Uttalelse: Et mer etisk, klimavennlig og fremtidsrettet Oljefond

Venstre mener vi må bruke oljeformuen mer aktivt i arbeidet for bidra til å løse noen av de største utfordringene verden står overfor. Med mer enn 3700 milliarder kroner investert, påvirker Oljefondet(formelt kalt Statens pensjonsfond utland, SPU) utviklingen i de landene der det investeres. Det gir oss et ansvar for å sikre god avkastning og for å sikre at fondet bidrar til bærekraftig vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

I dag forvaltes fondet etter en strategi med moderat risiko, som innebærer at nesten all kapital investeres i veletablerte markeder, og nesten uten andre hensyn enn de rent økonomiske. Denne ensidige tenkningen har ført til en del svært uheldige investeringer, som kullkraft i Kina og et titalls selskaper som er involvert i avskoging av regnskog. Venstre mener dagens geografiske begrensninger i fondet ikke lenger bidrar til å sikre høy avkastning. Venstre ønsker at Oljefondet i mye større grad investerer i samfunnsansvarlige og bærekraftige virksomheter og i fremtidsrettede sektorer som fornybar energi og annen klima- og miljøvennlig virksomhet. I tillegg bør fondet investere mer i fremvoksende markeder, noe som de siste årene har vist seg å gi langt bedre avkastning enn investeringer i rike land. Da vil vi skape utvikling i land som trenger veksten mer og samtidig tjene penger til å finansiere fremtidig velferd i Norge.

Venstre vil at det skal settes av kapital fra Oljefondet til investeringer innenfor to prioriterte områder. Den ene delen skal ha et utviklingsmandat og investere i infrastruktur og selskaper som kan bidra til bærekraftig vekst i utviklingsland der det er gode avkastningsmuligheter og akseptabel risiko. Den andre delen skal ha et klimamandat og investere i fornybar energi og annen klimavennlig virksomhet både i rike og fattige land. Venstre vil at disse investeringene ikke skal inngå i mandatet til Oljefondet, men investeres og forvaltes ut i fra et mandat og akseptabel risikoprofil som er tilpasset målene om bærekraftig utvikling og reduserte klimagassutslipp, med sikte på langsiktig lønnsomhet.

Venstre vil også bedre den etiske styringen av Oljefondet, for at Norge kan opptre som en samfunnsansvarlig aktør i verden. Mange selskaper det investeres i, enten de er registrert i rike eller fattige land, kan bidra til å true menneskerettigheter eller miljø. Etikkrådet er etablert for å begrense de skadelige følgene av norske investeringer, men rådet har begrenset mandat og myndighet. Venstre vil innskjerpe de etiske kravene til selskapene vi investerer i, styrke Etikkrådet og utvikle egne kriterier for investeringer i obligasjoner, blant annet med krav om åpenhet. Venstre vil utrede Oljefondets tunge investeringer i fossilesektoren. Oljefondet bør ikke foreta investeringer som ikke er forenlige med den globale klimamålsettingen om maksimalt to graders temperaturøkning.

I tillegg ønsker Venstre å ta i bruk en best i klassen-filtrering for en del av fondets portefølje, slik at selskapet også aktivt investerer i de mest bærekraftige selskapene, og ikke kun har fokus på å unngå de verste.

Venstre vil:
•Opprette to nye investeringsprogrammer med mandat og risikoprofil tilpasset målsettingene om å støtte henholdsvis bærekraftig utvikling i fattige land, og utvikling av klima- og miljøvennlig teknologi og industri. For denne delen av fondets virksomhet aksepterer Venstre en noe høyere risiko.
•Utrede den økonomiske og klimapolitiske risikoen involvert i at fondet i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper.
•Fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Oljefondet.
Innskjerpe de etiske retningslinjene og gi Etikkrådet større autoritet.
•Pålegge Finansdepartementet å gi grundige begrunnelser i tilfeller der departementet avslår Etikkrådets tilrådninger.
•Utvikle egne etiske retningslinjer for investeringer i obligasjoner.
•Sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse ved at det gis større innsyn i hvilke selskaper NBIM fører dialog med og hva dialogen dreier seg om.
•Ta i bruk best i klassen – filtrering for større deler av fondets portefølje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**