Sør-Varanger Venstres forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Først og fremst viser vi vilje til å prioritere framtid heller enn fortid. Vårt budsjett gir et løft for skolene i Sør-Varanger. Samtidig vil vi satse på miljø, kulturtilbud og omsorg for de svakeste. Vår viktigste ambisjon er å løfte flere barn og barnefamilier ut av fattigdom. Venstre tar nødvendige grep for å sikre velferden for kommende generasjoner, til å omstille alle sektorer til en mer miljøvennlig framtid og til å sette folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kunnskap: Grunnskoler av høyest mulig kvalitet er Venstres førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet. Hovedoppgaven som skoleeier er å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen. En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre unngå store kutt innenfor skolesektoren som vil medføre oppsigelser. Vi vil ha en god skole for elevene. Derfor satser vi på læreren.
Venstre foreslår:
•Øke investeringene på Sandnes skole, Hesseng flerbrukssenter og Pasvik skole med totalt 66 millioner kroner fra 2013 til 2016.
•Endre dagens skolestruktur slik at vi unngår oppsigelser av et stort antall lærere
•Beholde dagens lærlingetilbud.
•Beholde dagens bokbusstilbud i distriktet og beholde bibliotekfilialen på Bugøynes. Hovedbiblioteket i Kirkenes får beholde dagens driftsnivå (2012) fra 2014.
•Kirkenes kompetansesenter får beholde dagens driftsnivå (2012) fra 2014.

En grønnere kommune: Venstre vil ha ambisjoner om å bevare naturen og miljøet for å sikre oss selv og våre barn en ren framtid i Sør-Varanger. Sør-Varanger må derfor ta de avgjørende skrittene slik at vi blir en foregangskommune på miljø. Vi må skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre det både enkelt og rimelig å være miljøvennlig.
Venstre foreslår:
•Ha ambisjoner om flere ENØK-tiltak som både er mer miljøvennlig og medfører mindre driftskostnader.
•Beholde dagens miljøvernarbeidere slik at bl.a. kommunens energi- og klimaplan kan følges tettest mulig opp.
•Gi et tilskudd til Barentshallene slik at parker og grønne offentlige utearealer fremdeles kan klippes og stelles.
•Sikre 9 millioner i økonomiplanperioden til utbedring av gang- og sykkelstier.

Varm velferd: Venstre mener at en velferdskommune måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Sør-Varanger er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det. Dette gjelder særlig eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige.
Venstre foreslår:
•Ferdigstille Tangenlia omsorgssenter til 45 millioner kroner i 2013.
•Unngå kutt på Bugøynes omsorgssenter.
•Unngå kutt på Møteplassen, Utsikten dagsenter, Kilden dagsenter og Frivilligsentralen.
•Unngå kutt innenfor rusomsorgen og i Psykisk helsetjeneste.
•Beholde dagens nivå på NORA-krisesenter.
•Helsestasjonen utsettes kun for kutt i 2 år (2013 og 2014).
•Beholde dagens startlånsordning.
•Verne om hjemmebasert omsorg i Neiden.

Idretts og kulturmidler: Venstre ønsker en offensiv satsing på kultur til barn og unge. Venstre er opptatt av kvaliteten i barne- og ungdomskulturtilbudet. Vi er samtidig opptatt av å styrke idrettsmidlene som vi vet er rettet mot barn og unge.
Venstre foreslår:
•Basen ungdomsklubb og Bugøynes ungdomsklubb opprettholder sine tilskudd til drift. Bjørnevatn ungdomsklubb gjenåpnes.
•Gratis halleie for barn og unge under 19 år gjeninnføres med virkning fra 2014.
•Ungdomsrådet beholdes ut i fra dagens ordning.
•Dagens kinotilbud videreføres.
•Kulturtiltak for funksjonshemmede rammes kun for kutt i ett år og løftes opp til dagens tilskuddsnivå (2012) fra 2014.
•Investeringer foretas i Kirkenes stadion, lysløyper og lysanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**