Venstre gir mer inkludering i arbeidslivet

– Jeg beklager gjerne bruken av ordet kvalme, men jeg blir provosert når LO—ledelsen kaller Venstres politikk en brutalisering av arbeidslivet. I virkeligheten legger vi frem en rekke tiltak som vil bidra til et sterkere sikkerhetsnett for de som ikke har det i dag. Vi legger fram forslag som kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, sier Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Venstre har fremmet flere forslag som vil bedre arbeidstakerrettighetene. Se liste nederst i saken.

– Venstre har fremmet flere forslag som vil bedre arbeidstakerrettighetene. Se liste nederst i saken.
Foto: Bård Ek

 Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om et åpent og inkluderende arbeidsliv. Det er disse forslagene ledelsen i LO mener er en brutalisering. Se liste nederst i saken.

Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om et åpent og inkluderende arbeidsliv. Det er disse forslagene ledelsen i LO mener er en brutalisering. Se liste nederst i saken.
Foto: © Stortinget/foto: Yvonne Haugen

Ledelsen i LO har gjentatte ganger hevdet at Venstre står for en brutalisering av arbeidslivet. Trine Skei Grande slår fast at det heller er omvendt. Hun viser til bl.a. til flere forslag om midlertidig ansettelse som saker der hun er sikker på andre vil følge etter Venstre i framtida.

Se flere forslag som vil bedre arbeidstakeres rettigheter nederst i saken.

La flere komme på innsiden
– Dette handler på ingen måte om brutalisering av arbeidslivet. I dag kan du for eksempel som ansatt i akademia gå gjennom et helt arbeidsliv som midlertidig ansatt. Det skjer samtidig som det er strengt regulert hvorvidt du skal få en fot på innsiden av arbeidslivet i privat sektor gjennom midlertidig ansettelse. Dette får jeg ikke til å stemme, sier Skei Grande.

Ingen kamp mot fagforeningene
Trine Skei Grande understreker at hun ikke går til kamp mot fagforeningene.

– Vi svarer imidlertid på angrep fra ledelsen i LO. Å kalle oss et arbeidstakerfiendtlig parti blir feil. Vi har gjennom historien bidratt til gode løsninger som trepartsmodellen og folketrygden — ordninger som alle partiene i dag er enige om at skal bestå, sier Venstres leder.

– Det er dette som er bakgrunnen for at Venstre vil kutte i tiden for hvor lenge du kan være midlertidig ansatt i staten, men gi arbeidstakere i privat sektor muligheten til midlertidig ansettelse. Dette handler om å gi folk både sikkerhet for å sikre seg huslån og mulighet til å få en fot på innsiden av arbeidslivet, sier Skei Grande.

Nasjonal minstelønn
Venstre har fremmet flere forslag som vil bedre arbeidstakerrettighetene. Vi ønsker blant annet en nasjonal minstelønn. En nasjonal minstelønn vil svekke LOs posisjon i de årlige lønnsoppgjørene, men for Venstre er tydelige regler og minimumsstandarder det mest målrettede virkemiddel mot sosial dumping.

– Desverre har vi et LO som snakker om brutalisering av arbeidslivet, samtidig som de praktiserer millimeterrettferdighet for sine egne medlemmer. De bryr seg mindre om de enorme urettferdighetene i det norske sosiale sikkerhetsnettet, sier Skei Grande.

Venstre ønsker også å lovfeste arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering. For Venstre er det viktig å sikre at alle har lovfestet viktige rettigheter knyttet til arbeidslivet, ikke bare at det er fungerer for de fleste. Det er ulogisk at midlertidighet, oppsigelse og overtid skal lovfestes, mens permittering ordnes på bakrommet. I tillegg er det viktig at det gis beskjed når forholdene ikke er forsvarlige, og Venstre foreslår derfor bedre varslervern for arbeidstakere.

Dette er Venstres konkrete forslag for et åpent og inkluderende arbeidsliv:
1. Styrke arbeidsmiljøloven slik at varslers rettigheter lovfestes (§ 2-4).
2. Opprette en egen varslerenhet under Arbeidstilsynet.
3. Gjøre det lovlig å avtale at ordinær arbeidstid kan tas ut som avspasering (§ 10-6).
4. Mer fleksible regler om overtid som gjør at det tillates 200 timer i løpet av et år og at det etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngås avtale om 400 timer. (§ 10-6)
5. Klargjøre arbeidsmiljølovens bestemmelser om hva som menes med "uavhengig stilling" (som unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid/overtid m.m.) (§ 10-12)
6. Oppheve lovformuleringer om fagbevegelsens vetorett når det gjelder turnusordninger m.m. (§ 10-12).
7. Innføre en "generell mulighet" til midlertidige ansettelser i 6 + 6 måneder. Hovedregel skal fortsatt være fast ansettelse (§ 14-9).
8. Likestille tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidige ansettelser. I staten (tjenestemannsloven) er det i realiteten fritt fram, mens det i privat sektor (arbeidsmiljøloven) er strengt regulert.
9. Stramme inn arbeidsmiljøloven når det gjelder maksimal varighet for midlertidige stillinger fra 4 til 2 år (§ 14-9).
10. Gjøre myndighetens forpliktelser og virkemidler i IA-avtalen gjeldene for alle bedrifter og alle arbeidstakere (i dag gjelder bare IA-avtalen for bedrifter med tariffavtale).
11. Foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendig næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer nå det gjelder rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon.

I tillegg foreslår Venstre å innføre en nasjonal minstelønn og lovfeste alle arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**