Større fokus på psykisk helsevern!

Østre Toten Venstre etterlyser konsekvenser i forhold til foreslåtte kutt i psykisk helsevern. I Kommunestyremøtet 11.10.12 fremmet Dag Løken på vegne av Venstre interpellasjon med fokus på dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Interpellasjon til ordfører Hans Seierstad

Det er med stor bekymring at Venstre leser I Oppland arbeiderblad om de foreslåtte kuttene I psykisk helsevern.

•Stadig flere av oss får psykiske lidelser. Det er viktig at mennesker med psykiske lidelser får muligheten til å leve et integrert liv i samfunnet sammen med familie, nettverk og få muligheten til å være i arbeid. Det er derfor viktig at de får rask og riktig hjelp. Psykiske lidelser gir en økende utfordring for samfunnet, og på mange områder har vi kommet til kort. Forebyggende tiltak må være i fokus, særlig i forhold til barn og unge. God samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er nødvendig for at brukerne skal få en helhetlig behandling og oppfølging.

Fagmiljøet stiller seg derfor svært kritisk til forslagene og etterspør faglig forsvarlighet I forhold til det tjenestetilbudet som skal gis til pasientgruppene som vil bli rammet av kuttene.

Det lokalpolitiske engasjementet I Gjøvik regionen etterspørres — det er med beklagelse at vi kan konstantere at de folkevalgte ikke er tatt tilstrekkelig med I prosessen og nærmest er "parkert på sidelinjen".

Venstre ber ordføreren belyse hvilke konsekvenser kuttforslagene vil få for kommunen:

· Faglig

· Økonomisk

Hvis det ikke er mulig å si noe om dette på nåværende tidspunkt i prosessen, ber Venstre om at ordføreren redegjøre for hvordan vi skal sikre at kommunen kommer tydelig på banen i forhold til overnevnte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**