Odd Bovim

Kandidat nr. 4, Odd Bovim frå Flora

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Odd Bovim frå Flora er kandidat nr 4

Odd Bovim frå Flora er kandidat nr 4

Odd Bovim er 31 år, gift og har 3 born. Han er gruppeleiar for Venstre si solide 5-personersgruppe i Flora bystyre, og han er leiar for kommunens Kultur- og oppvekstutvalg (eitt av fire faste utval under kommunestyret). Her får Odd jobba med skule-, barnehage- og kulturpolitikk.

Odd Bovim har sin første periode i Flora bystyre, men har tidligare vore medlem i kommunestyret i Vestby i Akershus. Odd har budd i Florø sidan 2009. Har ellers vært aktiv i Unge Venstre og Venstre i Hordaland 1995-2006, mellom anna som fylkesleiar i Hordaland Unge Venstre og bydelslagsleder i Årstad Venstre.

Kandidatpresentasjon av Odd Bovim:

Politiske saker
Som mange andre Venstrefolk er jeg et «politisk dyr», med god bredde i mitt politiske engasjement. Samtidig er jeg en av de som syns «Best på miljø — best på skole» har vært et av Venstres bedre slagordforslag — disse to saksområdene har tradisjonelt vært Venstres to viktigste områder, og det er også to viktige områder for meg.

Noen av mine viktigste kampsaker innen politikken er disse:

Skole:
– Skolepolitikk er en helt grunnleggende sak, men samtidig en sak hvor veldig mye av den interessante politikken utarbeides lokalt. For meg er det viktig at det skal fortsette å være slik; At kommunene skal gis størst mulig frihet til å skape en god skole i sitt eget nærområde, og at sentrale reguleringer bør begrenses. Styringssignaler fra staten bør komme som verktøy kommunene kan ta i bruk, ikke som påbud. Kommunenes rammer må bedres og det må legges inn incentiver for at det brukes mer kommunale midler på skole. Jeg er imidlertid ikke tilhenger av økt øremerking, uansett hvor godt formålet er.

Samferdsel:
– I Sogn og Fjordane er det et like godt grunnlag for vekst langs kysten som i fylkene sør og nord for oss, men for å få dette til på en best mulig måte har selv de mest ihuga miljøvernerne måttet innse at det er nødvendig med bedre vei langs kysten, særlig i nord-/sørgående retning. Dette gjør samferdsel til en helt nødvendig sak.

De tre viktigste samferdselsprosjektene i Sogn og Fjordane er
 Stadt Skipstunnell (som er en av Vs fire største hovedsaker innen samferdsel),
 E39 (som V er klare på at må være hovedfartsåren gjennom fylket)
 Kystveien (som er en regional samferdselspolitisk sak, men av enorm betydning for kysten av fylket).

Min tanke er her at det må tenkes nytt for å få finansiert dette fortere, f.eks. gjennom statsobligasjoner for regionalt næringsliv for å sikre finansieringen av prosjektene. Det er en betydelig vilje til brukerfinansiering av vei (noe jeg tror er både riktig og nødvendig), men både stat og fylkeskommune må også stille med friske penger.

Justispolitikk
Dette er en faglig greie for meg. Jeg er mot strengere straffer, men for hurtigere straffegjennomføring. Jeg er IKKE for legalisering av hasj, men støtter fullt ut det som til nå har vært Venstres narkotikapolitiske linje, nemlig at narkomane skal behandles, ikke straffes – og at det er meningsløst å respondere med bøter når ungdom tas med hasj, de må følges opp på andre måter. Jeg er tilhenger av en liberal innvandringspolitikk – og tør å forsvare et nei til utvising av asylbarn, men mener at dette skulle vært unødvendig fra starten av fordi saksbehandlingen må bli så hurtig at det ikke skal være mulig å få barn som får bli 4-5 år i landet etter avslått søknad. De som misbruker asylinstituttet (f.eks. til kriminalitet) må sendes hurtig ut.

Demokati:
Inkluderende demokrati og kontroll med forvaltningen – mer åpenhet, bedre muligheter til å påvirke og flere med i demokratiet (les: styrking av ungdomsdemokratiet). Dette har jeg profilert Venstre på bl.a. ved å kreve 16-årig stemmerett i Vestby kommune, og mer åpenhet i Flora bystyre.

Næring/skatt:
Også næringspolitikk er viktig. Jeg er for å legge bedre til rette for små og mellomstore bedrifter, og mener at en del kan gjøres gjennom endringer i skattepolitikken – eksempelsvis at ved fjerning av formuesskatten og arveavgiften må man starte med å fjerne den på aktiv kapital, dvs. verdier som ligger i selskaper og lokalt næringsliv.

Sosialt ansvar:
Venstre ønsker en ny sosialpolitikk, med sterkere fokus på individet. Jeg er tilhenger av Venstres borgerlønnstankegang, samtidig som det er klart at alle som har behov for sosiale ytelser har noe å tilføre samfunnet. Dette betyr at systemene må være tilpasset den enkelte. Ellers tror jeg det viktigste er å holde vårt gode fokus på de barna som sitter nederst ved bordet — gjennom styrking av (det lokale) barnevernet, og gode ordninger for småbarnsforeldre som mottar sosialstønad, attføringsstønad e.l.

Miljø:
Sist og aller mest: En radikal miljøpolitikk er grunnen til at jeg, i likhet med svært mange andre, meldte meg inn i Venstre. I Flora er dette en svært vanskelig balanse, når vi samtidig ønsker nullutslipp og satsing på oljeindustri i kommunen. Jeg tror det er mulig å balansere dette, men da må også de kritiske røstene få gode muligheter til å komme frem. Det skal ikke være slik at vi «hopper når oljebransjen sier hopp», og heller ikke slik at hele Florelandet Nord, eller for den del kysten ellers, skal brukes til olje. Samtidig tror jeg det er mulig å drive statens oljeengasjement på en slik måte at olje fortsatt blir en fremtidsnæring på eksisterende felt og leteområder. Jeg kommer IKKE til å gå inn for å gi oljebransjen nye leteområder under henvisning til at den trenger mere arbeid for å forsvare de investeringene som gjøres lokalt – det globale klimaansvaret kommer alltid foran kortsiktige næringsinteresser.

Og dette er bare en liten brøkdel av alt jeg mener om politikk – jo mer jeg skriver om dette, jo mer kjenner jeg at jeg har lyst til å bruke mye tid de neste årene for å fremme Venstre og liberal politikk. Og får jeg sjansen til det, gjerne fra landets viktigste talerstol.

– Odd Bovim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**