Venstres miljøpris til Den norske turistforening

Venstres sentralstyre har besluttet å tildele miljøprisen for 2012 til Den norske turistforening (DNT). I dag kommer generalsekretær Kristin Krohn Devold til Venstres landskonferanse for å motta prisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Den norske turistforening har fått Venstres miljøpris for 2012.

Den norske turistforening har fått Venstres miljøpris for 2012.
Foto: Turistforeningen

Den Norske Turistforening ble stiftet 21. januar 1868. I alle år siden har stifteren Thomas Heftyes (faren til Venstremannen og statsråden med samme navn) ønskemål stått som rettesnor for foreningen. Foreningens formål skulle være “at lette og udvikle Turistlivet her i Landet”. DNT er i dag hovedansvarlige for infrastrukturen for alle som går til fots her i landet, på fjell, i skog og langs kysten.

Begrunnelse
– DNT er hovedansvarlig for infrastrukturen for det aller meste av friluftsliv i Norge. Organisasjonen viser i praksis at god miljøpolitikk ikke bare handler om naturvern, men også om naturbruk. Mennesket er ikke et fremmedelement i naturen, og glede over å bruke naturen skaper vilje til å bringe natur- og miljøopplevelser videre til fremtidige generasjoner, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Elvestuen peker på at DNT på denne måten ikke først og fremst er en naturvernorganisasjon, men at en god miljø- og naturvernspolitikk er en forutsetning for den aktiviteten organisasjonen ønsker å drive.

 Venstres miljøpris 2012 til Den norske turistforening, her Ola Elvestuen og generalsekretær Kristin Krohn Devold.

Venstres miljøpris 2012 til Den norske turistforening, her Ola Elvestuen og generalsekretær Kristin Krohn Devold.

– Derfor arbeider DNT også målrettet med å forbedre disse politikkområdene, eksternt så vel som internt i egen organisasjon. DNT er et fyrtårn både for andre organisasjoner og for bedrifter som gjennom miljø- og klimamål bidrar til en bedre miljø- og klimapolitikk i hele samfunnet, steg for steg, sier Elvestuen.

Venstres nestleder peker på at DNT har hatt stor medlemsvekst de siste årene. – Når Den norske turistforenings aktivitet øker, øker med dette også befolkningens bevissthet om natur og miljø. DNT har et stort nedslagsfelt og en unik posisjon for å påvirke holdningene til våre fellesgoder i naturen. Dette arbeider organisasjonen målrettet med blant annet gjennom samarbeid med skolen, sier han.

Venstres sentralstyre har særlig vektlagt det følgende:

Økende aktivitet
Turistforeningens aktivitet øker til stadig nye høyder. Medlemsmassen har vokst 24 prosent de siste ti årene, og DNT kan juble over nærmere to prosent økning så langt i år. DNT har et attraktivt tilbud som omfatter stadig flere mennesker, fellesturer, over 480 hytter og gode turmiljø .

Det nøyaktige antall medlemmer pr. 1. august 2012 er 237 479. Det vil si at nesten en av tjue nordmenn er medlem i DNT. 
DNT driver i tillegg et eget arbeid i skolen, og er en pådriver for mer uteaktivitet. Blant annet arrangeres en årlig nasjonal turdag for elever og lærere hver vår. Oppslutningen i 2012 var rekordstor med hele 30.000 deltakende elever.

Naturforvaltning som samfunnsansvar
DNT har formulert sitt samfunnsansvar som at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole. DNT arbeider for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, samt å legge til rette for et enkelt og naturvennlig friluftsliv. Selv vektlegger de følgende:

Energi og vassdrag: Jobber for å hindre vindkraftverk, vannkraftutbygging og kraftlinjer i intakt/sårbar natur og i viktige friluftsområder eller begrense skadevirkninger ved utbygging.
Fornybart friluftsliv: Klimaendringene utgjør en trussel mot vår felles natur- og kulturarv. DNT mener det er mulig å forene høy aktivitet med lavere ressursbruk, og jobber for å gjøre DNTs egen virksomhet så miljøvennlig som mulig.
Allemannsretten: En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen.
Bruk og vern: DNT arbeider for både bruk og vern av norsk natur. Naturvern og en arealforvaltning som ivaretar viktige natur, friluftslivs- og landskapsverdier er en forutsetning for et aktivt og allsidig friluftsliv. Enkel og naturvennlig bruk vil samtidig bidra til gode naturopplevelser og naturforståelse.

Miljø som veivalg
I 2008 vedtok DNT en veivalgsplan som innebar målrettet arbeid blant annet for å utvikle menneskers kjennskap til og holdninger til natur og friluftsliv, og å gjøre DNTs virksomhet mer miljøvennlig. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2012. Allerede i 2011 hadde DNT vedtatt en felles strategisk klimaplattform for miljøarbeidet i DNT, opprettet 19 naturpartnerskap mellom skoler og medlemsforeninger, miljøsertifisert 25 prosent av hyttene med et mål om dobling av dette, og flere medlemsforeninger har innlemmet miljø- og klimaperspektiv i sine hytte-, sti- og løyeplaner.

Om miljøprisen
Venstres miljøpris deles ut årlig til enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har utmerket seg i sin innsats for å fremme praktisk miljøpolitikk eller sette viktige miljøspørsmål på dagsorden. Tidligere mottakere er bl.a. Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, Folkeaksjonen i Hardanger og aksjonene mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**