Klimaendringene har sponsorer

Global oppvarming er sponset av skattebetalerne gjennom fossile subsidier, sa Trine Skei Grande i en interpellasjon om å fjerne fossile subsidier på Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hvis alle subsidier rettet mot forbruk av fossil energi fjernes, vil de globale CO2-utslippene i 2020 falle med 6,9 prosent, ifølge en analyse fra Det internasjonale energibyrået. Det tilsvarer de samlede utslippene fra Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia.

Trine Skei Grande tok i dag opp opp det klimapolitiske paradokset ved at både fattige og rike land sponser global oppvarming gjennom fossile subsidier. Spørsmålet til Finansministeren var hvordan det norske statsbudsjettet kan gjøres fritt subsidier på fossil energi.

Store summer til fossil energi
I 2010 brukte 37 land 409 mrd. dollar på å subsidiere fossil energi, ifølge IEA. På samme tid ble utvikling og utbygging av fornybar energi støttet med 66 mrd. dollar. G20-landene vedtok i 2008 en erklæring om på mellomlang sikt å fjerne ineffektive subsidier av fossil energi. Norge deltar i dette arbeidet.

Blindveiskilt

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Det Internasjonale energibyrået slår fast i en rapport fra 2011 at subsidier til fossil energier til hinder for utvikling av fornybar energi og for å løse klimakrisa. Rapporten slår fast at det er behov for en revolusjon innenfor fornybar energi.

Rapporter viser at ren energi gjør store framskritt globalt, med en vekst på 30- 40 prosent årlig. Samtidig forbigår fossil energi de renere alternativene. IEA slår fast at verden nå trenger en revolusjon innen ren energi. For å nå klimamålsetningene og for å unngå de alvorlige konsekvensene av klimaendringene er det behov for å doble all fornybar energi innen 2020.

– Dette må blant annet gjøres gjennom en mer aggressiv politikk overfor ren energi, noe som innebærer å fjerne subsidiene til fossil energi. Årlig blir fossil energi subsidiert med 312 milliarder amerikanske dollar globalt. Til sammenlikning blir fornybar energi subsidiert med kun 57 milliarder dollar, sa Trine Skei Grande.

Fattige land støtter fossilt forbruk
Den største andelen av subsidier tilbys forbrukerne. Oljeproduserende land som Iran, Qatar, Kirgisistan og Venezuela subsidierer forbruket av bensin til en pris godt under det ferskvann koster.

Ecologia

Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

Forbrukssubsidier i utviklingsland forkledd som fattigdomsbekjempende virkemiddel, men disse subsidiene støtter i overveiende grad middelklassens økte forbruk av fossilt brensel.

– 40 prosent avdieselsubsidiene i Egypt går til landets rikeste innbyggere. Mindre enn en tiendedel av disse subsidiene kom de 20 prosent fattigste til gode. De når aldri de fattigste. Land med en ustabile politiske forhold har i flere tilfeller blitt fanget i en felle hvor regjeringer har brukt store deler av det nasjonale BNP på subsidier for å forbli ved makten, eller lederne har vanskjøttet sin oljeformue ved å samle sammen store personlige formuer. De fleste fattige land med betydelige mineral og oljeforekomster er blitt rammet av ressursforbannelsen. Problemet er at forslag om dyrere drivstoff er minst like lite populære i verdens fattige land som det er i Norge, sa Grande.

På klimakonferansen i København lovet de rike landene at fattige land skal få så mye penger til klimatiltak hvert år fra 2020. Skal de internasjonale klimaforhandlingene komme noen vei, må pengene legges på bordet.

– Et tankekors – for å si det forsiktig – er at fattige land allerede bruker fem ganger så mye på å skape klimaproblemet som det de krever av rike land for å være med på å løse det, sa Grande.

Subsidier også i rike land
De industrialiserte landene i nord gir massive subsidier til produsentene av olje og kull. Begge måtene å subsidiere på forvrenger de reelle kostnadene på fossil energi. For også rike land har subsidier å rydde opp i. Mens fattige land gir subsidier først og fremst til forbrukere, subsidierer de rike landene produsenter av fossil energi, for eksempel i form av gunstige skatteordninger for å fremme investeringer.

