Også Fylkestinget støtter flomramma bønder

Roar Sollied redigerte og la på vegne av alle partiene i Troms fylkesting fram en uttalelse til støtte for de flomramma bøndene, og tinget gjentar samtidig et forslag om et forsterket naturskadefond med rask reaksjonstid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Støtt de flomrammede bøndene!

Flommen som herjet i Indre Troms i sommer har påført mange bønder store skader og dermed store kostnader. Mange av disse bøndene har knapt kommet over tapene etter frostskadene i 2010.

Urimelige egenandelskrav ved skadeerstatning gjør situasjonen ekstra vanskelig. Hver bonde har flere jordleiekontrakter og må for hvert leieforhold betale ny egenandel. Konsekvensen kan i verste fall bli at flere bruk blir nedlagt, noe som også får følger for øvrig næringsliv og lokalsamfunn.

Fylkestinget forventer at den nasjonale beredskapen for oppgjør etter naturskader bedres. Ettersom det for framtida forventes en økning i naturskade på grunn av klimaendringer, har Fylkestinget i Troms i en tidligere uttalelse foreslått et forsterket nasjonalt innsatsfond for naturskade. Et slikt fond må ha et enkelt regelverk, slik at det raskt og effektivt kan settes inn midler der det trengs.

Fylkestinget i Troms ser alvorlig på situasjonen og er svært bekymret for bruksnedleggelser i et av de beste landbruksområdene i landsdelen. Derfor må Landbruks- og matdepartementet utvise særskilt skjønn og handlekraft i denne saka og snarlig finne en løsning for de rammede bøndene. Fylkestinget ber samtidig Fylkesrådet sette av nødvendige midler for å bidra til en løsning.

Roar Sollied (V) Kristina Torbergsen (AP) Ellen Øseth (SV) Ivar B. Prestbakmo (SP) Håvard K.Gulliksen (H) Widar Skogan (KrF) Roy Waage (KP) Line M. Sandberg (FrP) Jens Ingvald Olsen (R)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**