Vardø Venstre har avholdt Årsmøte

Vardø Venstre avholdt sitt Årsmøte den 27. februar. Venstre har vært aktiv som possisjonsparti og fremmet flere saker både i Bystyret og i hovedutvalg for PleieOmsorg Helse og Sosial, som har fått bred oppslutning. Årsmøtet viste at de var godt fornøyd med det året som er gått. Men det er enda mye som gjenstår, spesielt i forhold til Vardø som fiskeri pg kystkommune. Derfor ble det også vedtatt en fiskeripolitisk uttalelse fra Årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gi kystkommunene en mulighet.

Landet vårt sentraliseres, og dette skjer i et stort tempo. Vi har sett at flere kystkommuner er blitt sterkt redusert i folketall. Fiskerettigheter blir omsatt og solgt ut av distriktene, hvilket er i strid med norsk lov. Ingen har så langt vært i stand til å sette inn tiltak for å stanse denne negative utviklingen langs kysten vår.

Med et stadig større fokus på Nordområder og beredskap, så er landet vårt i sterk grad avhengig av livsdyktige kystkommuner, med et godt befolkningsgrunnlag. Da er vi avhengig av tilgjengelige ressurser som gir et godt livsgrunnlag, og gjør kommunene i stand til å yte den velferd som befolkningen har krav på.

Vardø Venstre mener at vi trenger en politisk endring for å motvirke en stadig økende sentralisering, og for å fordele makt og ressurser bedre.

Fiskeressursene er en nasjonal ressurs, og skal forvaltes nasjonalt. Forvaltningen må være åpen og underlagt politisk styring fra Stortinget. Vardø Venstre er imidlertid opptatt av at de allerede gjelden lover må strammes inn og følges slik de var ment. Det henvises så til: Ot.prp.nr.67 (1997-1998) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

"Det er også viktig å legge til rette for at den økonomiske virksomhet som skapes av høstingen av de marine ressurser, kommer den lokalbefolkning til gode som tradisjonelt har basert sin levevei på ressursene i havet. Denne motivasjon ligger bak distriktsbinding av konsesjoner og leveringsforpliktelser for eksempel i ferskfisktrålerflåten. Etter Fiskeridepartementets oppfatning er en slik tankegang grunnleggende i forhold til å realisere de oppstilte målsettinger for fiskeripolitikken, og slike ordninger som dette bør ikke bare opprettholdes, men også utvikles videre.”

Vår langstrakte kyst gir ressursgrunnlag for verdiskaping for hele landet, og er viktig for landets inntekt. Det er derfor viktig at både forvaltningen i kommuner, fylker og stat har en omforent politikk for at fiskeressursene høstes bærekraftig og fordeles rettferdig, og at det settes høye miljøkrav til næringa som bl.a. sikrer en bærekraftig utvikling.

For Vardø Venstre er det viktig at den sterke sentraliseringen stanses slik at kystkommunene har mulighet til å overleve i fremtiden. Dette kan gjøres kun ved at det sette fokus på fiskerinæringen, og en ny fiskeripolitikk, ved at:
Retten til fiskeressursene fortsatt skal eies av det norske folk i felleskap.
Hvert fylke skal opprettholde sine tradisjonelle fangstrettigheter og fiskerettigheter skal ikke kunne selges eller flyttes ut av det fylket de tilhører.
Opprettholde en Råfisklov som har fokus på god kvalitet, og premierer dette prismessig.
Oppretthold deltakerloven som grunnlag for tildeling av kvoter og konsesjoner, ikke markedet.
Sikre en variert og framtidsrettet fiskeflåte med hovedvekt på kystflåten og konvensjonelle redskaper, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten.
Tildele større andeler av totalkvotene til kystflåten over tid.
Sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom å sette av midler over statsbudsjettet til føringsordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre alternativer for levering.
Evaluere den innførte strukturkvoteordningen, og ikke åpne for ytterligere sammenslåing
Ha faste årlige fartøykvoter i de viktigste fiskerier og åpne for kvoteoverføringer fra ett år til et annet
Åpne for nyrekruttering i kystflåten, gjennom støttelån til ungdom som ønsker å være båteiere.
Innføre rekrutteringskvoter for unge som vil inn i næringa.
At ordningen med kjøp av fiskerettigheter vurderes avviklet uten at det medfører tap for personer som har kjøpt slike, ved at de tildeles skattemessig avskriving av verdien av rettigheter over 10 ‐ 15 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**