Bærekraftig matproduksjon og jordvern

Vi i Norge må bruke vår rikdom til å ta vår del av ansvaret med å produsere mer mat til en økende befolkning. Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Sa Karin Frøyd til Venstres landsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karin Frøyd

Foto: Atle Arntsen

Jeg anbefaler at landsmøtet stemmer for forslag nr 363 vedr. bærekraftig matproduksjon og jordvern – et endringsforslag som lyder:

«Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Med en stadig voksende befolkning trenger verden stadig større mengder mat. Derfor er det særdeles viktig at dyrkbare områder blir vernet for irreversible forandringer. Venstre ønsker en politikk der man verner om dyrket mark ved å tenke alternativt for å ivareta disse ressursene. Et mål for Venstre er å sikre den dyrkede marken slik at Norge i størst mulig grad kan være selvforsyntmed mat og kan bidra med den totale matproduksjonen som ligger under press av blant annet klimautfordringene.»

Landbruket og matproduksjonen er under press av klimautfordringene —og må derfor ses i sammenheng. Føre var-prinsippet tilsier en areal- og miljøvernpolitikk som kan møte framtidas globale matvaresituasjon.

Vi i Norge må bruke vår rikdom til å ta vår del av ansvaret med å produsere mer mat til en økende befolkning. Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Vi må verne den matjorda vi har og stoppe nedbygging av landbruksjord. Dyrkbar mark skal forbli dyrkbar og ikke legges under asfalt og betong. Vi må legge til rette for mer arealer å produsere mat på. Dette er også nødvendig for å nå nasjonale mål om en bærekraftig arealdisponering.

Nasjonal målsetting for matproduksjon er 20 prosent økning i løpet av de neste 20 årene. Det vil si en økning i takt med befolkningsveksten. Vi bør stemme for endringsforslag nr 363 – fordi dette ivaretar mye av det som jeg mener skal være Venstres landbrukspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**