Vi trenger alle vann!

1992 erklærte FN at 22. mars skal være internasjonal dag for vann, og vi er fremdeles midt i FNs tiår med fokus på vann (2005-2015).
2013 er FNs internasjonale år for vannsamarbeid. Målet er å skape bevissthet om behovet for å samarbeide om hvordan vi håndterer vannressursene på kloden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre er genuint opptatt av å forvalte våre vannressurser på en miljøvennlig og bærekraftig måte som både tar vare på det biologiske mangfoldet samtidig som vi sikrer befolkningen tilgang på rent vann. Hver av oss konsumerer mellom 2 og 4 liter vann hver dag og verdens behov for ferskvann er raskt økende på grunn av befolkningsvekst og økt levestandard. Prognoser tyder på at det globale vannbehovet vil stige med 40 prosent de neste 20 årene.

Østensjøvannet

Også vår kyst og våre fjorder trenger økt oppmerksomhet. Det er svært viktig at prosjektet «Ren fjord» og arbeidet med å rense sjøbunnen i Grenlandsfjordene fortsetter.
EUs Vannrammedirektiv (VRD) har som hovedmål å beskytte vannressursene (grunnvann, innsjøer, elver, brakkvann og kystvann). Venstre vil øke det statlige bidraget til gjennomføring av tiltak for å nå målene om at alle vannforekomster skal ha "god økologisk status" innen utgangen av 2015.

Hele vår eksistens er avhengig av at vi tar vare på våre vannressurser. Venstre mener derfor at den neste verneepoken i Norge må sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Forvaltningen av hav og vassdrag må være helhetlig, økosystembasert og kunnskapsbasert.

Derfor vil Venstre:

• ha et forpliktende internasjonalt samarbeid for å sikre en rettferdig og bærekraftig forvaltning av vannressursene

• ha strengere krav til gjødsling ved elver, vassdrag og kystnære områder

• redusere bruken av veisalt

• øke bevilgningene til sedimentopprydding i norske havner og fjorder

• styrke oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasiteten og overvåking av kystmiljøet

• innføre et strengt regelverk for hvor mye oppdrett et fjordøkosystem kan tåle

• føre en svært restriktiv politikk når det gjelder massedeponering til havs

• rydde opp i gamle fyllinger, forurenset grunn og farlige skipsvrak

Torgeir Fossli
1. kandidat og leder av Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**