kan skape grunnlag for en Ring 4 som avlaster Oslo for tunge kjøretøyer og samtidig korter ned på reisetiden mellom Østlandet og Sør- og Vestlandet. Skal man først gjøre noe med trafikk- og godstransportsituasjonen sør for Oslo, får man tenke langsiktig og gjøre det skikkelig.

Farlig tunnelsyn
Samferdselsdepartementet har igangsatt utredning av muligheten for en broforbindelse mellom henholdsvis Østfold og Vestfold eller Akershus og Buskerud. Det virker rart at veivesenet samtidig ivrer slik for å bygge nytt tunnelløp — som i realiteten vil sette en stopper for alle planer om bro. Enda en tunnel under fjorden er ikke ønsket av verken næringslivet, bilistene eller lokalpolitikerne. Nå viser det seg at det planlagte løpet skal bli en del dyrere enn de anslåtte 1,5 milliarder kroner. Veivesenet vil ikke si hvor mye. Grunnforholdene under Oslofjorden er krevende og ustabile. Pengesummen er uansett ikke være det avgjørende argumentet. Det står om liv og helse.

Noen må rette opp Veivesents farlige tunnelsyn før det er for sent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**