– Det er anslått at rike land subsidierer produsenter med over 100 milliarder dollar i året, altså mer enn hva de har lovet fattige land i klimastøtte i 2020, sa Grande.

Til tross for denne særbehandlingen av fossil energi, er fornybar energi på vei mot jevnbyrdighet i pris og er faktisk blitt billigere enn fossil energi i deler av USA, India og Kina og interessant nok, også i avsidesliggende deler av Vest-Afrika som har vært sterkt avhengig av diesel og parafin.

– Tenk hva som ville skje hvis de fossile drivstoff subsidiene ble helt avskaffet, sa Grande.

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

Hvis alle subsidier rettet mot forbruk av fossil energi fjernes, vil de globale CO2-utslippene i 2020 falle med 6,9 prosent, ifølge en analyse fra Det internasjonale energibyrået. Det tilsvarer de samlede utslippene fra Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia.

Lyspunkter
Det er imidlertid lovende tegn i sikte på at flere land prøver å fase ut disse subsidiene. Det er høyt oppe på agendaen i mange internasjonale fora.

– I president Obamas budsjettforslag for 2013 ble løftet om kutte ut subsidier av fossilt brensel innen ti år, fornyet. Han foreslår å kutte om lag fire milliarder USD i 2013 for skattesubsidier til produsentene av olje, gass og kull, sa Grande.

Norge har også subsidier
Global Subsidies Initiative anslår subsidiene til olje- og gassproduksjon i Norge til 25,5 mrd. kroner i 2009.

– Det er bra at vi ha nå stadig får oversikter over oljesubsidier, også i flere oljeproduserende land inkludert Norge. Åpenhet rundt produksjonssubsidier vil skape press på andre land og kan lede til reformer som det er allmenn enighet om, sa Grande.

Totalt subsidieres norsk petroleumssektor med over 25 milliarder kroner, kommer det fram i rapporten «Fossil Fuels — At What cost» som Global Subsidies Initiative står bak.

Oljeplatform

Foto: Microsoft

– Norsk oljeindustri støvsuger Norge for ingeniører av alle slag. Det er i dag prekær mangel og lønnsnivået er meget høyt.Dette er sikkert til glede for nyutdannede som allerede har kontrakt i baklommen før de forlater skolebenken. Den store ulempen er at selskaper som utvikler fornybare energikilder og gjerne har lavere lønnsomhet, taper i konkurransen om de kloke hodene. Dette er en utvikling som skattefradrag på oljeleting og uvanlig rask skattemessig nedskrivning av anleggsmidler har gjort enda mer prekær, sa Grande.

Den norske petroleumsindustrien er vurdert ut fra Verdens handelsorganisasjons (WTO) definisjoner av hva som er subsidier. I rapporten er det avdekket ni subsidieringsordninger, der fire av de er skattemessige. Følgende er de klart største:

•Hele 20 milliarder i tapte skatteinntekter er knyttet til rask avskrivningsrate. Petroleumssektorens investeringer blir avskrevet i løpet av 6 år, og ikke «normal» levetid.
•I tillegg er det mulig å få direkte støtte av staten for å dekke 78 prosent avunderskuddet etter leteborreaktivitet dersom selskapet ikke har inntekter.

– Fornybar energi trenger starthjelp for å vokse så mye som er nødvendig for å møte energiutfordringen framover. Petroleumssektorens gunstige subsidieringsordninger gjør at oljeindustrien har mye bedre forutsetninger enn annen industri i Norge. Samtidig vet vi at det er store fremtidige samfunnskostnader knyttet til utslippene som kommer med fossile brensler, ikke i tilstrekkelig grad regnes inn. Dette er en skjev fordeling av goder som verden ikke trenger, sa Grande.

I tilegg finnes en mengde andre norske subsidier på fossil energi. I et svar til Venstre gir finansministeren er ikke utømmende liste.

Det alle disse subsidiene har til felles, er at alle har et formål som er vel og bra.

– Problemet er at alle de individuelle formålene trumfer det faktum at disse subsidiene øker klimagassutslippene. Et viktig skritt på veien mot lavere klimagassutslipp ville være om utslippene i det minste ikke ble subsidiert. Hva vil statsråden gjøre for at det norske statsbudsjettet er i tråd med Norges ambisjoner om å fjerne fossile subsidier, spurte Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**